ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
IBI- Bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles per als immobles destinats a espai estable d'exhibició d'arts escèniques
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.70
Descripció

Procediment per obtindré el reconeixement d'una bonificació del 60% o del 30% en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles per als immobles de naturalesa urbana destinats a espai estable d'exhibició d'arts escèniques como ara teatre, dansa, circ o música en directe.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol interessat/interessada que tinga la condició de subjecte passiu a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles, respecte d'un bé destinat a espai estable d'exhibició d'arts escèniques quan concórreguen els requisits detallats en l'apartat següent.

Requisits
 • El titular de l'activitat econòmica ha de ser subjecte passiu en l'Impost sobre Béns Immobles.
 • Ha d’acreditarse, alternativamente, la realització de, almenys, part de la programació anual en valencià, o una antiguitat ininterrompuda de l'activitat durant, almenys, trenta anys.
 • Ha d'acreditar-se que l'immoble/els immobles en el/els qual/s es realitza l'activitat disposa/en de la corresponent llicència.
Quan sol·licitar-ho

La sol·licitud ha de presentar-se abans del 31 de desembre de l’exercici anterior per al qual se sol·licita que es faça efectiva la bonificació referenciada.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

(En la sol·licitud de bonificació formulada per la persona interessada, o representant degudament acreditat/da, s'identificaran, mitjançant la seua referència cadastral, el /els bé/béns immoble/s per al/els que se sol·licita la bonificació).

- En cas que s'actue mitjançant representant, documentació acreditativa de la representació que s'ostenta: Escriptura pública o document privat que acredite suficientment que la persona representant pot actuar, en el procediment de referència, en nom de la persona interessada.


Documentació per a tots els casos:
 • Certificat acreditatiu de la situació d'alta de l'activitat econòmica desenvolupada en el bé immoble per al qual se sol·licita la bonificació:

  expedit per l'Agència Tributària.

 • Document acreditatiu que el bé immoble en el qual es desenvolupa l'activitat disposa de la corresponent llicència d'activitat:

  Entitat emissora: Ajuntament de València

 • Declaració responsable en la qual el/la sol·licitant declare que no és concessionari de l'Ajuntament ni ha rebut subvenció municipal en l'exercici per al qual sol·licita la bonificació
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Programació en valencià:
  • Programació artística completa, detallada i pressupostada, referida a l'exercici per al qual se sol·licita la bonificació:

   amb especificació del nombre d'espectacles programats en valencià i del percentatge que representen en el total d'aquesta.

 • Antiguitat de l'activitat:
  • Declaració responsable en la qual el/la sol·licitant declare que l'activitat du desenvolupant-se sense interrupció, almenys 30 anys en el/els immoble/s per als quals se sol·licita la bonificació
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud, juntament amb tota la documentació necessària, de forma presencial o electrònica, i només per esta via quan s’estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Informació Complementària

Cas 1. PROGRAMACIÓ EN VALENCIÀ

- Bonificació del 60% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles quan resulte acreditada la programació de, almenys, un 20 per cent de la programació anual en valencià o un mínim de setze espectacles programats en valencià.

- Bonificació del 30% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles quan resulte acreditada la programació de, almenys, un 10 per cent de la programació anual en valencià o un mínim de huit espectacles programats en valencià.

Cas 2. PROGRAMACIÓ EN VALENCIÀ

- Bonificació del 30% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles quan s'acredite un mínim de trenta anys d'activitat ininterrompuda.

Aquestes bonificacions són incompatibles entre si, de manera que només es podrà optar a una d'elles.

En cas que s'incompliren els requisits establits, es perdrà el dret a la bonificació provisional concedida.

No podrà concedir-se la bonificació als qui foren concessionaris de l'Ajuntament de València ni als qui hagueren rebut alguna subvenció municipal en l’exercici per al qual se sol·licita la bonificació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 136.4, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Art. 136.4, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

Telèfon: 963 89 50 79

Legislació
 • Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 74.2.quater.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
Anar a inici de pàgina