ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització instal·lació de parades de venda de bunyols i/o masses fregides en Falles (només comissions falleres)
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.25
Descripció

Sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic, per a la instal·lació de parades de venda de bunyols y/o masses fregides, en el període establit en el ban anual de Falles.

Qui ho pot sol·licitar?

Les comissions de falla de la ciutat de València, integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a fer-ho.

Requisits

La presidència de la comissió fallera haurà de recopilar la DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA TITULAR DE LA PARADA DE BUNYOLS. La posarà a la disposició de la inspecció de sanitat i/o de la policia local al seu requeriment. El model normalitzat de declaració responsable de la persona titular de la parada es troba disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit. No és necessari aportar-les a aquest procediment.

La DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS FALLES, es presentarà en el procediment Autorització zona d'activitats, zona de focs i instal·lació de carpa durant les Falles (apartat "Impresos" d'aqueix tràmit).

Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura Festiva per al període de les Falles.

Termini de sol·licitud: del dia 22/11/2021 fins al 31/12/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit).

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT de la parada de bunyols. Només s'aportarà si la parada no apareix representada gràficament en el plànol de la zona d'activitats, zona de focs i instal·lació de carpa durant les Falles 2022.

La presidència de la comissió fallera haurà de recopilar la DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA TITULAR DE LA PARADA DE BUNYOLS. La posarà a la disposició de la inspecció de sanitat i/o de la policia local al seu requeriment. El model normalitzat de declaració responsable de la persona titular de la parada es troba disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit. No és necessari aportar-les a aquest procediment.

Taxes
Taxa per ocupació del domini públic municipal

Cada metre quadrat una quota de 17,76 €/mes o fracció, multiplicat pel coeficient 1,57 (Falles). Superfície mínima 4 m².


Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues


Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Article 34 de l'Ordenança Reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962081215

Legislació
 • Ban anual de Falles.
 • Reglament (CE) 852/2004del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, modificada per Llei 6/2012, de 24 d´octubre, de la Generalitat.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, reguladora del comerç minorista.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2022
 • Directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2022
On dirigir-se

Per a més informació o consultes:

autoritzacionsfalles@valencia.es

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195En aplicació de les pautes generals d'actuació per a l'atenció al públic, la presentació de la documentació es realitzarà mitjançant cita prèvia sol·licitada al telèfon o adreça de correu electrònic indicats culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina