ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Fraccionaments de pagament i ajornaments de deutes tributàries
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.GT.10
Descripció

Ajornar o fraccionar el pagament de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic.

Per al pagament a en tres terminis de l'IBI en voluntària, consulte el tràmit: Pagament a terminis de l'impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament dels deutes.

Requisits
 • Import mínim ajornable: 350,00 euros de principal. Número mínim de fraccions: 3.


QUANTIES I TERMINIS MÀXIMS


Trams de deute Termini màxim
350,00 € <= import principal< 1.350,00 € Fins a 6 mesos
1.350,00 € <= import principal< 6.000,00 € Fins a 9 mesos
6.000,00 € <= import principal< 18.000,00 € Fins a 12 mesos
18.000,00 € <= import principal< 36.000,00 € Fins a 15 mesos
36.000,00 € <= import principal< 80.000,00 € Fins a 18 mesos
80.000,00 € <= import principal< 180.000,00 € Fins a 24 mesos
180.000,00 € <= import principal Fins a 36 mesos


En funció de la capacitat econòmica de l'obligat al pagament, es podran admetre a tràmit sol·licituds referides a deutes d'import principal a partir de 100 euros, havent d'aportar-se juntament amb la sol·licitud declaració responsable.

Les quotes resultants es pagaran mitjançant la seua domiciliació bancària en el compte corrent que es designe per la persona interessada.

No resulta d'aplicació l'ampliació del termini de devolucions prevista en l'article 34 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.

 • Compte obert en l'entitat financera per a domiciliar el pagament.

- Si el compte no és titularitat de la persona obligada al pagament, l'autorització de la persona titular per a domiciliar el pagament en aqueix compte i document d'identitat d'aqueixa tercera persona.

 • Garantia, en el cas de deutes que, en el seu conjunt, siguen igual o superiors a 18.000 euros, i en el cas de dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, siga com siga el seu import.
 • Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, llevat que al propi temps sol·licitara l'ajornament o fraccionament d'aquests deutes, acreditara el pagament de les mateixes o la seua improcedència. Aquesta condició ha de mantindre's durant la vigència de l'ajornament, procedint-se, en cas d'incompliment, a deixar sense efecte el mateix i a aplicar els procediments reglamentaris previstos per als casos de falta de pagament del termini o terminis concedits.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats, en el seu cas.

En els casos d'embargament de diners en comptes o embargament de drets en l'acte o a curt termini, no faran efecte les sol·licituds presentades amb posterioritat a la trava efectuada en el procediment d'embargament.

Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, en cas que el sol·licite la mateixa, excepte en el cas de presentació a través de la Seu Electrònica
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzadora i autoritzada:

  excepte en el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • En cas de representant o persona autoritzada, document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

  excepte en el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits):

  Si el compte no és titularitat de la persona sol·licitant o de la persona obligada al pagament, l'autorització de la persona titular per a domiciliar el pagament en aqueix compte i la còpia del document d'identitat d'aqueixa tercera persona.

 • Garantia, en el seu cas:

  en el cas de deutes que, en el seu conjunt, siguen igual o superiors a 18.000 euros, i en el cas de dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, siga com siga el seu import.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En el cas de deutes d'import principal a partir de 100 euros: A més de l'indicat anteriorment:
  • Declaració responsable sobre capacitat econòmica de la persona titular del deute, autoritzant l'Ajuntament, en el seu cas, a comprovar la veracitat d'aquesta
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Sol·licitud, adjuntant la documentació assenyalada en l'apartat “documentació a presentar”, formulada per una d'aquestes vies:

 • Presencialment en l'Oficina de Gestió Tributària (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA). Haurà de signar la corresponent compareixença i comunicació de les condicions de l'ajornament/fraccionament de pagament. En cas que l'ajornament/fraccionament no s'aprove en aqueixos termes, la persona sol·licitant rebrà la corresponent notificació.
 • Mitjançant instància presentada en els Registres Municipals (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA).
 • A través de la Seu Electrònica.

Informació Complementària

En els ajornaments/fraccionaments de deutes en període voluntari de pagament, el primer venciment es produirà en el segon mes següent a la fi de voluntària. En el cas que el càrrec coincidira amb dia inhàbil en l'Administració, aquest càrrec s'efectuarà el primer dia hàbil següent.

Incomplides les condicions de la concessió, s'iniciarà o continuarà el procediment administratiu de constrenyiment. Si existira garantia es procedirà a la seua execució.

En el cas que s'admeta a tràmit les sol·licituds referides a deutes des de 100 euros fins a 350 euros, la quantia mínima per termini no pot ser inferior a 30 euros.

Quan no siga possible emetre una fracció en la seua corresponent data, aquesta es remetrà per al seu càrrec en compte juntament amb la fracció següent, estant obligada la persona contribuent a realitzar el seu pagament conjunt. S'entendrà produït l'impagament si es retorna alguna de tals fraccions.

Quan es produïsca l'impagament de dues fraccions quedarà sense efecte el fraccionament concedit sense necessitat de nova resolució i se seguirà el procediment de cobrament per la part de deute fraccionat pendent de pagament, la qual cosa s'advertirà en la pròpia resolució de concessió.

La renúncia d'un ajornament/fraccionament ja concedit implicarà la inadmissió d'una segona sol·licitud d'ajornament o fraccionament del mateix deute, quan es considere que té per finalitat dilatar, dificultar o impedir el normal desenvolupament de la gestió recaptatòria.

No s'admetran successives sol·licituds de modificació de les condicions d'un ajornament o fraccionament concedit, quan es considere que tenen per objecte dificultar el desenvolupament de la gestió recaptatòria.

La garantia que, en el seu cas, haguera de presentar-se, cobrirà l'import del deute en període voluntari i dels interessos de demora que genere l'ajornament/fraccionament, més un 25 per 100 de la suma de totes dues partides o, en cas de deutes en període executiu l'import del deute, el recàrrec, els interessos de demora que genere l'ajornament o fraccionament i un 5 per 100 de la suma de totes dues partides.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 52 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació. Article 30 Ordenança Fiscal General.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 52 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació. Article 30 Ordenança Fiscal General.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta seu, podreu consultar i obtindre còpia de les instàncies presentades i igualment podreu aportar documentació addicional o que vos siga requerida.

Atenció telefònica

Si desitja més informació, pot telefonar al telèfon d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA".

Si desitja més informació, pot cridar al telèfon d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina