ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Devolucions d'ingressos
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.GT.15
Descripció

Obtindre la devolució de l'import ingressat com a conseqüència de l'anul·lació de liquidacions i de pagaments duplicats, excessius o erronis dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals. També inclou la devolució de la bonificació per domiciliació, per al cas en què no s'haja aplicat esta bonificació per causa no imputable a la persona sol·licitant.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones interessades que hagen efectuat un pagament indegut, duplicat, excessiu o erroni i les obligades al pagament que no hagen gaudit de la bonificació per domiciliació en el pagament d'un tribut municipal i que hagen sol·licitat la domiciliació bancària corresponent dins del termini establit i en la forma corresponent.

Quan sol·licitar-ho

Abans del transcurs del termini de 4 anys des que es va realitzar l'ingrés. A partir d'eixe moment prescriu el dret a la devolució.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de polsar el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament". En este cas haurà d'aportar-se escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzant i autoritzada.

Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identificació de la persona obligada al pagament, llevat que esta persona realitze el tràmit a través de la seu electrònica
 • En cas de representant o persona autoritzada, document d'identitat de la contribuent i el document d'identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

  llevat el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics.

 • Núm. de compte d'entitat bancària, en la qual efectuar, si és el cas, la devolució mitjançant transferència.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • CAS A: Pagaments duplicats o per error:
  • Identificació dels rebuts abonats per duplicat o per error
 • CAS B: Devolució de prorrateig en IVTM (Vehicles) o IAE (Activitats Econòmiques):
  • Identificació del pagament realitzat
  • Documentació de la baixa del vehicle o de l'activitat, si és el cas
 • CAS C: Devolució de la bonificació pel pagament domiciliat de rebuts:
  • Identificació del pagament realitzat
  • Document acreditatiu de la domiciliació vigent, si és el cas
  • En cas de sol·licitar novament la domiciliació, titularitat del compte bancari
  • Autorització de la persona titular d'este compte, si és distinta de la persona interessada
 • CAS D: Devolucions no incloses en els apartats anteriors:
  • Identificació del pagament realitzat
  • Documentació acreditativa dels motius
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Sol·licitud per una d'estes vies, acompanyada dels documents de l'apartat "Documentació que cal presentar":
  • Presencialment, en l'Oficina de Gestió Tributària Integral (demanant-ne la cita).
  • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (demanant-ne la cita).
  • A través de la seu electrònica. Preceptiva per a les persones i entitats obligades a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
Silenci Administratiu: Desestimatori
RD 520/2005, de 13 de maig pel qual s'aprova el reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
Termini màxim de resolució: Altres
6 mesos.
RD 520/2005, de 13 de maig pel qual s'aprova el reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

A través de la Seu Electrònica. Preceptiva per a les persones obligades a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics.

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96 389 50 79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària arts. 32 i 221
 • Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.
 • RD 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l’Ajuntament de València preferentement amb CITA PRÈVIA, llevat que es tracte d'una persona obligada a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics.

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96 389 50 79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA.ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina