ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

IBI - Bonificació per família nombrosa en l'Impost sobre Béns Immobles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.15
Descripció

Obtindre els subjectes passius titulars de família nombrosa una bonificació en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns immobles respecte de l'immoble gravat que constituïsca habitatge habitual familiar.
Els percentatges de bonificació anual seran els següents, d’acord amb les categories de família nombrosa establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses:

Valor cadastral de la vivenda familiar habitual:

Fins a 88.266,88 euros:

 • Categoria general: 30 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 90 % de bonificació en la quota íntegra.

De 88.266,88 a 110.333,60 euros:

 • Categoria general: 20% de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 60% de bonificació en la quota íntegra.

De 110.333,60 a 300.000 euros:

 • Categoria general: 12 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 30 % de bonificació en la quota íntegra.

Superior a 300.000 euros: sense bonificació.

Qui ho pot sol·licitar?

Titulars d'immobles que tinguen la condició de família nombrosa.

Requisits
 • La persona sol·licitant ha d'estar empadronada en el municipi de València.
 • Tots els integrants de la unitat familiar han de tindre la seua residència habitual en l'habitatge respecte de la qual se sol·licita la bonificació.
 • El titular de l'immoble ha de tindre la condició de titular de família nombrosa.
 • Ha d'estar-se al corrent en el pagament de tots els tributs municipals. L'incompliment posterior d'aquesta condició donarà lloc a la pèrdua de la bonificació.
Quan sol·licitar-ho
 • Primera Sol·licitud del benefici fiscal davant aquest Ajuntament: En qualsevol moment anterior a la terminació del corresponent període de duració de la bonificació i farà efecte des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite.
 • Renovació del benefici fiscal ja concedit: Fins a la finalització del període d'interposició de recursos contra deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què es refereix l'article 14.2.c/ del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a aqueix exercici.
Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identitat de la persona obligada al pagament, excepte en el cas de presentació a través de la Seu Electrònica
 • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzadora i autoritzada:

  excepte en el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • En cas de representant o persona autoritzada, document d'identitat de la persona obligada al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

  excepte en el cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • Document que identifique l'immoble per al qual se sol·licita la bonificació i la seua referència cadastral
 • Títol de família nombrosa o certificat acreditatiu de sol·licitud de condició de família nombrosa (alta o renovació):

  havent d'aportar el títol una vegada concedit per la corresponent Conselleria.

 • En el supòsit que dos o més immobles constituïsquen l'habitatge habitual familiar, ha d'acreditar-se que constitueixen una unitat física:

  per estar comunicats entre si i, destinats exclusivament, a habitatge de les persones integrants de la unitat familiar ( En tal cas, el percentatge de la bonificació a aplicar serà la suma dels valors cadastrals de tots dos habitatges).

 • En cas de separació, divorci o nul·litat, sentència judicial ferma o conveni regulador
 • Núm. de compte d'entitat bancària, en el supòsit que procedisca la devolució de l'import de l'Impost
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Sol·licitud, adjuntant la documentació assenyalada en l'apartat “documentació a presentar”, formulada per una d'aquestes vies:

 • Presencialment en l'Oficina de Gestió Tributària (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA). Haurà de signar la corresponent compareixença i comunicació de la concessió de la bonificació. En cas que la bonificació per família nombrosa no s'aprove en aqueixos termes, la persona sol·licitant rebrà la corresponent notificació.
 • Mitjançant instància presentada en els Registres Municipals (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA). Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina.
 • A través de la Seu Electrònica. Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
Informació Complementària
 • Es considera habitatge habitual familiar la unitat urbana d'ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent d'habitatge del subjecte passiu i la seua família.
 • Es presumirà que l'habitatge habitual de la família nombrosa és aquella en la qual figuren empadronades les persones que la integren.
 • No s'entenen inclosos en el concepte d'habitatge habitual familiar els béns immobles que no constituïsquen l'habitatge pròpiament dit (places de garatge, trasters, etc.)
 • La variació de domicili que constituïsca l'habitatge habitual familiar ha de comunicar-se a aquest Ajuntament mitjançant la presentació de nova sol·licitud de benefici fiscal.
 • La bonificació és incompatible amb la d'habitatge protegit.
 • Concedit el benefici, la bonificació serà aplicable fins a la data de vigència del títol de família nombrosa que conste presentat.
 • Finalitzada la vigència del títol, per a la pròrroga del benefici atorgat haurà d'aportar-se el títol renovat o certificat que acredite haver sol·licitat la seua renovació. El termini per a l'acreditació de la vigència del títol conclourà en la data de finalització del període d'interposició de recursos contra deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què es refereix l'article 14.2.c/ del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a aqueix exercici.

La no presentació de la citada documentació en el termini establit implica la pèrdua d'aquest benefici, sense perjudici de la possibilitat de recuperar-la per a exercicis successius, sempre que s'aporte la referida documentació.

 • En els supòsits en què alguna persona integrant de la unitat familiar que constituïsca família nombrosa, i que vinga gaudint de la bonificació, haguera de residir temporalment fora del terme municipal de València per necessitats laborals i altres circumstàncies previstes en la legislació de protecció a les famílies nombroses, degudament acreditades, es mantindrà el dret a la bonificació.
 • Les bonificacions concedides als subjectes passius que ostentaren la condició de família nombrosa amb anterioritat a 1 de gener de 2016, es mantindran mentre no varien les circumstàncies tingudes en compte per al seu atorgament.
 • En el cas de Certificat acreditatiu de sol·licitud de condició de família nombrosa (alta o renovació), perquè produïsca efectes la sol·licitud de bonificació, haurà d'aportar-se el Títol de Família Nombrosa.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Si desitja més informació, pot telefonar al telèfon d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Article 74.4. del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març.
On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA".

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina