ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions nominatives a les Agrupacions de Falla
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.50
Descripció

Subvencions nominatives a les Agrupacions de Falla de Junta Central Fallera de València.

TERMINI PER A JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
El termini de justificació de la subvenció serà d'un mes a comptar des de la finalització del període per a la realització de l'activitat subvencionada (del dia 1 fins al dia 31 de gener de 2023, tots dos inclosos). La documentació justificativa haurà de presentar-se a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, i comprendrà necessàriament:

 • Imprés normalitzat del compte justificatiu (inclou memòria d'actuacions). És l'únic imprés normalitzat del compte justificatiu que serveix per a la justificació d'aquesta subvenció, i es pot descarregar de l'apartat impresos d'aquest tràmit.
 • Factures acreditatives
 • Justificants de pagament
Qui ho pot sol·licitar?

Les Agrupacions de Falla reconegudes por Junta Central Fallera de València.

Requisits

a) Estar integrades en Junta Central Fallera de València.
b) No estar incurses en cap de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LLei General de Subvencions per a ser beneficiari de la subvenció. L’acreditació es realitzará mitjançant declaración responsable.
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seus obligacions tributàries iamb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
L’acreditació es realitzará mitjançant els certificats corresponents.
d) No tindre deutes pendents amb l’Ajuntament de València.
No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la seu electrònica de l’Ajuntament de València, aportarà:

 • DOCUMENT D’APODERAMENT: Autorització (Document disponible, durant el termini de sol·licitud, en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina).
 • NIF de la persona representada.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex. Declaració responsable i autoritzacions:

  declaració responsable de no estar incurses en cap de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions i autoritzacions.

  Document de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Relació de falles agrupades
 • Memòria d’activitats justificatives de la subvenció:

  indicació de les dates dels actes a realitzar i mitjans de què disposa per a la consecució del fi.

 • Pressupost:

  total i desglossat per conceptes de l’activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament.

 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Hisenda estatal (AEAT)
 • Certificat d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 • En cas de no autoritzar expressament, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La sol.licitud es presentarà en aquesta Seu Electrónica segons s’estableix a l’article 14.2.a) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: En tot cas, la data en què finalitzará el termini de justificació, és el 31 de gener de 2023

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963521730

Legislació

Pla estratègic de subvencions de Junta Central Fallera 2021-2023.

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

JUNTA CENTRAL FALLERA

Presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines d'informació
 • JUNTA CENTRAL FALLERAAV. PLATA, 117 46006-ValènciaTel.: Telèfon: 96.352.17.30 - 96.352.17.89De 8.30 a 15 hores - 17.00 a 20.30 hores
Anar a inici de pàgina