ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Justificació subvenció a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre en la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.AY.17
Descripció

Presentació de la justificació corresponent a la subvenció rebuda per entitats sense ànim de lucre, a projectes esportius desenvolupats a la ciutat de València durant la temporada 2022-2023.

**********

(20/12/2023) Publicació Edicte, Acord de la JGL de 15-12-2023 "Concessió subvenciones per a projectes esportius a la ciutat de València T. 22-23"

IMPRESOS
ANNEX 1. Autorització a terceres persones
ANNEX 5. Memòria d'actuació justificativa
ANNEX 6. Fase justificativa. Relació classificada d'ingresos i despeses i liquidació final

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre beneficiades de l´esmentada subvenció.

Requisits

Haver rebut subvenció dins de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius, presentats per entitats sense ànim de lucre, per a la temporada 2022-2023.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de la justificació serà d'1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord de concessió (o al de finalització d'activitats assenyalat en la sol·licitud, si fora posterior a la publicació de l'acord).

Publicació Tauler d'edictes: 20/12/2023


Termini de sol·licitud: del dia 21/12/2023 fins al 23/01/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La justificació es durà a terme a través de la modalitat de compte justificatiu simplificat de la despesa realitzada.

S'haurà de presentar instància electrònica acompanyada dels següents annexos, per a cada projecte presentat, que es troben en l'apartat “Impresos” d'aquesta pàgina:

ANNEX 5 “Memòria d'actuació justificativa”: La memòria haurà d'acompanyar un document pdf amb les proves gràfiques de les mesures de difusió adoptades amb el que s´estableix en l´apartat 12.1.1 i 12.1.2. de la convocatòria.

ANNEX 6 “Liquidació del pressupost del projecte”: Les despeses plasmades en aquest document, es justificaran aportant les factures i el seu corresponent justificant de pagament, a més dels elements de valor probatori, que hauran de complir amb el que s'estableix en l'apartat 12.1.3 de la present convocatòria.


Documentació per a tots els casos:
 • Annex 5. Memòria d'actuació justificativa. Covocatòria 2023
 • Annex 6. Relació classificada d'ingressos i despeses i liquidació final
 • Dossier mesures de difusió
 • Justificants de pagament
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Per al període de justificació s'haurà d´emplenar instància a través de la Seu Electrònica i presentar compte justificatiu simplificat de la despesa realitzada en el TERMINI MÀXIM D'1 MES, a comptar des de l'endemà de publicació de l'acord de concessió (o al de finalització d'activitats assenyalat en la sol·licitud, si fora posterior a la publicació de l'acord), havent d'acompanyar ANNEX 5 “Memòria d'actuació justificativa” i ANNEX 6 “Liquidació del pressupost del projecte” segons l'indicat en la Base 12 de la present convocatòria. que haurà d'anar acompanyat d'un document pdf incorporant les factures i justificants de pagament per l'ordre indicat en l'annex 6.
A més, la memòria d'actuació haurà d'acompanyar un document pfd que incorpore les proves gràfiques que acrediten les mesures de difusió adoptades respecte al finançament municipal (DOSSIER MESURES DE DIFUSIÓ)

Informació Complementària

- Si per causa justificada l'entitat no poguera presentar la documentació corresponent amb certificat electrònic de l'entitat, s'acompanyarà al formulari l'ANNEX 1 emplenat (“Autorització de presentació per tercer”).

- La justificació haurà de presentar-se amb els models normalitzats, que es troben l'apartat “Impresos” del tràmit, no acceptant-se formats ni suports diferents.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la base 9 de la convocatòria.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la base 10.4 de la convocatòria.

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la ciutat de València. Temporada 2022-2023
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'anterior Llei.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGSAV) aprovada pel Ple de 28.07.2016 (BOP de 02.11.16).
 • Bases d'Execució del Presupost de l'Ajuntament de Valéncia per a 2023
 • Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de las Administracions Públiques.
 • Real Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s'estableix el procediment per a la seua concessió.
 • Llei 19/2013, de 9 de decembre, de transparència, accés a l'informació pública i bon govern.
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de Transparència i Participació ciutadana de l'Ajuntament de Valéncia aprovat per acort plenari de 28.09.2012.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'ESPORTSPasseig de la Petxina, 42 - 2ªTel.: 96.352.54.78 exts. 2952, 2959 y 2956De 9.00 a 14.00 hores de lunes a viernes.serdeportes@valencia.es
Anar a inici de pàgina