ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Justificació subvenció a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre en la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.AY.17
Descripció

Presentació de la justificació corresponent a la subvenció rebuda per entitats sense ànim de lucre, a projectes esportius desenvolupats a la ciutat de València durant la temporada 2021-2022

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre beneficiades de l´esmentada subvenció.

Requisits

Haver rebut subvenció dins de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius, presentats per entitats sense ànim de lucre, per a la temporada 2021-2022

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de la justificació serà d'1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord de concessió (o al de finalització d'activitats assenyalat en la sol·licitud, si fora posterior a la publicació de l'acord).

  • (23/01/2023) Acord de la JGL de 20-1-2023 "Concessió subvencions a projectes esportius a la ciutat de València T. 21-22"

PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA:


Termini de sol·licitud: del dia 24/01/2023 fins al 23/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La justificació es durà a terme a través de la modalitat de compte justificatiu simplificat de la despesa realitzada.

PER Al TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: instància electrònica acompanyada dels següents annexos, per a cada projecte presentat, que es troben en l'apartat “Impresos” d'aquesta pàgina (documentació assenyalada en el punt 12 de la convocatòria).

12.1. COMPTE JUSTIFICATIU:
La documentació justificativa a presentar per a cada projecte constarà dels dos següents ANNEXOS, que acompanyaran, emplenats en suport PDF, la instància electrònica de presentació. Aquests models normalitzats són d'ús obligatori de conformitat amb el art.66.6 de la LPACAP, no sent acceptables formats ni suports diferents.
12.1.1. ANNEX 5: MEMÒRIA D'ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades en la resolució de concessió, amb reflex i balanç de les activitats realitzades, els resultats obtinguts, la seua avaluació sobre la programació inicial, les mesures de difusió que en compliment de l'obligació 8.1a haja realitzat la beneficiària, i un sumari de conclusions.

La memòria haurà d'acompanyar un document pfd amb les proves gràfiques de les mesures de difusió adoptades.
12.1.2. ANNEX 6: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE
Aquest document consta de:

12.1.2.a. RELACIÓ CLASSIFICADA D'INGRESSOS I DESPESES, en la qual es llistarà la TOTALITAT de conceptes d'ingrés, i de despesa o obligació incorreguts en el projecte. Els ingressos reflectiran inexcusablement, en les caselles corresponents, tant l'import de subvenció concedida pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de València, com els de qualssevol altres ajudes en el seu cas reconegudes al projecte, amb indicació de la seua procedència. Quan les activitats hagen sigut finançades, a més d'amb aquesta subvenció, amb fons propis o altres ajudes o recursos, haurà d'indicar-se en la justificació el seu import i procedència.

Les despeses es justificaran amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. En la relació classificada de les despeses s'haurà d'indicar si l'IVA és o no deduïble i, en cas afirmatiu, el percentatge de deducció segons les normes per a les entitats sense ànim de lucre en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA.

12.1.2.b. BALANÇ FINAL DEL PROJECTE, on es resumeixen, agrupats per tipologies, tots els ingressos i despeses, assenyalant les desviacions en el seu cas produïdes sobre el pressupost inicial que es va presentar com a ANNEX 2 a la sol·licitud.

12.1.3. En cas de romanents no aplicats, CARTA DE PAGAMENT del seu reintegrament incloent els corresponents interessos generats.

Si per causa justificada l'entitat no poguera presentar la documentació corresponent amb certificat electrònic de l'entitat, s'acompanyarà al formulari l'ANNEX 1 emplenat (“Autorització de presentació per tercer”) mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.


Documentació per a tots els casos:
  • Annex 5. Memòria d'actuació justificativa. Covocatòria 2022
  • Annex 6. Relació classificada d'ingressos i despeses i liquidació final
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per al PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA s'haurà de presentar instància electrònica dins del termini atorgat (24-1-2023/23-02-2023) i presentar compte justificatiu simplificat de la despesa realitzada, havent d'acompanyar ANNEX 5 “Memòria d'actuació justificativa” i ANNEX 6 “Liquidació del pressupost del projecte” segons l'indicat en la Base 12 de la present convocatòria.

Informació Complementària

- Si per causa justificada l'entitat no poguera presentar presentar la documentació corresponent amb certificat electrònic de l'entitat, s'acompanyarà al formulari l'ANNEX 1 emplenat (“Autorització de presentació per tercer”).

- La justificació haurà de presentar-se amb els models normalitzats, que es troben l'apartat “Impresos” del tràmit, no acceptant-se formats ni suports diferents.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
  • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
  • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la base 9 de la convocatòria.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la base 10.4 de la convocatòria.

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
  • Òmpliga el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'anterior Llei.

- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGSAV) aprovada pel Ple de 28.07.2016 (BOP de 02.11.16).

- Bases d'Execució del Presupost de l'Ajuntament de Valéncia per a 2022.

- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de las Administracions Públiques.

- Real Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s'estableix el procediment per a la seua concessió.

- Llei 19/2013, de 9 de decembre, de transparència, accés a l'informació pública i bon govern.

- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- Reglament de Transparència i Participació ciutadana de l'Ajuntament de Valéncia aprovat per acort plenari de 28.09.2012.

- Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la ciutat de València. Temporada 2021-2022

Oficines d'informació
  • SERVICI D'ESPORTSPasseig de la Petxina, 42 - 2ªTel.: 96.352.54.78 exts. 2952, 2959 y 2956De 9.00 a 14.00 hores de lunes a viernes.serdeportes@valencia.es
Anar a inici de pàgina