ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

IBI - Bonificació per empresa constructora, en l'Impost sobre Béns Immobles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.10
Descripció

Obtindre les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària una bonificació del 90 per cent en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana, respecte dels immobles que constituïsquen l'objecte de la seua activitat, tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses titulars dels immobles en els quals es projecta l'edificació.

Quan sol·licitar-ho

Abans de l'inici de les obres.

El termini de la bonificació comprén des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la seua terminació, sempre que durant aqueix temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, sense que, en cap cas, puga excedir de tres períodes impositius.

Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Rebuts de l'Impost sobre Béns immobles de l'immoble o immobles sobre els quals es projecta l'edificació o rehabilitació
 • En cas de no constar l'empresa com a titular de l'immoble o immobles, Acords de la Gerència Regional del Cadastre de modificació de titularitat cadastral
 • Certificació de la persona Tècnica directora de les Obres amb visat original del Col·legi oficial competent acreditatiu de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció:

  i posteriorment, l'Acta d'inici de les obres.

 • Declaració signada de la persona sol·licitant de la qual resulte que els immobles sobre els quals es realitza l'edificació no formen part de l'immobilitzat
 • Documents que acrediten la propietat de l'immoble o immobles i, si aquests documents es refereixen a diversos immobles, declaració signada de la persona sol·licitant :

  documents que acrediten la propietat de l'immoble o immobles sobre els quals es projecta l'edificació així com aquells dels quals resulte l'actual descripció de l'immoble i, si aquests documents es refereixen a diversos immobles, declaració signada de la persona sol·licitant que concrete el que és objecte de construcció així com la seua superfície.

 • Justificació de la presentació en la Gerència Regional del Cadastre o, en cas de no procedir regularització cadastral, declaració:

  justificació de la presentació en la Gerència Regional del Cadastre del model corresponent de declaració d'alteració/variació en els immobles sobre els quals se sol·licita l'aplicació de bonificació o, en cas de no procedir regularització cadastral, declaració que la construcció es realitza sobre determinats solars coincidents amb les finques cadastrals sense que haja tingut lloc modificació en aquestes.

 • Pla de situació dels immobles
 • Núm. de compte d'entitat bancària, en el supòsit que procedisca la devolució de l'import de l'Impost
Actuacions a realitzar pel sol·licitant
Sol·licitud, adjuntant la documentació assenyalada en l'apartat “documentació a presentar”, formulada a través de la Seu Electrònica.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb signatura digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Si desitja més informació, pot cridar al telèfon d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació

- Article 73.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL (prèvia sol·licitud de CITA PRÈVIA)Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores. ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina