ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria per a la concesió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes esportius en la ciutat de València per entitats sense ànim de lucre Temporada 18-19
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.AY.15
Descripció

Procediment per a la concesió, per l’Ajuntament de València mitançant la seua Delegació D’Esports, de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en support de projectes esportius desenvolupats en la ciutat durant la temporada 2018-2019 per entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació permanent en este municipi.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre què reunisquen el requisits que fonamenten la concesió de la subvenció al moment de finalització del període de presentació de sol·licituds.

Requisits

a. Trobar-se legalment constituida i inscrita, en el Registre corresponent, almenys un any d'anterioritat a la publicació de la convocatòria d'estes ajudes.

b. Tindre una seu o delegaci permanent en el terme municipal de València (tret què es tracte d’una federació esportiva), i estar dotada de recursos i d'una estructura organitzativa suficients per a garantir el desenvolumpament del projecte per al què se solicita la subvenció.

c. Que l’activitat subvencionada, de contingut esportiu i desenvolupada en este terme municipal, tinga cabuda dins del seu objecte o fins socials.

d. Per les entitats que lliuren projectes de Competició Esportiva Oficial, trovar-se inscrites en la Federació autonómica, nacional o internacional corresponent.

e. No estar incursa en cap de les causes de prohibició de l’article 13.2 y .3 de la LGS, ni constar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) com a inhabilitada per obtindre la condició de beneficiària.

f. No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l’Ajuntament de València o pels seus organismes públics, ni ser deutora de reintegrament.

g. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions establertes per la normativa vigent front l'Ajuntament de València, l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria (AEAT) i la Tressoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Quan sol·licitar-ho
 • PER AL TRÀMIT D'INICI DEL PROCEDIMENT (JA INACTIU): Un mes des de’l dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de la província de València. Publicació extracte convocatòria BOP: 12/06/2019
 • PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: Del dia 22/01/2020 fins al 21/02/2020 , ambdós inclusivament.

ANUNCI REQUERIMENT EN TAULER ELECTRÒNIC D'EDICTES (21.02.2020)

Documentació a presentar

 • PER AL TRÀMIT D'INICI DEL PROCEDIMENT (JA INACTIU): La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • PER Al TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: instància electrònica acompanyada dels Annexos 5 (Memòria d'actuació justificativa") i 6 (Relació classificada d'ingressos i despeses i liquidació final) de l'apartat "Impresos" d'aquesta pàgina. Mitjançant el tràmit de "Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament".

LA DOCUMENTACIÓ PER A TOTS ELS CASOS I LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL NECESSÀRIA SEGONS EL CAS, JA VAN SER PRESENTATS EN EL TRÀMIT INICIAL DEL PROCEDIMENT (JA INACTIU).

Documentació per a tots els casos:
 • Estatuts de la sol·licitant:

  si els hi haguera ja presentat en prèvies convocatòries i no hagueren patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari de sol·licitud.

 • Targeta d'Identificació Fiscal (CIF) de la sol·licitant:

  si la hi haguera ja presentat en prèvies convocatòries i no haguera patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari.

 • Certificat del Registre oficial :

  que reflectisca la composició actualitzada (després de l'última renovació de càrrecs) d'els/les integrants del seu màxim òrgan directiu.

  Si la hi haguera ja presentat en prèvies convocatòries i no haguera patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari de sol·licitud.

 • Pressupost general de l'entitat formalment aprovat (incloent el balanç ingressos-despeses) per a l'anualitat 2019 o, si escau, per a la temporada 2018-19, degudament signat i visat
 • ANNEX 1: FITXA TÈCNICA DE PROJECTE I PROGRAMACIÓ ESPORTIVA:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • ANNEX 2: PRESSUPOST DETALLAT D'INGRESSOS I DESPESES DEL PROJECTE:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació específica addicional:
  • ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2019. ANNEX 4. Informe de la Federació esportiva competent en la CV certificant la realitat, nivell i data/s de celebració de l'esdeveniment :

   acreditant la inscripció del club i/o equips en competicions federades, el calendari de la competició internacional i/o de màxima categoria nacional, el sistema de competició i la relació d'esportistes amb llicència.

  • PROJECTES DE COMPETICIÓ OFICIAL. Certificat de la Federació Autonòmica i/o Espanyola per a la temporada/anualitat corrent
  • PROJECTES DE COMPETICIÓ OFICIAL. Certificat de la Federació sobre la classificació obtinguda en la temporada/anualitat anterior
  • PROJECTES DE COMPETICIÓ OFICIAL. Certificat de la Federació sobre la internacionalitat dels esportistes del club
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • PER AL TRÀMIT D'INICI DEL PROCEDIMENT (JA INACTIU). Presentació del Formulari de solicitud davant la Seu Electrònica municipal dins del período, acompanyat dels Annexos corresponents.
 • PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: Presentar instància electrònica dins del termini atorgat (22/01/2020-21/02/2020), acompanyada dels annexos pertinents.

Annex 5- MEMÒRIA D’ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA
Annex 6- RELACIÓ CLASSIFICADA D´INGRESSOS I DESPESES I LIQUIDACIÓ FINAL

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el punt 9º de la convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

- Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;

- Real Decret 887/2006 de 21 de juliol, de desenvolupament de l'anterior;

- Reial Decret (RD) Llegislatiu 21/2004, de 5 de març, pel que es regula el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Facendes Locals;

- Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de València per a 2019.

- Convocatòria per a la concesió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre. Temporada 2018-2019.

Anar a inici de pàgina