ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
IBI - Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per família nombrosa
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.15
Descripció

Obtindre una bonificació els subjectes passius titulars de família nombrosa en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles respecte de l'immoble gravat que constituïsca la vivenda habitual familiar. D'acord amb les categories de família nombrosa que establix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, els percentatges de bonificació anuel són:

Valor cadastral de la vivenda familiar habitual:

Fins a 88.266,88 euros:

 • Categoria general: 30 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 90 % de bonificació en la quota íntegra.

De 88.266,88 a 110.333,60 euros:

 • Categoria general: 20% de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 60% de bonificació en la quota íntegra.

De 110.333,60 a 300.000 euros:

 • Categoria general: 12 % de bonificació en la quota íntegra.
 • Categoria especial: 30 % de bonificació en la quota íntegra.

Superior a 300.000 euros: sense bonificació.

Qui ho pot sol·licitar?

Titulars d'immobles que tinguen la condició de família nombrosa.

Requisits
 • Qui sol·licita ha d'estar empadronat al municipi de València.
 • Tots els integrants de la unitat familiar han de tindre la residència habitual en la vivenda per la qual se sol·licita la bonificació.
 • El titular de l'immoble ha de tindre la condició de família nombrosa.
 • Cal estar al corrent en el pagament de tots els tributs municipals. L'incompliment posterior d'esta condició dona lloc a la pèrdua de la bonificació.
Quan sol·licitar-ho
 • Primera sol·licitud del benefici fiscal davant l'Ajuntament: en qualsevol moment abans que acabe el corresponent període de duració de la bonificació i té efectes des del període impositiu següent al qual se sol·licita.
 • Renovació del benefici fiscal ja concedit: fins que acabe el període d'interposició de recursos contra deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què es refereix l'article 14.2.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per a eixe exercici.
Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Document d'identificació de la persona obligada al pagament, llevat que el tràmit siga a través de la seu electrònica
 • En cas de representants o d'autoritzar algú, l'escriptura de poders o l'autorització signada per les dos persones.:

  excepte en el cas de qui té l'obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • En cas de representants o d'autoritzar algú, amb els respectius documents d'identitat i el domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada:

  excepte en el cas de que té l'obligació de relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica.

 • Document que identifique l'immoble per al qual se sol·licita la bonificació i la seua referència cadastral
 • Títol de família nombrosa o certificat de sol·licitud de la condició de família nombrosa (alta o renovació):

  i el títol quan el concedisca la Conselleria corresponent.

 • En el supòsit que dos o més immobles constituïsquen la vivenda familiar habitual cal acreditar que constitueïxen una unitat física:

  per estar comunicades entre si i destinades exclusivament a vivenda dels membres de la unitat familiar (en este cas, el percentatge de la bonificació que s'aplica és la suma dels valors cadastrals de les dos vivendes).

 • En cas de separació, divorci o nul·litat, sentència judicial ferma o conveni regulador
 • Número de compte de l’entitat bancària, en cas que la devolució de l'import de l'impost siga procedent.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Sol·licitud per una d'estes vies, acompanyada dels documents de l'apartat “documentació cal presentar”:

 • Presencialment, a l'Oficina de Gestió Tributària (preferentment amb CITA PRÈVIA). Cal signar la compareixença i comunicació de la concessió de la bonificació. En cas que la bonificació per família nombrosa no s'aprove en eixos termes, la persona sol·licitant rebrà la corresponent notificació.
 • Mitjançant una instància presentada en els registres municipals (preferentment amb CITA PRÈVIA). Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos”.
 • A través de la seu electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que requerida.
Informació Complementària
 • Es considera vivenda habitual familiar la unitat urbana d'ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua família.
 • Es presumix que la vivenda habitual de la família nombrosa és aquella en la qual figuren empadronades les persones que la integren.
 • No s'entenen inclosos en el concepte de vivenda habitual familiar els béns immobles que no constituïsquen la vivenda pròpiament dita (places de garatge, trasters, etc.)
 • La variació de domicili de la vivenda familiar habitual s'ha de comunicar a l'Ajuntament mitjançant una nova sol·licitud de benefici fiscal.
 • La bonificació és incompatible amb la de vivenda protegida.
 • Després de la concessió del benefici, la bonificació s'aplica fins a la data de vigència del títol de família nombrosa que s'ha presentat.
 • Quan finalitzada la vigència del títol, per a pròrrogar el benefici atorgat cal aportar el títol renovat o certificat d'haver sol·licitat la renovació. El termini per a acreditar la vigència del títol conclou quan finalitza el període d'interposició de recursos contra deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què es refereix l'article 14.2.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per a eixe exercici.

La no presentació d'esta documentació en el termini establit implica la pèrdua del benefici, sense perjudici de la possibilitat de recuperar-lo per a exercicis successius sempre que s'aporte la documentació.

 • En el supòsit que algun membre de la unitat familiar que constituïsca família nombrosa i que gaudisca de la bonificació haja de residir temporalment fora del terme municipal de València per necessitats laborals i altres circumstàncies previstes en la legislació de protecció a les famílies nombroses, degudament acreditades, es manté el dret a la bonificació.
 • Les bonificacions concedides als subjectes passius que tenien la condició de família nombrosa abans de l'1 de gener de 2016 es mantenen mentre no varien les circumstàncies que es van tindre en compte per a atorgar-la.
 • En el cas del certificat d'haver sol·licitat la condició de família nombrosa (alta o renovació), perquè produïsca efectes la sol·licitud de bonificació, cal aportar-hi el títol de família nombrosa.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzeu la sol·licitud en línia amb la signatura digital

Podeu iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l’inici d’esta pàgina. Primer, caldrà que vos identifiqueu i signeu electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l’apartat Carpeta ciutadana de la seu, podreu consultar i obtindre la còpia de les instàncies presentades i també aportar documentació addicional o requerida.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (96.389.50.79) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació
 • Article 74.4. del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març.
On dirigir-se

Podeu fer la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València, preferentement amb CITA PRÈVIA.

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral (963 895 079) o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentement amb CITA. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Oficines on presentar
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentement amb CITA. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina