ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Reclamació economicoadministrativa davant el Jurat Tributari Municipal
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PR.10
Descripció

Interposició de reclamacions economicoadministratives contra els actes dictats en matèria de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs i ingressos de dret públic, que siguen competència de l'Ajuntament de València o d'entitats de dret públic dependents o vinculades a la casa consistorial.

Es poden recórrer els actes següents:

 • Liquidacions de tributs municipals (impostos, taxes i contribucions especials) tan si són provisionals com definitives.
 • Resolucions, expresses o presumptes, d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació tributària.
 • Actes que deneguen o reconeguen exempcions o bonificacions tributàries.
 • Actes que imposen sancions tributàries.
 • Actes dictats en el procediment de recaptació, tan si tenen com a objecte liquidacions tributàries com qualsevol altres ingressos de dret públic
 • Actes que resolguen els procediments de devolució d'ingressos indeguts de naturalesa tributaria.
 • Actes que resolguen procediments de rectificació d'errors materials, aritmètics o de fet en matèria de tributs locals.
 • Les resolucions dels recursos de reposició que s'hagen presentat en relació amb les matèries abans relacionades.
 • Les actuacions i omissions derivades de les relacions entre el substitut i el contribuent.

No es poden recórrer els actes següents:

 • Els que donen lloc a una reclamació en via administrativa prèvia a la judicial, civil o laboral, o posen fi a la dita via.
 • Els actes d'imposició de sancions no tributàries (com per exemple les multes de trànsit).
 • Els dictats en virtut d'una llei que els excloga de la reclamació economico administrativa.

Qui ho pot sol·licitar?

Estaran legitimats per a promoure les reclamaciones economicoadinistratives:

  1. Els obligats tributaris.
  2. Els infractors tributaris.
  3. Els obligats al pagament en els procediments de recaptació en via de constrenyiment
  4. Qualsevol altra persona els interessos legítims de la qual resulten afectats per l’acte o actuació tributària.

Requisits

La reclamació es realitza per mitjà d'un escrit no subjecte a model específic, si bé hi ha un model-tipus a disposició del públic en les oficines d'atenció al contribuent, en la web municipal i en la Seu Electrònica Municipal. L'escrit d'interposició ha d'anar firmat pel reclamant de forma manual si es presenta la reclamació en format paper, o amb firma digital si es disposa d'un certificat electrònic amb la dita firma, que és necessari per a poder operar en seu electrònica.

ENCAPÇALAMENT

 • S’ha de començar assenyalant que és una reclamació economico administrativa.
 • Òrgan administratiu a què es dirigix: és qui ha dictat l’acte que és objecte de la reclamació economicoadministrativa. Com a excepció, en els casos de relacions entre el substitut i el contribuent, l’escrit es dirigirà al Jurat Tributari.

S’ha de tindre en compte que no es poden simultaniejar el recurs de reposició i la reclamació.

CONTINGUT

 • Identificació del reclamant (nom i cognoms o raó social i NIF), així como del representant quan no es comparega en nom propi; en este últim cas s’ha d’acompanyar original de la documentació que acredite la representació (escrit d’atorgament de la representació, poder notarial…). Es recomana també adjuntar telèfon de contacte o adreça de correu electrònic.
 • Domicili per a rebre notificacions. El posterior canvi de domicili deu també comunicarse, perquè són vàlides les notificacions dirigides a l’antic, si no es comunica a l’administració el canvi al nou.
 • Identificar l’acte administratiu municipal que s’impugna. Es recomana adjuntar fotocòpia de la notificació de l’acte impugnat per a facilitar la seua identificació. En els casos de reclamacions referides a relacions entre el subsitut i el contribuent, l’escrit haurà d’identificar a la persona afectada i el seu domicili i adjuntar antecedents.

AL-LEGACIONS

 1. Si la quantia de l'acte impugnat és igual o superior als 3.000 €, es tramitarà pel procediment ordinari. En este cas, l'escrit pot limitar-se a sol·licitar que es tinga per interposada la reclamació, però també pot incloure les al·legacions, proposant proves i aportant els documents que s'estimen convenients, la qual cosa reduïx el temps de tramitació.
 2. Si la quantia de l'acte impugnat és inferior a 3.000 €, es tramitarà seguint el procediment abreviat. La llei obliga en este cas a FORMULAR AL·LEGACIONS en l'escrit d'interposició, i adjuntar les proves que estime pertinents.
 • Molt important: si s'acompanyen al·legacions i no s'ha presentat prèviament recurs de reposició, el propi òrgan administratiu que va dictar l'acte podrà anul·lar totalment o parcialment l'acte impugnat, sense perjuí que es tracte d'una reclamació economicoadministrativa i que la resolució definitiva corresponga al Jurat Tributari.

Quan sol·licitar-ho

S'interposarà en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat.
Veure Guia per a la presentació de reclamacions econòmicoadministratives.

Documentació a presentar

La reclamació es realitza per mitjà d'un escrit no subjecte a model específic, si bé hi ha un model-tipus a disposició del públic en les oficines d'atenció al contribuent, en la web municipal i en la Seu Electrònica Municipal.
L'escrit d'interposició ha d'anar firmat pel reclamant de forma manual si es presenta la reclamació en format paper, o amb firma digital si es disposa d'un certificat electrònic amb la dita firma, que és necessari per a poder operar en seu electrònica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Reclamació economicoadministrativa davant el Jurat Tributari Municipal procediment ordinari:
  • Notificació de l'acte impugnat
 • Reclamació economicoadministrativa davant el Jurat Tributari Municipal procediment abreviat:
  • Notificació de l'acte impugnat
Informació Complementària

Sobre sol·licitud de suspensió de l'acte impugnat, veure Guia per a la presentació de reclamacions economicoadministratives .

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: Desestimatori
La duració màxima procediment ordinari: 1 any i del procediment abreviat: 6 mesos. Transcorregut el termini sense que haja sigut resolta, podrà entendre's desestimada per silenci administratiu.
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Legislació
 • Llei 58/2003, General Tributària.
 • Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, modificada per Llei 57/2003 de modernització del govern local.
 • Reglament Orgànic del Jurat Tributari de l'Ajuntament de València, que regula el procediment per a la resolució de les reclamacions de la seua competència (B.O.P. de València núm. 8 de 10 de gener de 2007, quant a la seua redacció inicial, i B.O.P. de 22 de desembre de 2012, que incorpora les modificacions aprovades per acord plenari de 25 de maig de 2012)
 • Reial Decret 520/2005, Reglament general de Desplegament de la Llei 58/2003, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en qualsevol de les Oficines de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València.Amb cita previa

Si desitja més informació, pot telefonar al número d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • JURAT TRIBUTARI DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIAAntiga Senda de Senent, 8 - planta 5ªTel.: 96.352.54.78, ext. 7170 - 7171Fax: 96.389.50.19
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina