ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Exempció de l’Impost IVNTNU/Plusvàlua per realització d'obres en béns del conjunt historicartístic-BIC
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.PL.60
Descripció

Sol·licitud d'exempció a l’IIVTNU/plusvàlua de les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a Conjunt Historicartístic, o hagen sigut declarats individualment d'interés cultural (BIC), objecte d’obres de conservació, millora o rehabilitació segons l'Ordenança fiscal de l'impost.

Qui ho pot sol·licitar?

Els subjetes passius de l’IIVTNU/plusvàlua que hagen realitzat a càrrec seu obres de conservació, millora o rehabilitació en els seus immobles BIC o que es troben dins de un Conjunt Historicartístic.

Requisits

Ser subjecte passiu del tribut o interessat legítim

El dret a l'exempció s'obtindrà en funció del nivell de protecció atorgat a l'immoble pel planejament urbanístic de l'Ajuntament de València i del pressupost d'execució de les obres realitzades durant el període impositiu, en relació amb el valor cadastral de l'immoble l'any de la transmissió i de la base imposable que conste en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, conforme al siguente quadre:

Nivell de protecció Percentatge de les obres sobre el valor cadastral immoble:

No catalogats: % 200
Nivell 3: % 100
Nivell 2: % 75
Nivell 1 % 10
Quan sol·licitar-ho
 • Transmissions per actes inter vius: en el termini de 30 dies hàbils a comptar des de la data en la qual es produïsca la transmissió de la propietat del terreny o la transmissió o constitució del dret real de gaudi limitatiu del domini.
 • Transmissions per actes per causa de mort: en el termini de sis mesos des de la data de defunció, prorrogables fins a un any a sol·licitud de la part interessada.
Documentació a presentar

La documentación imprescindible será la siguiente:

 • Documento de identidad de la persona obligada al pago, y domicilio de comunicación.
 • En caso de representante o persona autorizada:

- Escritura de poderes o autorización firmada por persona autorizante y autorizada.
- Documento de identidad de la persona que la representa o está autorizada.

 • Documento notarial, judicial, administrativo o privado, en el que conste el hecho, acto o contrato que origina la imposición.
 • Certificado final de obras.
 • Documentación acreditativa de la realización de obras de conservación, mejora o rehabilitación en el inmueble transmitido.

Documentación a presentar en caso de transmisiones mortis-causa sin escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia:

 • Documento privado que documente la transmisión.
 • Certificado de defunción.
 • Testamento o, en su defecto, declaración de herederos.
 • Certificado del Registro General de Actos de Últimas Voluntades.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

SOL·LICITUD DE MANERA PRESENCIAL

1. Ha d’omplir, descarregar i imprimir el document de l’apartat Impresos d’esta página.

2. Ha de presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE de l’apartat Documentació a presentar d’esta mateixa pàgina, en qualsevol dels registres o oficines presentadores.

SOL·LICITUD PER LA SEU DE L’AJUNTAMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

• Pot iniciar la presentació en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i signar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

• Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar-hi d’acord amb l’apartat Documentació a presentar.

• Òmpliga el formulari.

• Adjunte la documentació requerida.

• Presente i firme la sol·licitud.

• Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació.

Posteriorment, en l’apartat Carpeta ciutadana d’esta seu, podrà consultar i obtindre una còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o la que li siga requerida.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
.
Article 136 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
Fer en web

Realitzar la declaració en línia amb signatura electrònica

 • Pot iniciar la declaració en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.
 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar.
 • Òmpliga el formulari.
 • Adjunte la documentació necessària.
 • Presente i firme la sol·licitud.
 • Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació

Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Atenció telefònica de 8:30 a 14:00 963895079. 962084849, 962084856, 962084840.

Legislació

- Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovades per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària. (LGT).
- Reglament General de les Actuacions i els Procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de Desenvolupament de les Normes Comunes dels Procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. (RGIAT).

Oficines d'informació
 • SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDESC/ de la Sang núm. 5 (1r i 6é pis)Tel.: 962084856, 962084849, 962084840Fax: 962084856, 962084849, 962084840De 8:30 a 14 h, de dilluns a divendressinspecc@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina