ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Justificació subvencions nominatives a entitats esportives
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.AY.40
Descripció

Presentació de la justificació de la subvenció concedida de manera directa o mitjançant conveni de col·laboració.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, federacions i/o empreses que hagen subscrit el corresponent conveni de col·laboració o els haja sigut concedida una subvenció directa.

Requisits

Ser beneficiàries de subvenció nominativa a través de conveni de col·laboració o per subvenció directa.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà de finalització de l'esdeveniment, o la data indicada en el conveni de col·laboració o acord o resolució de concessió.

Termini de sol·licitud: En el termini indicat en el conveni de col·laboració, acord o resolució de concessió.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
  • Factures acreditatives de la despesa realitzada
  • Justificants de pagament
  • Acreditació de la difusió del caràcter públic del finançament de les activitats objecte de subvenció
  • Acreditació del compliment de les obligacions en matèria de subcontractació
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per al període de justificació s'haurà de presentar la documentació requerida en el termini que establisca el seu conveni.

Informació Complementària

- La justificació haurà de presentar-se amb els models normalitzats, que es troben disponibles en l'apartat “impresos” del tràmit, no acceptant-se formats ni suports diferents.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la base 9 de la convocatòria.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

  • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
  • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
  • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

Servici d’Esports 96 352 54 78 EXT. 2952-2959-2956

Email: serdeportes@valencia.es

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'anterior Llei.

- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGSAV) aprovada pel Ple de 28.07.2016 (BOP de 02.11.16).

- Bases d'Execució del Presupost de l'Ajuntament de Valéncia per a 2023.

- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de las Administracions Públiques.

- Real Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s'estableix el procediment per a la seua concessió.

- Llei 19/2013, de 9 de decembre, de transparència, accés a l'informació pública i bon govern.

- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- Reglament de Transparència i Participació ciutadana de l'Ajuntament de Valéncia aprovat per acort plenari de 28.09.2012.

On dirigir-se

Servici d’Esports mitjançant via telefònica o per correu electrònic.

Anar a inici de pàgina