ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització zona d’activitats, zona de focs i instal·lació de carpa durant les Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.100
Descripció

Sol·licitud d’ocupació del domini públic municipal per a zona d’activitats, zona de focs i instal·lació de carpa durant les Falles 2023


*****

IMPRESOS

Qui ho pot sol·licitar?

Les comissions de falla de la ciutat de València, integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a això.

Quan sol·licitar-ho

En el termini indicat per l’Ajuntament de València.

Atés que els dies 31 de desembre de 2022 i 1 de gener de 2023 són inhàbils, el termini s'entén prorrogat fins al dia 2 de gener de 2023

Termini de sol·licitud: del dia 15/11/2022 fins al 02/01/2023 ambdós inclusivament.

Període excepcional de presentació de sol·licituds: dies 20/02/2023 i 21/02/2023 (Publicació directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023: 17/02/2023).


Termini de sol·licitud: del dia 20/02/2023 fins al 21/02/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització zona d’activitats, zona de focs i instal·lació de carpa durant les Falles:
  • DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS FALLES:

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • PLÀNOL ACOTAT, ACTUALITZAT I A ESCALA 1:200, SUBSCRIT PER PERSONA TÈCNICA COMPETENT:

   Haurà d’aportar-se en els següents casos:

   ZONA DE FOCS

   - Un altre emplaçament.

   ZONA D'ACTIVITATS

   - Un altre emplaçament.
   - Diferents instal·lacions en el mateix emplaçament que apareix en Geoportal.

   INSTAL·LACIÓ DE CARPA

   - Nova carpa (primera vegada que s'instal·la).
   - El mateix emplaçament però diferent carpa o dimensions de les que apareixen en Geoportal.
   - Emplaçament diferent.

   INSTAL·LACIÓ PARADES ALIMENTACIÓ I/O MERCATS AMBULANTS

   - Instal·la més o menys parades i/o metres lineals respecte dels que apareixen en Geoportal.
   - Instal·la parades i/o mercat ambulant en diferent emplaçament amb independència del nombre i/o metres lineals respecte dels que apareixen en Geoportal.

   INSTAL·LACIÓ PARADA DE BUNYOLS I/O MASSES FREGIDES

   Només en el cas que la parada de bunyols no aparega representada gràficament en Geoportal o en el plànol de la zona d’activitats, zona de focs i instal·lació de carpa aportat per a les Falles de 2023

   Inclourà totes les instal·laciones que es pretenguen realitzar, com ara:

   - Monuments i tancat
   - Zona de focs i zona d’activitats
   - Carpa
   - Escenari, entarimat, etc.
   - Mercats ambulants
   - Parades de venda d’aliments
   - Bunyoleria
   - Contenidors (magatzems), wc, etc.
   - Accessibilitat dels mitjans d'auxili extern. (Veure document adjunt)


  • PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ, ACTIVITAT DE LA CARPA I PLA D'ACTUACIÓ DAVANT EMERGÈNCIES O PLA D'AUTOPROTECCIÓ:

   A més del nou plànol, i previ requeriment del Servici de Cultura Festiva, haurà d’aportar-se en els següents casos:

   - Nova carpa (primera vegada que s'instal·la).
   - El mateix emplaçament però diferent carpa o dimensions que va autoritzar l'Ajuntament per a les Falles passades.
   - Diferent emplaçament.

  • DOCUMENTACIÓ SOBRE ATRACCIONS INFLABLES:

   Quan s'instal·len jocs infantils o atraccions inflables, amb o sense la utilització d'elements mecànics, haurà d'aportar-se:

   • Document acreditatiu del fabricant de l'inflable on s'especifique el nombre de sèrie de l'inflable, el seu nom o denominació i l'acreditació fefaent de la seua homologació i del compliment de la normativa UNEIX: EN 14960/2007.
   • Declaració responsable de l'empresa instal·ladora de l'atracció certificant que la instal·lació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat exigibles i sota la supervisió de personal tècnic qualificat.
   • Certificat anual de revisió de l'atracció.

   Art. 92, Ordenança d’ocupació del domini públic.

   En cas d'aportar mitjançant seu el document acreditatiu del fabricant de l'inflable, la declaració responsable de l'empresa instal·ladora de l'atracció i el certificat anual de revisió de l'atracció com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'ESCASSA COMPLEXITAT TÈCNICA I MEMÒRIA:

   Subscrita per tècnic competent, en la qual manifeste, sota la seua responsabilitat, que les instal·lacions són d'escassa complexitat tècnica i/o per les seues característiques no requereixen projecte d'instal·lació, i s'acompanyarà de memòria amb la descripció detallada i especificacions tècniques de tots els elements i instal·lacions que es prevegen utilitzar i plànols dels mateixos i haurà d'aportar-se en els següents casos:

   - Instal·lació d'escenaris, entarimat, inflables, etc.

   En cas d'aportar mitjançant seu la declaració responsable i la memòria com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • CERTIFICAT FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ:

   Document imprescindible per a la posada en funcionament de les instal·lacions.

   S'haurà de disposar en el lloc de l'activitat i aportar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València, els certificats emesos per a incorporar-los a l’expedient administratiu que conste en el Servici de Cultura Festiva, i en concret en els següents casos:

   - Instal·lació de carpa, en tot cas, una vegada conclòs el muntatge.
   S'acreditarà que el muntatge s’ajusta al projecte presentat i reunix tot el que es necessita per tal de garantir l’adequada solidesa, resistència, estabilitat i flexió, així com la resta de condicions tèniques exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació. (Art. 91, Ordenança d’ocupació del domini públic).

   - Instal·lació d’escenaris, entarimat, etc.
   S'acreditarà que el muntatge reunix tot el que es necessita per tal de garantir l’adequada solidesa, resistència, estabilitat i flexió, així com la resta de condicions tèniques exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació. (Art. 91, Ordenança d’ocupació del domini públic).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Artícle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triarCIFi introduir-ho, i emplenar el nom de l'Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Emplenament del formulari en seu electrònica.

Atenció telefònica

- Zona d’activitats, zona de focs i instal·lació de carpa:
962081279 - 962085168 i 962081084

- Mercats ambulants i parades d’alimentació:
962081341

Legislació
 • Ban anual de Falles.
 • Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010.
 • Acord de Junta de Govern Local de 14/11/2022 pel qual s'aproven les directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/02/2023, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023
 • Correcció error material de les directrius (24/02/2023).
 • Normativa complementària i de desenvolupament.
On dirigir-se

Per a més informació o consultes:

autoritzacionsfalles@valencia.es

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina