ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
IBI - Bonificació per empresa constructora, en l'Impost sobre Béns Immobles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
HA.BI.10
Descripció

Obtindre una bonificació del 90 per cent les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Urbana, respecte dels immobles que constituïsquen l'objecte de la seua activitat, tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

Qui ho pot sol·licitar?

Les empreses titulars dels immobles en els quals es projecta l'edificació.

Quan sol·licitar-ho

Abans de l'inici de les obres.

El termini de la bonificació comprén des del període impositiu següent al que s'inicien les obres fins al posterior a l'acabament sempre que durant este temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, sense que, en cap cas, puga excedir de tres períodes impositius.

Documentació a presentar
Documentació per a tots els casos:
 • Rebuts de l'Impost sobre Béns immobles dels immobles sobre els quals es projecta l'edificació o rehabilitació
 • En cas de no constar l'empresa com a titular dels immobles, acords de modificació de la titularitat cadastral de la Gerència Regional del Cadastre.
 • Certificat de la direcció d’obres amb visat original del col·legi oficial competent que acredite la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció i:

  i posteriorment, l'acta d'inici de les obres.

 • Declaració signada de la persona sol·licitant que els immobles sobre els quals es realitza l'edificació no formen part de l'immobilitzat
 • Documents que acrediten la propietat de l'immoble o immobles i, si aquests documents es refereixen a diversos immobles, declaració signada de la persona sol·licitant :

  documents que acrediten la propietat dels immobles sobre els quals es projecta l'edificació així com dels que resulte l'actual descripció de l'immoble i, si els documents es refereixen a diversos immobles, declaració signada de la persona sol·licitant que concrete quin és objecte de construcció i la superfície.

 • Plànol de situació dels immobles
 • Número de compte de l’entitat bancària, en cas que la devolució de l'import de l'impost siga procedent.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Sol·licitud acompanyada als documents de l'apartat “Documentació que cal presentar”, formulada a través de la seu electrònica.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació Econòmic-Administrativa
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 136.4, in fine, del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.
Fer en web

Realitzeu la sol·licitud en línia amb signatura digital

Podeu iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit, en l'inici d'esta pàgina. Caldrà que vos identifiqueu i signeu electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en seu electrònica / Sistemes de signatura.

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment, en l'apartat Carpeta ciutadana de la seu, podreu consultar i obtindre la còpia de les instàncies presentades i tambè aportar documentació addicional o requerida.

Atenció telefònica

Si necessiteu més informació, telefoneu a Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79 o envieu un correu electrònic a l'adreça ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Legislació

- Article 73.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

Oficines d'informació
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL Edifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe MayoralTel.: 96.389.50.79 De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, preferentment amb CITA. AVÍS: DE L'1 A L'11 DE MARÇ, DILLUNS A DIVENDRES DE 8.30 a 13.00; DEL 12 AL 15, DE 9.00 A 12.00; DIA 18 TANCADA; DIA 20, DE 9.00 A 13.00ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
Anar a inici de pàgina