ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

IBI - Bonificació per empresa constructora, en l'Impost sobre Béns Immobles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.10
Descripció

Obtindre una bonificació del 90 per cent en la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària respecte dels immobles que constituïsquen l’objecte de la seua activitat, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a esta i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses titulars dels immobles en què es projecta l'edificació.

Quan sol·licitar-ho

Abans del començament de les obres.

El termini de la bonificació comprén des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la seua terminació, sempre que durant eixe temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, sense que, en cap cas, puga excedir tres períodes impositius.

Documentació a presentar

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • NIF o CIF de la persona obligada al pagament.
 • Còpia de rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles de l’immoble o immobles sobre els quals es projecta l’edificació o rehabilitació.
 • En cas de no constar l’empresa com a titular de l’immoble o immobles, acords de la Gerència Regional del Cadastre de modificació de titularitat cadastral.
 • Certificació de la persona tècnica directora de les obres amb el visat original del col·legi oficial competent acreditatiu de la data d’inici de les obres d’urbanització o construcció.
 • Declaració firmada de la persona sol·licitant que els immobles sobre els quals es realitza l’edificació no formen part de l’immobilitzat.
 • Documents que acrediten la propietat de l’immoble o immobles sobre els quals es projecta l’edificació, així com aquells dels quals resulte la descripció actual de l’immoble i, si estos documents es referixen a diversos immobles, declaració firmada de la persona sol·licitant que concrete quin és objecte de construcció així com la seua superfície.
 • Fotocòpia de la presentació en la Gerència Regional del Cadastre del model corresponent de declaració d’alteració/variació en els immobles a què es referixen els rebuts sobre els quals se sol·licita l’aplicació de bonificació o, en cas que no siga procedent la regularització cadastral, declaració que la construcció es realitza sobre determinats solars coincidents amb les finques cadastrals sense que hi haja tingut lloc cap modificació.
 • Pla de situació dels immobles.
 • En el cas que presente la sol·licitud un representant o persona autoritzada, l’escriptura de poders o autorització firmada per la persona autoritzant i l’autoritzada, la còpia del document d’identitat de la persona obligada al pagament i el document d’identitat i domicili de comunicació de la persona representant o autoritzada.
 • Núm. de compte d’entitat bancària, en el supòsit que siga procedent la devolució de l’import de l’impost.

En cas de presentació de la sol·licitud en un registre municipal:

Es requerix instància general acompanyada d'originals i fotocòpies de la documentació detallada en l'apartat de presentació en les oficines de Gestió Tributària Integral.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas de ser titular de l'immoble:
  • Rebuts IBI
  • Certificació del Tècnic Director d'Obres
  • Declaració firmada de que els immobles sobre els quals es realitza l'edificació no formen part de l'immobilitzat
  • Documents que acrediten la propietat de l'immoble
  • Si es tracta de diversos immobles, declaració que concrete el que és objecte de construcció i la seua superfície
  • Còpia de la regularització cadastral o declaració sobre la no procedència de la mateixa
  • Plànol de situació
  • Número compte bancari
  • NIF o CIF de la persona obligada al pagament.
 • En cas de no ser titular de l'immoble:
  • Rebuts IBI
  • Certificació del Tècnic Director d'Obres
  • Declaració firmada de que els immobles sobre els quals es realitza l'edificació no formen part de l'immobilitzat
  • Documents que acrediten la propietat de l'immoble
  • Si es tracta de diversos immobles, declaració que concrete el que és objecte de construcció i la seua superfície
  • Còpia de la regularització cadastral o declaració sobre la no procedència de la mateixa
  • Plànol de situació
  • Número compte bancari
  • Acords de modificació de titularitat cadastral
  • NIF o CIF de la persona obligada al pagament.
  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • · Sol·licitud formulada presencialment en qualsevol Oficina de Gestió Tributària Integral.
 • · Sol·licitud de la persona interessada presentada per mitjà d'instància en els registres municipals.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 89 50 79

Legislació

- Article 73.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

On dirigir-se

Podeu realitzar la gestió directament en l'Oficina de Gestió Tributària Integral de l’Ajuntament de València "prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA".

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina