ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions a les Comissions Falleres, Confraries, Germandats, Corporacions de Setmana Santa i Altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes relatius al vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.60
Descripció

Sol·licitud de subvenció per a Comissions falleres, Confraries, Germanors, Corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes relatius al vint-i-cinc aniversari i els seus múltiples.


*****
Selecció de logos a incorporar en la publicitat de la difusió de concessió de subvencions per Cultura Festiva (s'aconsella incloure un de l'Ajuntament de València i un altre de festes València):

Logos Ajuntament de València

Logos festes de València: Logo Ajuntament festes paréntesis (pdf) - Logo festes VLC negro (pdf) - Logo festes VLC negro (png) - Logo festes VLC (pdf) - Logo festes VLC (png)

*****

IMPRESOS

*****

 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic (Falles 2023). Correcció error material de les directrius (24/02/2023).

*****

PUBLICACIÓ EN TAULER D'EDICTES DE LLISTATS PROVISIONALS SOL·LICITUDS ADMESES, EXCLOSES I A ESMENAR (21/03/2023). El termini d'esmena és de DEU DIES HÀBILS, comptats des del posterior al d'aquesta publicació (des del 22 de març fins al 4 d'abril de 2023). Es podran aportar a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local, o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les Comissions de falla integrades en la Junta Central Fallera, les Confraries, Germandats o Corporacions de Setmana Santa integrades en la Junta Major de la Setmana Santa Marinera i els altars de Sant Vicent integrats en la Junta Central Vicentina, tots de la ciutat de València, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà per mitjà d’una declaració responsable en el cas de les Comissions falleres i mitjançant un certificat per a la resta.

Per a ser beneficiàries de la subvenció caldrà estar inscrit en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d’ofici que es complix este requisit.

Requisits

a) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

c) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

d) Estar inscrita en el Registre d’entitats ciutadanes del Ajuntament de València.

e) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura Festiva.

Publicació de l'extracte en el BOP: Dimarts 17 de gener de 2023 - Butlletí Núm. 11


Termini de sol·licitud: del dia 18/01/2023 fins al 06/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina i en la web municipal).

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat d'aniversari:

  emés per la Junta Central Fallera, Junta Major de la Setmana Santa Marinera o Junta Central Vicentina.

  En el cas de les falles, el certificat detallarà si es tracta d’aniversari de falla plantada o registrada, o si es de falla major o infantil.

 • Declaració responsable per a Comissions falleres:

  Declaració de compliment dels requisits necessaris per a ostentar la condició de persona beneficiada de subvencions

  Disponible en l'apartat impresos.

 • Declaració responsable per a altres Entitats (no Comissiones falleres):

  Declaració de compliment dels requisits necessaris per a ostentar la condició de persona beneficiada de subvencions

  Disponible en l'apartat impresos.

 • Memòria o projecte d'activitats realitzades o a realitzar
 • Documentació justificativa de l'activitat (si ja s'ha realitzat)
Informació Complementària

* TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: JUSTIFICACIÓ LEGAL

Article 20.5 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir de sis mesos, excepte en el cas de convocatòria oberta i, en este cas, el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en cada un dels procediments serà el que s'especifique en la Convocatòria corresponent, excepte que esta pospose els efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics. * Veure informació complementària
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia fent clic al botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. S'haurà d'identificar i firmar electrònicament d'acord amb els requisits indicats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga a punt la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Emplene el formulari
 • Adjunte, si escau, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les instàncies que ha presentat i, igualment, podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 23/12/2022, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats o corporacions de Setmana Santa i altars de San Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del seu vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Acord de Junta de Govern Local de 14/11/2022 pel qual s'aproven les directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/02/2023, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023
 • Correcció error material de les directrius (24/02/2023).
On dirigir-se

On es presenta:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIAOficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina