ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització instal·lació mercats ambulants i parades de venda i/o consum d’aliments durant les Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.FC.130
Descripció

Autorització de mercats ambulants i parades de venda i/o consum d’aliments durant les Falles.

*****

IMPRESOS

*****

Qui ho pot sol·licitar?

Les comissions de falla de la ciutat de València, integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica per a fer-ho.

Requisits
 • S'aportarà un únic PLÀNOL en el tràmit Autorització zona d'activitats en el qual constaran TOTES les instal·lacions amb la seua ubicació exacta (incloent mercats ambulants i parades de venda i/o consum d'aliments).
 • La presidència de la comissió fallera haurà de recopilar la DECLARACIÓ RESPONSABLE de cadascuna de la/s persona/s titular/és dels mercats ambulants i parades de venda i/o consum d'aliments (ELS MODELS DE DECLARACIONS RESPONSABLES ES TROBEN EN L'APARTAT "IMPRESOS" D'AQUEST TRÀMIT). La/les posarà a la disposició de la inspecció de sanitat i/o de la policia local al seu requeriment. No és necessari aportar-les a aquest procediment.
Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura Festiva per al període de les Falles.

Atés que els dies 31 de desembre de 2022 i 1 de gener de 2023 són inhàbils, el termini s'entén prorrogat fins al dia 2 de gener de 2023


Termini de sol·licitud: del dia 15/11/2022 fins al 02/01/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • DOCUMENT D’APODERAMENT (AUTORITZACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA) per a presentar la sol·licitud (si és el cas): En cas que la persona que ocupa la presidència delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València. (Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit).
 • La DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS FALLES es presentarà en el procediment Autorització zona d'activitats, zona de focs i instal·lació de carpa durant les Falles (apartat "Impresos" d'aqueix tràmit).
 • La presidència de la comissió fallera haurà de recopilar la DECLARACIÓ RESPONSABLE de cadascuna de la/s persona/s titular/és dels mercats ambulants i parades de venda i/o consum d'aliments (ELS MODELS DE DECLARACIONS RESPONSABLES ES TROBEN EN L'APARTAT "IMPRESOS" D'AQUEST TRÀMIT). La/les posarà a la disposició de la inspecció de sanitat i/o de la policia local al seu requeriment. No és necessari aportar-les a aquest procediment.

Taxes
Taxa

Taxa per ocupació del domini públic municipal.
Cada 2 metres lineals o fracció de parada una quota d'1,31€/dia, amb un mínim de 4,81€.


Taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, rastres i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València


Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Artícle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Article 34 de l'Ordenança Reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar CIF i introduir-ho, i emplenar el nom de l'Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

962081341

Legislació
 • Ban anual de Falles.
 • Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, reguladora del comerç minorista.
 • Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, modificada per Llei 6/2012, de 24 d´octubre, de la Generalitat.
 • Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana.
 • Acord de Junta de Govern Local de 14/11/2022 pel qual s'aproven les directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2023
 • Acord de Junta de Govern Local de 17/02/2023, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic amb motiu de les Falles 2023
 • Correcció error material de les directrius (24/02/2023).
 • Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda i preparació d’aliments en mercats no sedentaris.
 • Orientació Protecció de Dades
On dirigir-se

Per a més informació o consultes:

autoritzacionsfalles@valencia.es

Oficines d'informació
 • SERVICI DE CULTURA FESTIVAPl. Ajuntament, 1 - 2a plantaTel.: 96.208.51.95, 96 352 54 78, extensiones 1279, 5195Fax: 96.352.86.70, 96 352 54 78, extensions 1279, 5195.culturafestiva@valencia.es
Anar a inici de pàgina