ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
IBI - Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per família nombrosa
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.15
Descripció

Obtindre una bonificació els subjectes passius titulars de família nombrosa en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles respecte de l'immoble gravat que constituïsca la vivenda habitual familiar. D'acord amb les categories de família nombrosa que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, els percentatges de bonificació anuel són:

Valor cadastral de la vivenda familiar habitual:

Fins a 88.266,88 euros:

 • Categoria general: 30 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 90 % de bonificació en la quota íntegra.

De 88.266,88 a 110.333,60 euros:

 • Categoria general: 20% de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 60% de bonificació en la quota íntegra.

De 110.333,60 a 300.000 euros:

 • Categoria general: 12 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 30 % de bonificació en la quota íntegra.

Superior a 300.000 euros: sense bonificació.

Qui ho pot sol·licitar?

Titulars d'immobles que tinguen la condició de família nombrosa.

Requisits
 • Qui sol·licita ha d'estar empadronat al municipi de València.
 • Tots els integrants de la unitat familiar han de tindre la residència habitual en la vivenda per la qual se sol·licita la bonificació.
 • El titular de l'immoble ha de tindre la condició de família nombrosa.
 • Cal estar al corrent en el pagament de tots els tributs municipals. L'incompliment posterior d'esta condició dona lloc a la pèrdua de la bonificació.
Quan sol·licitar-ho
 • Primera sol·licitud del benefici fiscal davant l'Ajuntament: en qualsevol moment abans que acabe el corresponent període de duració de la bonificació i té efectes des del període impositiu següent al qual se sol·licita.
 • Renovació del benefici fiscal ja concedit: fins que acabe el període d'interposició de recursos contra deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què es refereix l'article 14.2.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per a eixe exercici.
Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identificació de la persona obligada al pagament, llevat que el tràmit siga a través de la seu electrònica
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, l'escriptura de poders o l'autorització signada per les dos persones.:

  excepte en el cas de qui té l'obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • En cas de representants o d'autoritzar algú, amb els respectius documents d'identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

  excepte en el cas de que té l'obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • Document que identifique l'immoble per al qual se sol·licita la bonificació i la seua referència cadastral
 • Títol de família nombrosa o certificat de sol·licitud de la condició de família nombrosa (alta o renovació):

  i el títol quan el concedisca la Conselleria corresponent.

 • En el supòsit que dos o més immobles constituïsquen la vivenda familiar habitual cal acreditar que constitueïxen una unitat física:

  per estar comunicades entre si i destinades exclusivament a vivenda dels membres de la unitat familiar (en este cas, el percentatge de la bonificació que s'aplica és la suma dels valors cadastrals de les dos vivendes).

 • En cas de separació, divorci o nul·litat, sentència judicial ferma o conveni regulador
 • Número de compte de l’entitat bancària, en cas que la devolució de l'import de l'impost siga procedent.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Sol·licitud per una d'estes vies, acompanyada dels documents de l'apartat “documentació cal presentar”:

 • Presencialment, a l'Oficina de Gestió Tributària (demanant-ne la CITA). Cal signar la compareixença i comunicació de la concessió de la bonificació. En cas que la bonificació per família nombrosa no s'aprove en eixos termes, la persona sol·licitant rebrà la corresponent notificació.
 • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (demanant-ne la CITA). Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos”.
 • A través de la seu electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que requerida.
Informació Complementària
 • Es considera vivenda habitual familiar la unitat urbana d'ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua família.
 • Es presumix que la vivenda habitual de la família nombrosa és aquella en la qual figuren empadronades les persones que la integren.
 • No s'entenen inclosos en el concepte de vivenda habitual familiar els béns immobles que no constituïsquen la vivenda pròpiament dita (places de garatge, trasters, etc.)
 • La variació de domicili de la vivenda familiar habitual s'ha de comunicar a l'Ajuntament mitjançant una nova sol·licitud de benefici fiscal.
 • La bonificació és incompatible amb la de vivenda protegida.
 • Després de la concessió del benefici, la bonificació s'aplica fins a la data de vigència del títol de família nombrosa que s'ha presentat.
 • Quan finalitzada la vigència del títol, per a pròrrogar el benefici atorgat cal aportar el títol renovat o certificat d'haver sol·licitat la renovació. El termini per a acreditar la vigència del títol conclou quan finalitza el període d'interposició de recursos contra deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què es refereix l'article 14.2.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per a eixe exercici.

La no presentació d'esta documentació en el termini establit implica la pèrdua del benefici, sense perjudici de la possibilitat de recuperar-lo per a exercicis successius sempre que s'aporte la documentació.

 • En el supòsit que algun membre de la unitat familiar que constituïsca família nombrosa i que gaudisca de la bonificació haja de residir temporalment fora del terme municipal de València per necessitats laborals i altres circumstàncies previstes en la legislació de protecció a les famílies nombroses, degudament acreditades, es manté el dret a la bonificació.
 • Les bonificacions concedides als subjectes passius que tenien la condició de família nombrosa abans de l'1 de gener de 2016 es mantenen mentre no varien les circumstàncies que es van tindre en compte per a atorgar-la.
 • En el cas del certificat d'haver sol·licitat la condició de família nombrosa (alta o renovació), perquè produïsca efectes la sol·licitud de bonificació, cal aportar-hi el títol de família nombrosa.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzeu la sol·licitud en línia amb la signatura digital

Podeu iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l’inici d’esta pàgina. Primer, caldrà que vos identifiqueu i signeu electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l’apartat Carpeta ciutadana de la seu, podreu consultar i obtindre la còpia de les instàncies presentades i també aportar documentació addicional o requerida.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96.389.50.79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Article 74.4. del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març.
On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València "demanant-ne la CITA PRÈVIAMENT".

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (963 895 079) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (amb cita)Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (amb cita)Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina