ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització instal·lació de parades de venda de bunyols i/o masses fregides en Falles (només comissions falleres)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.25
Descripció

Sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic, per a la instal·lació de parades de venda de bunyols y/o masses fregides, en el període establit en el ban anual de Falles.


 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2024
 • Emplaçaments autoritzats de les Falles 2023
 • Directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic (Falles 2024).
 • Acord de Junta de Govern Local de 23/02/2024, pel qual s'aprova la correcció d'errors de les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2024
 • Acord de Junta de Govern Local de 01/03/2024, pel qual s'aprova la modificació de les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2024

*****

IMPRESOS:

Qui ho pot sol·licitar?

Les comissions de falla de la ciutat de València, integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a fer-ho.

Requisits

La presidència de la comissió fallera haurà de recopilar la DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA TITULAR DE LA PARADA DE BUNYOLS. La posarà a la disposició de la inspecció de sanitat i/o de la policia local al seu requeriment. El model normalitzat de declaració responsable de la persona titular de la parada es troba disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit. No és necessari aportar-la a aquest procediment.

La DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS FALLES, es presentarà en el procediment Autorització zona d'activitats, zona de focs i instal·lació de carpa durant les Falles (apartat "Impresos" d'aqueix tràmit).

Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Falles per al període de les Falles.


Termini de sol·licitud: del dia 30/10/2023 fins al 22/12/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud, únicament si la persona que ocupa la presidència delega en una altra per a la seua presentació (annex l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina).

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT de la parada de bunyols. Només en el cas que la parada de bunyols no aparega representada gràficament en Geoportal o en el plànol de la zona d’activitats, zona de focs i instal·lació de carpa aportat per a les Falles de 2024

La presidència de la comissió fallera haurà de recopilar la DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA TITULAR DE LA PARADA DE BUNYOLS. La posarà a la disposició de la inspecció de sanitat i/o de la policia local al seu requeriment. El model normalitzat de declaració responsable de la persona titular de la parada es troba disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit. No és necessari aportar-la a aquest procediment.

Taxes
Taxa per ocupació del domini públic municipal

Cada metre quadrat una quota de 17,76 €/mes o fracció, multiplicat pel coeficient 1,57 (Falles). Superfície mínima 4 m².


Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues


Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Article 34 de l'Ordenança Reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962081215

Legislació
 • Ban anual de Falles.
 • Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, modificada per Llei 6/2012, de 24 d´octubre, de la Generalitat.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, reguladora del comerç minorista.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Acord de Junta de Govern Local de 27/10/2023, pel qual s'aproven les directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2024
 • Acord de Junta de Govern Local 22/12/2023, de pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2024
 • Acord de Junta de Govern Local de 23/02/2024, pel qual s'aprova la correcció d'errors de les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2024
 • Acord de Junta de Govern Local de 01/03/2024, pel qual s'aprova la modificació de les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2024
On dirigir-se

Per a més informació o consultes:

autoritzacionsfalles@valencia.es

Oficines d'informació
 • SERVICI DE FESTES I TRADICIONSPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96 208 51 71, 96 208 12 79Fax: 96.352.86.70.secfiestas@valencia.es
Anar a inici de pàgina