ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Convocatòria de subvencions per a programacions i projectes culturals 2023
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.67
Descripció

La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre per a projectes d'activitats culturals realitzats en el municipi de València des del dia 1 de gener al 15 d'octubre de 2023

IMPORTANT: El pagament de les ajudes que es concedisquen en virtut d'aquesta convocatòria es realitzarà amb posterioritat a la seua realització i correcta justificació de les despeses en el termini establit -31 d'octubre de 2023- per part de l'entitat beneficiària (Veure apartats 6 i 8 de la convocatòria 2023).

**********

“Ajudes per a entitats i associacions culturals sense ànim de lucre, que realitzen programacions, projectes i/o activitats culturals.

FASE JUSTIFICACIÓ: a partir del dia següent de l’acord de concessió, 22/09/2023 i fins el 31 d’octubre de 2023 inclòs.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: Model normalitzat de memòria econòmica justificativa signada (Annex 2), juntament amb la resta de documentació que apareix detallada en la base 8.4 de la convocatòria de les ajudes, per a adjuntar-ho mitjançant el tràmit: “Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o el seu sector públic local” o accedint a l'expedient corresponent a través de la Carpeta Ciutadana.”

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, institucions i associacions sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat de les quals siga la promoció i difusió de la cultura.

La sol·licitud es presentarà en aquesta Seu Electrònica segons s'estableix a l'article 14.2.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les entitats, institucions i associacions interessades hauran d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Identificació i signatura electrònica, utilitzant els mitjans i certificats específics de persona jurídica.

Requisits

a) Ser una entitat, institució o associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida als seus estatuts, siga la promoció i difusió de la cultura coincidents amb els objectius i finalitats d'aquesta convocatòria. Queden expressament excloses comissions festeres i agrupacions d'interés econòmic (AIE).

b) Estar legalment constituïda i formalment inscrita en el Registre d'Associacions Autonòmic o Estatal en data de la publicació de la convocatòria en el BOP.

c) No estar incursa en cap de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions per a ser beneficiària de la subvenció. L'acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

e) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

Quan sol·licitar-ho

Trenta dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació extracte de la convocatòria en el BOP: Dimecres 8 de març de 2023 - Butlletí Núm. 47Termini de sol·licitud: del dia 09/03/2023 fins al 25/04/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Si la sol·licitud la realitza una persona que NO disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar: Certificat acreditatiu de la seua representació per a sol·licitar l'ajuda emés per la persona que ostente la secretaria de l'entitat.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • EN CAS QUE L'ENTITAT NO HAJA PARTICIPAT EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR:
  • Annex I. Declaració responsable:

   de no trobar-se incursa en cap de les prohibicions per a ser beneficiària de subvencions públiques, conforme establixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei general de subvencions.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Projecte de l'activitat a desenvolupar l'any 2023 per a la qual se sol·licita subvenció:

   on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:

   - Nom del projecte.

   - Justificació de la necessitat.

   - Objectius i impacte esperat del projecte en relació al públic (nombre de persones i diversitat de públics).

   - Descripció de l'activitat o activitats.

   - Temporalització (dates d'execució del projecte).

   - Pressupost total i desglossat per conceptes de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament.

  • Comunicació de l'obtenció o no d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financien les activitats subvencionades:

   esta comunicaicó haurà d'efectuar-se tan prompte com es coneguen i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el model normalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor quetramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar de forma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar les certificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la datade la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement del'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el model normalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor que tramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb laSeguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar de forma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar les certificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà de presentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el modelnormalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor que tramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar de forma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar les certificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Memòria descriptiva:

   de l'activitat o activitats exercides en l'exercici anterior (o convocatòria anterior en cas d'activitats amb una altra periodicitat), acreditant l'experiència i trajectòria de l'entitat promotora així com l'estructura i mitjans disponibles (recursos humans, tècnics i materials) per a dur a terme el projecte.

  • Estatuts:

   segellats pel Registre d'entitats corresponent.

  • Acta de constitució:

   sellegada pel Registre d'entitats corresponent.

  • Document normalitzat d'alta i manteniment de tercers:

   (disponible en l'apartat "Impresos" d'este tràmit) en cas de no haver sigut mai beneficiària d'ajudes per part del'Ajuntament de València o haver modificat recentment les dades bancàries.

 • EN CAS QUE L'ENTITAT SÍ HAJA PARTICIPAT EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR:
  • Annex I. Declaració responsable:

   de no trobar-se incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions públiques, conforme establixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei general de subvencions.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Projecte de l'activitat a desenvolupar l'any 2023 per a la qual se sol·licita subvenció:

   on s'especificaran, com a mínim, els aspectes següents:

   - Nom del projecte.

   - Justificació de la necessitat.

   - Objectius i impacte esperat del projecte en relació al públic (nombre de persones i diversitat de públics).

   - Descripció de l'activitat o activitats.

   - Temporalització (dates d'execució del projecte).

   - Pressupost total i desglossat per conceptes de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament.

  • Comunicació de l'obtenció o no d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financien les activitats subvencionades:

   esta comunicaicó haurà d'efectuar-se tan prompte com es coneguen i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el modelnormalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor que tramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar de forma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar les certificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el model normalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor que tramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb laSeguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar de forma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar les certificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà de presentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda:

   l'entitat sol·licitant, mitjançant autorització expressa indicada en el model normalitzat de sol·licitud de les ajudes, podrà facultar al servici gestor quetramita la present convocatòria perquè puga obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. En cas de no manifestar de forma expressa el seu consentiment, el sol·licitant estarà obligat a presentar les certificacions corresponents.

   Els certificats i les declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la datade la seua expedició o emissió. Si abans de la concessió o del reconeixement del'obligació de pagament de la subvenció caduquen, el beneficiari haurà depresentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Legislació

- Acord de Junta de Gobierno Local de 24/02/2023, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2023

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol.

- Bases d'execució del pressupost municipal 2023

Anar a inici de pàgina