ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la ciutat de València
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
DE.AY.15
Descripció

Procediment per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la ciutat de València, durant la temporada 2023-2024

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre que reunisquen els requisits assenyalats en el punt 3 de la present convocatòria.

Requisits

a) Trobar-se legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent al seu objecte amb, almenys, dos anys d'anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

b) Disposar a la finalització del termini de presentació de sol·licituds (llevat que es tracte d'una federació esportiva) d'una seu o delegació permanent en el terme municipal de València, de mitjans econòmics i estructura organitzativa suficients per a garantir el desenvolupament i finalització del projecte la subvenció del qual se sol·licita.

c) L'activitat subvencionada, de contingut esportiu i desenvolupada en aquest terme municipal, haurà de tindre cabuda en l'objecte o fins socials de la sol·licitant.

d) Per a les entitats que presenten projectes de competició esportiva oficial, trobar-se inscrites davant la federació corresponent.

e) No trobar-se incursa en alguna de les causes de prohibició de l'art. 13.2 i .3 de la LGS, ni figurar en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) com inhabilitada per a accedir a la condició de beneficiària.

f) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions establides per les disposicions vigents amb l'Ajuntament de València, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

g) No tindre pendents de justificació ni ser deutora de reintegrament en procediments de subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 10 de la OGSAV.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà de publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer hàbil següent.

Publicació extracte convocatòria BOP: Divendres 15 de març de 2024 - Butlletí Núm. 54


Termini de sol·licitud: del dia 16/03/2024 fins al 15/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.


Existeix una documentació d'acompanyament mínima i comú a tots els tipus de projecte, a la qual en els de Competició oficial, Esdeveniments esportius 2024 i Projectes per a persones amb discapacitat, caldrà afegir una altra específica, segons es detalla a continuació. En tot cas, i de conformitat amb l'art. 66.6 de la LPACAP 39/2015, la informació a la qual es refereixen els següents ANNEXOS deurà obligatòriament presentar-se en els models normalitzats.

En el model normalitzat de sol·licitud (un solo formulari per entitat, conjunt per a tots els seus projectes), la sol·licitant podrà presentar fins a un projecte en cadascun dels següents àmbits d'actuació: esport competició oficial, esport en edat escolar, esport per a tots i esdeveniments esportius. En el cas que aquestes entitats disposen d'una secció o projecte esportiu dirigit a persones amb discapacitat, podran presentar una sol·licitud addicional en aquest àmbit de “esport per a persones amb discapacitat”.


Les federacions esportives podran presentar fins a 2 projectes en “esdeveniments esportius” i un encadascun dels següents àmbits: “esport per a tots”, “esport en edat escolar” i “esport i discapacitat”. No podran presentar projectes en l´àmbit d´esport competició oficial.


Les entitats i associacions esportives la fi social de les quals siga la promoció de l'esport inclusiu per a persones amb discapacitat, podran presentar un màxim de 3 projectes en aquest àmbit i 1 projecte en l'àmbit de “esdeveniments esportius”.

 • Si es disposa de certificat digital de representant de l'Entitat, en iniciar tràmit haurà de seleccionar-se l'opció SOC LA PERSONA INTERESSADA, i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris.
 • Si no es disposa de certificat digital de representant de l'Entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà de seleccionar-se l'opció SOC REPRESENTANT MITJANÇANT PRESENTACIÓ D'UN APODERAMENT i presentar la sol·licitud juntament amb este (annex 1 de l'apartat "Impresos") i la resta de documents necessaris.


Documentació per a tots els casos:
 • Estatuts de la sol·licitant, si és el cas:

  Si els haguera ja presentat en prèvies convocatòries i no hagueren patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari de sol·licitud.

 • Certificat del Registre oficial:

  En què s'haja de trobar l'entitat inscrita pel seu objecte, que reflectisca la composició actualitzada (després de l'última renovació de càrrecs), d'els/les integrants del seu màxim òrgan directiu, si bé si l'haguera ja presentat en prèvies convocatòries i no haguera patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari de sol·licitud.

 • Pressupost general de l'entitat formalment aprovat:

  (Incloent el balanç ingressos-despeses) per a l'anualitat 2024 o, en el seu cas, temporada 2023-24, signat electrònicament per el/la President/a i el/la Tresorer/a o Secretari/a de l'entitat.

 • Annex 2. Pressupost:

  Detallat d'ingressos i despeses del projecte, agrupats per partides (en despeses, separant els directes (adquisició de béns no inventariables, contractació de serveis, lloguer, ús, manteniment, neteja i/o subministrament d'instal·lacions esportives..) dels indirectes (pòlisses d'assegurança, serveis de gestoria, assessoria jurídica o financera, despeses notarials, registrals, pericials..) i signat electrònicament per el/la President/a i el/la Tresorer/a o Secretari/a de l'entitat, en la previsió d'ingressos de la qual haurà de consignar-se OBLIGATÒRIAMENT la quantia de subvenció que se sol·licita a l'Ajuntament de València per al projecte, que serà la màxima a concedir dins de la present convocatòria (considerant el límit de 60.000,00€ per entitat pel conjunt dels seus projectes presentats), i sense la consignació dels quals la sol·licitud no podrà ser tramitada.

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit. En cas d'aportar més d'un annex es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Annex 3. Fitxa tècnica de projecte i programació esportiva:

  En cada projecte la sol·licitant haurà d'acompanyar emplenat, bolcant en ell les seues dades tècniques (denominació, modalitat esportiva, entitat organitzadora, àmbit d'actuació subvencionable, dates d'execució, estructura organitzativa, personal tècnic i voluntari..) i la seua programació esportiva (objectius generals i específics de l'activitat, valors a transmetre, metodologia, continguts i àrees d'actuació, adequació d'equipaments i instal·lacions, difusió, aspectes temporals i procediment per a l'avaluació de les accions..). Tots els camps són de resposta obligatòria, i l'acreditació de tot mèrit al·legat haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud, NO REBENT PUNTUACIÓ EN CAS CONTRARI.

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit. En cas d'aportar més d'un annex es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la ciutat de València:
  • ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2024 - Annex 4. Informe de la federació esportiva competent en la C.V certificant la realitat, nivell i data/s de celebració de l'esdeveniment:

   Serà preceptiva l'aportació emplenada d'este annex quan l'esdeveniment consistisca en una prova competitiva de caràcter oficial.

   Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar a este tràmit. En cas d'aportar més d'un annex es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA ADDICIONAL PER A PROJECTES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT:

   -Certificat de la federació autonòmica i/o espanyola per a la temporada/anualitat corrent acreditant la inscripció del club i/o equips en competicions federades, el calendari de la competició internacional i/o de màxima categoria nacional, el sistema de competició i la relació d'esportistes amb llicència.

   -Certificat de la federació sobre el nombre de llicències auxiliars voluntaris/as.

   -Certificat de la federació o document equivalent sobre el número i tipus de modalitats o discapacitats recollides en el projecte del club (físiques, psíquiques i/o sensorials).

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • PROJECTES DE COMPETICIÓ OFICIAL:

   -Certificat de la federació autonòmica i/o espanyola per a la temporada/anualitat corrent acreditant la inscripció del club i/o equips en competicions federades, el calendari de la competició internacional i/o de màxima categoria nacional, el sistema de competició i la relació d'esportistes amb llicència.
   -Certificat de la federació sobre la classificació obtinguda en la temporada/anualitat anterior.
   -Certificat de la federació sobre la internacionalitat dels esportistes del club.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, es podrà continuar aportant mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1. Per al tràmit d'inici del procediment: Presentació del formulari de sol·licitud davant la seu electrònica municipal dins del període assenyalat (base 10.1 de la convocatòria), en el model normalitzat, acompanyat de la documentació detallada en la base 10.3 de la citada convocatòria.

2. Per al període de justificació s'haurà de presentar compte justificatiu simplificat de la despesa realitzada presentada en el TERMINI MÀXIM D'1 MES, a comptar des de l'endemà de publicació de l'acord de concessió (o al de finalització d'activitats assenyalat en la sol·licitud, si fora posterior a la publicació de l'acord), havent d'acompanyar la documentació segons l'indicat en la Base 12 de la present convocatòria.

Informació Complementària

- Si per causa justificada l'entitat no poguera presentar presentar la documentació corresponent amb certificat electrònic de l'entitat, s'acompanyarà al formulari l'ANNEX 1 emplenat (“Autorització de presentació per tercer”).

- PER AL TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: S'haurà de presentar instància electrònica acompanyada de L'ANNEX 5 “Memòria d'actuació justificativa” que haurà d'acompanyar-se d'un document pdf que incorpore les proves gràfiques que acrediten les mesures de difusió adoptades respecte al finançament municipal (DOSSIER MESURES DE DIFUSIÓ), i ANNEX 6 “Liquidació del pressupost del projecte”, que es troben en l'apartat “Impresos” d'aquesta pàgina.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
De conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la base 9 de la convocatòria.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Servici d’Esports 96 352 54 78 EXT. 2952--2955-2956-2959

Email: serdeportes@valencia.es

Legislació

- Bases convocatòria, per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre a la ciutat de València. Temporada 2023-2024

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'anterior Llei.

- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGSAV) aprovada pel Ple de 28.07.2016 (BOP de 02.11.16).

- Bases d'Execució del Presupost de l'Ajuntament de Valéncia per a 2024

- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de las Administracions Públiques.

- Real Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica i s'estableix el procediment per a la seua concessió.

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a l'informació pública i bon govern.

- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- Reglament de Transparència i Participació ciutadana de l'Ajuntament de Valéncia aprovat per acord plenari de 28.09.2012

On dirigir-se

Servici d’Esports y Organisme Autònom Municipal Fundació Esportiva Municipal mitjançant via telefònica o per correu electrònic.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'ESPORTSPasseig de la Petxina, 42 - 2ªTel.: 96.352.54.78 exts. 2952, 2959 y 2956De 9.00 a 14.00 hores de lunes a viernes.serdeportes@valencia.es
Anar a inici de pàgina