ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvencions a les Comissions Falleres, Confraries, Germandats, Corporacions de Setmana Santa i Altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes relatius al vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.60
Descripció

Sol·licitud de subvenció per a comissions falleres, confraries, germanors, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d’actes relatius al vint-i-cinc aniversari i els seus múltiples (exercicis 2020-2021 i 2021-2022).

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla integrades en la Junta Central Fallera, les confraries, germandats o corporacions de Setmana Santa integrades en la Junta Major de la Setmana Santa Marinera i els altars de Sant Vicent integrats en la Junta Central Vicentina, tots de la ciutat de València, que compten amb capacitat jurídica per a això. L’acreditació d’estos extrems s’efectuarà per mitjà d’una declaració responsable en el cas de les comissions falleres i mitjançant un certificat per a la resta.

Per a ser beneficiari de la subvenció caldrà estar inscrit en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. El Servici de Cultura Festiva comprovarà d’ofici que es complix este requisit.

Requisits

a) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

c) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentres perdure l'absència de justificació.

d) Estar inscrit en el Registre d’entitats ciutadanes de l'Ajuntament de València.

e) Asumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant el termini inherent al reconeixement del dret o facultat conforme l’article 69.1 LPACAP.

Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura Festiva.

Publicació extracte convocatòria BOP: Divendres, 24 de Desembre de 2021 - Núm. 247


Termini de sol·licitud: del dia 25/12/2021 fins al 13/01/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina i en la web municipal).

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat d'aniversari:

  Emés per la Junta Central Fallera, Junta Major de la Setmana Santa Marinera o Junta Central Vicentina.

  En el cas de les falles, el certificat detallarà si es tracta d’aniversari de falla plantada o registrada, o si es de falla major o infantil.

 • Declaració de compliment dels requisits necessaris per a ostentar la condició de persona beneficiada de subvencions:
  • Declaració responsable per a Comissions falleres. Disponible en l'apartat impresos.
  • Declaració responsable per a altres Entitats (no Comissiones falleres). Disponible en l'apartat impresos.
 • Memòria o projecte d'activitats realitzades o a realitzar
 • Documentació justificativa de l'activitat (si ja s'ha realitzat).
Informació Complementària

* TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ: JUSTIFICACIÓ LEGAL

Article 20.5 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir de sis mesos, excepte en el cas de convocatòria oberta i en aquest cas el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en cadascun dels procediments serà el que s'especifique en la Convocatòria. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent Convocatòria, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
Article 20.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics. * Veure informació complementària
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963 525 478: extensions 5148 / 1282 / 1215

Legislació
 • Convocatòria.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
On dirigir-se

Oficina on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI DE CULTURA FESTIVA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficina de presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIAAnar a inici de pàgina