ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions nominatives a les Agrupacions de Falla
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
CU.AY.50
Descripció

Subvencions nominatives a les Agrupacions de Falla de Junta Central Fallera de València.

**********

TERMINI PER A JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2023: (del dia 20/11/2023 fins al 10/12/2023 ambdós inclusivament).
La documentació justificativa haurà de presentar-se accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana, o a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament, i comprendrà necessàriament:

 • Imprés normalitzat del compte justificatiu (inclou memòria d'actuacions). És l'únic imprés normalitzat del compte justificatiu que serveix per a la justificació d'esta subvenció.
 • Factures acreditatives
 • Justificants de pagament

DOCUMENTS PER A DESCARREGAR:

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER LES AGRUPACIONS DE FALLA

INFORMACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ

IMPRESOS:

Qui ho pot sol·licitar?

Les Agrupacions de Falla reconegudes por Junta Central Fallera de València.

Requisits

a) Estar integrades en Junta Central Fallera de València.
b) No estar incurses en cap de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LLei General de Subvencions per a ser beneficiari de la subvenció. L’acreditació es realitzará mitjançant declaración responsable.
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seus obligacions tributàries iamb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
L’acreditació es realitzará mitjançant els certificats corresponents.
d) No tindre deutes pendents amb l’Ajuntament de València.
No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera finalitzat.

Quan sol·licitar-ho

Termini de sol·licitud: del dia 18/09/2023 fins al 26/09/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

En cas que la persona que ostenta la representació delegue en una altra per a la presentació de les instàncies davant la seu electrònica de l’Ajuntament de València, aportarà:

 • DOCUMENT D’APODERAMENT: Autorització (Document disponible, durant el termini de sol·licitud, en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina).

Documentació per a tots els casos:
 • Annex. Declaració responsable i autoritzacions:

  Declaració responsable de no estar incurses en cap de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions i autoritzacions.

  Document de l'apartat "Impresos" d'este tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Relació de falles agrupades
 • Memòria d’activitats justificatives de la subvenció:

  Indicació de les dates dels actes a realitzar i mitjans de què disposa per a la consecució del fi.

 • Pressupost:

  Total i desglossat per conceptes de l’activitat o activitats a subvencionar i forma de finançament.

 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Hisenda estatal (AEAT)
 • Certificat d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 • En cas de no autoritzar expressament, certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria Municipal
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La sol.licitud es presentarà en aquesta Seu Electrónica segons s’estableix a l’article 14.2.a) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

963521730

Legislació

Pla estratègic de subvencions de Junta Central Fallera 2021-2023.

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

JUNTA CENTRAL FALLERA

Presentació:

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Oficines d'informació
 • JUNTA CENTRAL FALLERAAV. PLATA, 117 46006-ValènciaTel.: Telèfon: 96.352.17.30 - 96.352.17.89De 8.30 a 15 hores - 17.00 a 20.30 hores
Anar a inici de pàgina