ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud puntual d’activitats, competicions i esdeveniments esportius en instal·lacions esportives municipals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.US.30
Descripció

Tràmit per a la sol·licitud puntual d’activitats, competicions i esdeveniments esportius en instal·lacions esportives municipals que complisquen els següents suposats.

- Sol·licituds d’instal·lació subjectes a bonificació.

- Sol·licituds d’esdeveniments d’àmbit nacional o superior (Campionats del món, copes del món, competicions europees, copes d’SM Rei/Reina, Campionats d’Espanya).

- Sol·licituds per a esdeveniments/competicions/activitats esportives extraordinaris per als quals l’ús de la instal·lació no està previst.

Qui ho pot sol·licitar?

Associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre i empreses, legalment constituïdes i registrades.

Requisits

Que l’activitat que es vaja a desenvolupar tinga caràcter benèfic, social i cultural o concórreguen raons d’interés públic en la seua celebració.

Quan sol·licitar-ho

Amb una antelació mínima de seixanta (60) dies naturals a la data prevista d’inici de l’activitat que pretenga realitzar-se.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Quant a la documentació dels muntatges provisionals, s'hauran de prendre les mesures oportunes perquè cap de les instal·lacions i/o serveis afectats pels muntatges patisca cap mal i es trobe en perfectes condicions d'ús al final del seu ús i desmuntatge. Aquesta documentació serà revisada pel personal tècnic del Servei d'Infraestructures qui podrà sol·licitar informació addicional si ho considera i, si escau, procedirà a l'aprovació de la mateixa. Normativa aplicable: Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

En cas de necessitar accedir amb camions de més de 12 Tm. a la zona restringida de la ciutat que no siguen transports especials o grues, accedir a la ciutat amb transports especials o camions amb mercaderies perilloses s'haurà de tramitar el permís corresponent amb el Servei de Mobilitat Sostenible de l'Aj. València a través de la Seu Electrònica.

Documentació per a tots els casos:
 • Model de sol·licitud d’instal·lacions esportives (GDI P7501 F1):

  es pot descarregar en la web https://www.fdmvalencia.es/la-fundacio/documents-legals/solicitud-de-instalaciones/

 • Plantilla projecte esportiu:

  es pot descarregar en la web https://www.fdmvalencia.es/la-fundacio/documents-legals/solicitud-de-instalaciones/

 • Inscripció en el registre d’entitats o document acreditatiu de la legal constitució de l’entitat
 • Targeta d’identificació fiscal de l’Agència Tributària
 • Projecte de l'esdeveniment/competició/activitat (objectius, organigrama, categories, organització, recursos…):

  en cas de sol·licitar l’organització d’un esdeveniment esportiu haurà d’incloure’s el cronograma dels diferents horaris de competició.

 • Pressupost de l'esdeveniment/competició/activitat
 • Certificat de la companyia asseguradora del contracte d'assegurança en vigor/al corrent de pagament de l'organitzador o titular de l'esdeveniment/competició/activitat:

  que cobrisca la responsabilitat civil de l'esportista i per danys al públic i a tercers. Aquesta assegurança haurà d'incloure, a més, el risc d'incendi, danys al públic o a tercers derivats de les condicions del local o de la instal·lació, així com els danys al personal que preste els seus serveis en l'esdeveniment/competició/activitat. Les cobertures mínimes de l'assegurança seran les establides en el Decret 143/2015 d'11 de setembre pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. (art.59, 60 i Annex I).

  Normativa aplicable:

  Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  Decret 143/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre (art.59, 60 i annex I).

  Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana.

 • Document que acredite l'existència d'assegurança d'accidents per als participants amb les cobertures mínimes establides en l'RD 849/1993, de 4 de juny:

  (model de declaració responsable) Es pot descarregar en la web https://www.fdmvalencia.es/la-fundacio/documents-legals/solicitud-de-instalaciones/

  Normativa aplicable:

  Llei 10/1990. del 15 d'octubre, sobre l'esport (article 59.2.)
  Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes de l'Assegurança Esportiva Obligatòria.
  Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana.

 • En cas de tractar amb menors, certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals de les persones intervinents en l’activitat:

  es pot descarregar en https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central

  Normativa aplicable:

  La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica de Menors, modificada per la Llei 26/2015 i laLlei 45/2015, del voluntariat, estableix l'obligació d'aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a totes les persones professionals i voluntàries que treballin en contacte regular amb menors.

 • Protocol COVID, sempre que siga requerit per les autoritats sanitàries competents:

  protocol de prevenció del COVID específic de l’activitat/competició/esdeveniment esportiu.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud puntual d’activitats, competicions i esdeveniments esportius en instal·lacions esportives municipals:
  • En cas d’haver de realitzar muntatges provisionals previstos en l’organització d’un esdeveniment/competició/activitat, declaració responsable i memòria descriptiva:

   declaració responsable d'instal·lacions provisionals de baixa complexitat tècnica, signada pel tècnic signant del certificat final i Memòria Descriptiva; tant dels elements estructurals provisionals com de les instal·lacions elèctriques temporals o altres.

   DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PRÈVIA (mínim 10 dies abans dels muntatges).

   Model descarregable (de l'apartat "Impresos"). En altres casos, s'ha de lliurar el projecte.

  • En cas d’haver de realitzar muntatges provisionals previstos en l’organització, pla d’actuació davant emergències:

   per a esdeveniments sense riscos elevats, segons model descarregable (de l'apartat "Impresos"). En altres casos, s'ha de lliurar un Pla d'Acció d'Emergència o Pla d'Autoprotecció o Document d'adhesió a un dels supòsits del pla existent de la instal·lació esportiva. Signat per la persona redactora i organitzadora.

   DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PRÈVIA (mínim 10 dies abans dels muntatges).

  • En cas d’haver de realitzar muntatges provisionals previstos en l’organització, declaració responsable del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals:

   signat per la persona organitzadora.

   DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PRÈVIA (mínim 10 dies abans dels muntatges).

  • En cas d’haver de realitzar muntatges provisionals previstos en l’organització d’un esdeveniment/competició/activitat, certificat final d’elements estructurals signat:

   DOCUMENTACIÓ TÈCNICA FINAL (finalitzats els muntatges).

  • En cas d’haver de realitzar muntatges provisionals previstos en l’organització d’un esdeveniment/competició/activitat, certificat:

   certificat de l’instal·lador electricista autoritzat. Signat.

   En cas de Projecte, Certificat final d’obra i Certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió. Signat i diligenciat en la Delegació de la Conselleria d’Indústria.

   DOCUMENTACIÓ TÈCNICA FINAL (finalitzats els muntatges).

  • En cas de reproducció d’obres musicals subjectes a drets, consentiment informat:

   de coneixement de l'obligació de satisfer les tarifes establides per SGAE i AGEDI per a la reproducció d'obres musicals subjectes a drets.

   Es pot descarregar en https://www.fdmvalencia.es/la-fundacio/documents-legals/solicitud-de-instalaciones/

   Normativa aplicable:

   Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

  • En cas de sobrepassar l’aforament de 1.000 persones en la instal·lació (entre esportistes, personal públic i d’organització), compromís de disposar d'una ambulància :

   durant el transcurs de l’esdeveniment/competició/activitat.

   Normativa aplicable:

   Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. (art.227 i 228)

  • En cas d’enregistrament d’imatges de vídeo, formulari de sol·licitud d’enregistrament en les instal·lacions esportives municipals València (FDM I420103‐ F1):

   Compliment del protocol de gravació d'imatges.

   Es pot descarregar en la web https://www.fdmvalencia.es/la-fundacio/documents-legals/solicitud-de-instalaciones/

   (INSTRUCCIÓ FDM-I420102 Documento de seguretat de dades personals. Enregistrament audiovisual en instal·lacions esportives de la ciutat de València). S'haurà d’aportar formulari de sol·licitud de gravació en les instal·lacions esportives municipals de València (FDM I420103‐ F1).

   Normativa aplicable:

   Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel que deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD).

   Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

   Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge

  • En cas d’incloure serveis de restauració i venda de menjar i/o beguda, document descriptiu de cadascun dels llocs de venda:

   amb indicació precisa de la zona a ocupar, els articles a la venda, els horaris de venda i els responsables del servei de venda d'articles.

  • En cas d'incloure serveis de restauració i venda d'aliments i/o begudes, autorització de l'autoritat sanitària competent en matèria d'alimentació:

   en matèria d'alimentació, venda ambulant d'aliments i restauració. Serà necessari complir amb els requisits higiènics i sanitaris i de protecció al consumidor establits per la normativa específica relativa a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda.

   Normativa aplicable:

   Decret 134/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el Registre Sanitari d'establiments d'alimentació menors i el procediment d'autorització de determinats establiments.

  • En cas d’incloure serveis de venda d’articles relacionats amb l’esdeveniment, document descriptiu:

   de cadascun dels llocs de venda amb indicació precisa de la zona a ocupar, els articles a la venda, els horaris de venda i els responsables del servei de venda d'articles.

  • En cas de sol·licitar serveis de climatització, document amb indicació dels dies i horaris que es requereix el servei de climatització:

   (el servei de climatització només està disponible al Pavelló Font de San Lluís i es cobra a raó de 138,90 €/h). Quantitat segons nnormativa ormatiu de la preus públics d'aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per a la prestació de serveis de la Fundació Esportiva Municipal organisme autònom (vigent des de l'1 de juny de 2021).

  • En cas de necessitar assistència tècnica per part del personal de la instal·lació, document indicant els dies i horaris previstos en què és necessari aquest servei :

   amb caràcter general, aquest servei només es pot utilitzar per als horaris en què el personal contractat per l'OA FDM no desenvolupe la seua habitual. La tarifa d'assistència tècnica ascendeix a 26,45 €/h.

   Nota: En el cas d'assistència tècnica d'electricistes, podran ser necessàries almenys dues persones en funció de l'esdeveniment i de la instal·lació on es produixca.

  • En cas de sol·licitar un esdeveniment/competició/activitat a desenvolupar en piscines, declaració responsable:

   de disposar d'un/una socorrista titulat/ada i dedicat exclusivament a la vigilància del vas, tot això en compliment de la normativa vigent en seguretat en piscines.

  • En cas de realitzar presa d’imatges per drons o similars, permís de l'autoritat competent (Agència Estatal de Seguretat Aèria - AESA):

   Normativa aplicable:

   Reial decret 552/2014, de 27 de juny, i llei 18/2014, de 15 d'octubre, els articles 50 a 53 que regulen el funcionament de les aeronaus civils pilotades per control remot.

  • En cas d'ocupar les graderies de la instal·lació o realitzar alguna actuació que produïsca una necessitat extraordinària de neteja, compromís:

   de disposar d'un servei de neteja i retirada de residus que cobrisca la neteja no habitual de la instal·lació i que no puga ser dut a terme pel personal del OA FDM.

  • En cas que l'esdeveniment/competició/activitat a desenvolupar puga causar danys a la instal·lació esportiva o a la seva propietat, depòsit de fiança:

   per un import no inferior a 300€, que s'establirà en funció de l'ús, instal·lació i projecte de l'entitat.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Descarregar i emplenar el model de Sol·licitud d’instal·lacions esportives.
Presentar-ho en la instal·lació esportiva sol·licitada perquè siga validat per la direcció del centre.
Aportar la documentació requerida a través de la Seu Electrònica.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24.1 paràgraf 2º Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Adm. Comú Administracions Públiques. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

Reglament d’ús d’instal·lacions esportives de la ciutat de València.

Normativa reguladora dels preus públics d’aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per la prestació de serveis de l’Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal (vigents des de l’1 de juny de 2021).

Oficines d'informació
 • FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPALPasseig de la Petxina, 42Tel.: 96 354 83 00 ext. 2900-2901Fax: 96 394 45 83 ext. 2900-2901De 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.informacion@fdmvalencia.es
Anar a inici de pàgina