ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Accés de camions de més de 12 Tm. a la zona restringida que no siguen transports especials o grues
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
TR.AR.25
Descripció

La circulació de camions amb pes màxim autoritzat superior a 12 Tm. Es troba regulada en l'Ordenança de Mobilitat que prohibeix la circulació per la poligonal que descriu, prohibició que estableix com a norma general:

 • En horari de 7 a 22 hores.
 • Permanent (24 h) per a tots els que no tinguen origen o destinació en la zona prohibida. No es considera origen o destinació quan la finalitat siga el mer estacionament en via pública.

Com a excepció, es permet la circulació de camions de més de 12 TM. de M.M.A. en les condicions que figuren en els articles 62 i ss. de l'Ordenança de Mobilitat, en els supòsits següents:

1. Camions que transporten materials i maquinària auxiliar per a la construcció.

2. Camions porta-contenidors de runes i residus.

3. Camions cisterna i sitges.

La circulació dels vehicles destinats al transport de xicotets ports, efectes, mobiliari, electrodomèstics, paqueteria i/o repartisca en general haurà de realitzar-se amb vehicles de pes màxim autoritzat fins a les 12 Tm., o, en cas contrari, fora de l'horari de prohibició. Els transports per mudances es regixen per la normativa específica que figura en l'Ordenança de Mobilitat per a esta classe de transports.

La resta de supòsits requerix autorització expressa de l'Ajuntament per a circular per la zona restringida dins de l'horari de prohibició.

No requerixen autorització expressa de l'Ajuntament per a circular per les vies que formen la poligonal descrita en l'Annex II de l'Ordenança de Mobilitat els camions destinats al transport de productes agrícoles de temporada sempre que tinguen l'origen o destí de la mercaderia en el terme municipal de València. Podran, per tant, circular per tal perímetre les 24 hores del dia.

A efectes de control per l'Administració, la persona conductora del vehicle portarà un certificat del Consell Agrari Municipal justificant que els productes agrícoles de temporada complixen estos requisits i pertanyen a una persona física o jurídica inscrita en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA).

Qui ho pot sol·licitar?

El transportista subministrador i/o el receptor de la mercaderia.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Instància de sol:licitud general de l’interessat o del seu representant (acreditant representació) en què conste:

- Nom de l’enmpresa.

- NIF

- A efecte de notificacións: domicili-fax-correu electrònic.

- Domicili social.

- Origen i destí de la mercadería.

- Tipus de mercadería objecte del transport.

- Termini de duració dels treballs (num. de viatges, freqüències, etc)

- Justificació de la necessitat circular dins de l'horari de la prohibició on un camió de més de 12 Tm. de M.M.A

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Accés de camions de més de 12 Tm. a la zona restringida que no siguen transports especials o grues:
  • Títol habilitant o document en el qual es faciliten les dades necessàries per a la seua localització per l'Administració:

   Haurà de presentar-ho quan el sol·licitant siga el titular de qualsevol activitat subjecta a títol habilitant.

  • Compromís de distribuir còpies del permís que li otorgue l'Ajuntament entre els seus subministradors:

   firmades pel legal representant de l'empresa i amb segell de l'entitat, fent constar en cada cas la matrícula del vehicle per al que s'entrega la còpia i el dia o període de temps per al que se li entrega que, en cap cas, pot ser superior a l'atorgat per l'Ayuntameinto, ni facilitar-li-la a vehicles que no puguen circular legalment.

   Haurà de presentar-ho quan el sol·licitant siga el titular de qualsevol activitat subjecta a títol habilitant.

  • Permís de circulació del vehicle:

   haurà de presentar-ho quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Targeta d'Inspecció tècnica del vehicle, per ambdós cares amb ITV en vigor:

   haurà de presentar-la quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Targeta de Transports o acreditació o comprovació de la inscripció en el Registre d'Empreses i Activitats de Transport del Ministeri de Foment en vigor:

   haurà de presentar-la quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Les dades identificatives del titular de l'activitat :

   haurà de presentar-los quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Emplaçament exacte:

   haurà de presentar-ho quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Documentació acreditativa de què es tracta de supermercats amb una superfície superior a 1000 metres quadrats:

   S'haurà d'aportar quan el destí siguen supermercats.

  • Document o contracte d'adjudicació del servici que pretén realitzar:

   s'haurà d'aportar quan el destí no estiga subjecte a títol habilitant.

Informació Complementària

Els transports especials i els camions que transporten mercaderies perilloses necessitaran sempre autorització municipal per a circular per la ciutat de València.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

3110 - 3078

Legislació
 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLEAmadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta.secadmivatyc@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina