ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a programacions i projectes culturals
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.67
Descripció

CONVOCATÒRIA 2024

La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre per a projectes d'activitats culturals realitzats en el municipi de València des del dia 16 d'octubre de 2023 fins al 15 d'octubre de 2024

IMPORTANT: El pagament de les ajudes que es concedisquen en virtut d'aquesta convocatòria es realitzarà amb posterioritat a la seua realització i correcta justificació de les despeses en el termini establit -31 d'octubre de 2024- per part de l'entitat beneficiària (Veure apartats 6 i 9 de la convocatòria 2024)

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, institucions i associacions sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat de les quals siga la promoció i difusió de la cultura.

Requisits

a) Ser una entitat, institució o associació sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de la qual, reflectida en els seus estatuts, siga la promoció i difusió d’alguna manifestació cultural i/o artística coincidents amb els objectius i finalitats de la convocatòria, que desenvolupen un projecte cultural singular el pressupost del qual siga igual o superior a 5.000 €. Queden expressament excloses comissions festeres i agrupacions d’interès econòmic (AIE).

b) Estar legalment constituïda i formalment inscrita en el Registre d'Associacions Autonòmic o Estatal en data de la publicació de la convocatòria en el BOP.

c) No estar incursa en cap de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions per a ser beneficiària de la subvenció. L'acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

e) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de manera automtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

Quan sol·licitar-ho

Vint dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació extracte de la convocatòria en el BOP: Dimecres 21 de febrer de 2024 - Butlletí Núm. 37Termini de sol·licitud: del dia 22/02/2024 fins al 21/03/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà, signarà el formulari després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Si la sol·licitud la realitza una persona que NO disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i adjuntar com a tal: Certificat acreditatiu de la seua representació per a sol·licitar l'ajuda emés per la persona que ostente la secretaria de l'entitat.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • EN CAS QUE L'ENTITAT SÍ HAJA PARTICIPAT EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR:
  • Annex I. Declaració responsable:

   de no trobar-se incursa en cap de les prohibicions per a ser beneficiària de subvencions públiques, conforme establixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei general de subvencions.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Projecte de l'activitat a desenvolupar en la convocatòria per a la qual se sol·licita subvenció:

   en el qual s'especificarà, com a mínim, els aspectes següents:

   - Nom del projecte.

   - Justificació de la necessitat.

   - Objectius i impacte esperat del projecte en relació al públic (nombre de persones i diversitat de públics).

   - Descripció de l'activitat o activitats.

   - Temporalització (dates d'execució del projecte).

   - Pressupost total i desglossat d’ingressos i gastos per conceptes de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament. Se farà fer constar de forma expresa la cuantia econòmica de l’ajuda que se sol·licita.

  • Comunicació de l'obtenció o no d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financien les activitats subvencionades:

   esta comunicaicó haurà d'efectuar-se tan prompte com es coneguen i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.

  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València
  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social
  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda
 • EN CAS QUE L'ENTITAT NO HAJA PARTICIPAT EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR:
  • Annex I. Declaració responsable:

   de no trobar-se incursa en cap de les prohibicions per a ser beneficiària de subvencions públiques, conforme establixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei general de subvencions.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquesta mateixa pàgina per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest tràmit.

  • Projecte de l'activitat a desenvolupar en la convocatòria per a la qual se sol·licita subvenció:

   en el qual s'especificarà, com a mínim, els aspectes següents:

   - Nom del projecte.

   - Justificació de la necessitat.

   - Objectius i impacte esperat del projecte en relació al públic (nombre de persones i diversitat de públics).

   - Descripció de l'activitat o activitats.

   - Temporalització (dates d'execució del projecte).

   - Pressupost total i desglossat d’ingressos i gastos per conceptes de l'activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament. Se farà fer constar de forma expresa la cuantia econòmica de l’ajuda que se sol·licita.

  • Comunicació de l'obtenció o no d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financien les activitats subvencionades:

   esta comunicaicó haurà d'efectuar-se tan prompte com es coneguen i sempre amb anterioritat a la justificació de la subvenció.

  • Declaració responsable signada per la persona que ostente la presidència de l’entitat fent constar el pressupost executat en l’exercici anterior
  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Hisenda
  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb S. Social
  • Si no s'autoritza, certificat al corrent amb Aj. València
  • Memòria descriptiva:

   de l'activitat o activitats exercides en l'exercici anterior (o convocatòria anterior en cas d'activitats amb una altra periodicitat), acreditant l'experiència i trajectòria de l'entitat promotora així com l'estructura i mitjans disponibles (recursos humans, tècnics i materials) per a dur a terme el projecte.

  • Estatuts:

   segellats pel Registre d'entitats corresponent.

  • Acta de constitució:

   sellegada pel Registre d'entitats corresponent.

  • Document normalitzat d'alta i manteniment de tercers:

   (disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit) en cas de no haver sigut mai beneficiària d'ajudes per part de l'Ajuntament de València o haver modificat recentment les dades bancàries.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació

- Acord Junta de Gobierno Local de 09/02/2024, pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València 2024

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006 de 21 de juliol.

- Bases d'execució del pressupost municipal 2024

Anar a inici de pàgina