ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a les Comissions Falleres, Confraries, Germandats, Corporacions de Setmana Santa i Altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes relatius al vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.60
Descripció

Sol·licitud de subvenció per a Comissions falleres, Confraries, Germanors, Corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes relatius al vint-i-cinc aniversari i els seus múltiples.


* * * * *
Selecció de logos a incorporar en la publicitat de la difusió de concessió de subvencions Regidoria de Falles


LOGOS REGIDORIA DE FALLES (ENLLAÇ)

* * * * *

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPRÉS NORMALITZAT PER A LA PRESENTACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIONS FALLES – SERVICI DE FESTES I TRADICIONS (ENLLAÇ)

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les Comissions de falla integrades en la Junta Central Fallera, les Confraries, Germandats o Corporacions de Setmana Santa integrades en la Junta Major de la Setmana Santa Marinera i els altars de Sant Vicent integrats en la Junta Central Vicentina, tots de la ciutat de València, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà per mitjà d’una declaració responsable en el cas de les Comissions falleres i mitjançant un certificat per a la resta.

Per a ser beneficiàries de la subvenció caldrà estar inscrit en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. El Servici de Festes i Tradicions comprovarà d’ofici que es complix este requisit.

Requisits

a) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

c) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

d) Estar inscrita en el Registre d’entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València.

e) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Falles.

Publicació BOP: Dijous 4 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 65


Termini de sol·licitud: del dia 05/04/2024 fins al 24/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud, únicament si la persona que ocupa la presidència delega en una altra per a la seua presentació (document disponible en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina).

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat d'aniversari:

  Emés per la Junta Central Fallera, Junta Major de la Setmana Santa Marinera o Junta Central Vicentina.

  En el cas de les falles, el certificat detallarà si es tracta d’aniversari de falla plantada o registrada, o si es de falla major o infantil. En el supòsit de les confraries, germanors o corporacions de SetmanaSanta i els altars de Sant Vicent, que estan integrats en la Junta Major de la Setmana SantaMarinera o Junta Central Vicentina, respectivament.

 • Declaració responsable:

  Declaració de compliment dels requisits necessaris per a ostentar la condició de persona beneficiària de subvencions.

  Disponibles en l'apartat "Impresos", la corresponent per a Comissions falleres i la corresponent per a altres Entitats que no siguen Comissions falleres.

 • Memòria o projecte d'activitats realitzades o a realitzar
 • Documentació justificativa de l'activitat (si ja s'ha realitzat):

  Document normalitzat de l'apartat "Impresos".

 • Articles de premsa i arxius (per a justificar activitat anterior a 1940)
Informació Complementària

* TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: JUSTIFICACIÓ LEGAL

Article 20.5 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir de sis mesos, excepte en el cas de convocatòria oberta i, en este cas, el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en cada un dels procediments serà el que s'especifique en la Convocatòria corresponent, excepte que esta pospose els efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics. * Veure informació complementària
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 15/03/2024, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a les comissions falleres, confraries, germanors o corporacions de Setmana Santa i altars de San Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del seu vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
On dirigir-seOficines d'informació
 • SERVICI DE FESTES I TRADICIONSPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96 208 51 71, 96 208 12 79Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es
Anar a inici de pàgina