ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a la realització de projectes de Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.120
Descripció

La Convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de València per a la realització de projectes de Sensibilització, Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global, dirigits tant als àmbits “formal” com “no formal” a desenvolupar a la ciutat de València.

Des de la perspectiva de la solidaritat i la promoció del desenvolupament sostenible, les subvencions es destinen a fomentar la iniciativa de les ONGD per a construir una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials i la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud.

Les propostes presentades a l’Ajuntament de València, hauran de complir amb les línies estratègiques establides en el marc del Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022, aprovat per Ple el 27 de setembre de 2018, i entre les quals cal esmentar:

-Orientar la política de cooperació cap a processos de desenvolupament al mig i llarg termini amb un decidit enfocament basat en drets.

-Fomentar la solidaritat com a motor de les polítiques de cooperació aprofundint en l'Enfocament Sud.

-Fomentar la participació, la corresponsabilitat i la generació de xarxes ciutadanes per a la transformació social.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (01/07/2021), TERMINI PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 2 al 15 de juliol de 2021 (tots dos inclusivament).


Podeu consultar el llistat en la pàgina web de l'Ajuntament de València, apartat Tauler d'edictes.

https://sede.valencia.es/sede/edictos/detalle/84cefae4e08a88cf2b7ef40b3ef1fa5c0d1420b1224ba558b20077a0e35ecd26

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiàries de les subvencions, les entitats sense ànim de lucre que duguen a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat i que complisquen amb els requisits especificats.

Requisits

a) Estar formalment inscrita, com a mínim dos anys (Modalitat I), i un any (Modalitat II) en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), abans de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP.

b) Mancar de fins de lucre.

c) Disposar de seu o delegació en el municipi de València i dotada de personal permanent, ja siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de manera habitual l'activitat de l'entitat.

d) Aquesta seu o delegació, assumirà la responsabilitat en tot el relacionat amb l'execució del projecte, per a això designarà un representant que actuarà com a interlocutor amb el personal tècnic i administratiu del Ajuntament de València.

e) Tindre experiència i capacitat operativa en la realització, individualment o en agrupació, de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament.

f) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb el Ajuntament de València i l'agència estatal d'Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades pel Ajuntament, en el seu cas.

g) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de les convocatòries, qualsevol subvenció anteriorment atorgada pel Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

h) Els previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No seran admesos els projectes presentats per entitats que es troben en procediment de reintegrament per via executiva.

En cas de concórrer a les convocatòries en agrupació d'entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats, sent necessari que aporten un conveni en el qual es reculla el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Totes les entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders suficients per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quan sol·licitar-ho

La convocatòria serà publicada en la Base de dades Nacional de Subvencions, que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València, i a la pàgina web municipal.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Aquests documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, en la seu electrònica del Ajuntament de València, www.valencia.es, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Termini de sol·licitud: del dia 28/05/2021 fins al 16/06/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

La sol·licitud, anirà acompanyada dels documents exigits en la convocatòria.

Les entitats que concórreguen a les subvencions, hauran de presentar formulari d'identificació per a cadascuna de les modalitats. En aquesta sol·licitud haurà d'especificar-se la modalitat a la qual es concorre.

A fi de facilitar la tasca d'identificació tots els documents a presentar, se'ls assigna a cadascun d'ells un codi per a la seua identificació, tal com es detalla a continuació:

Documentació per a tots els casos:
 • ES.1. Última Memòria d'Activitats aprovada de l'entitat sol·licitant
 • ES.2. Activitats realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria:

  i en la qual hauran de quedar especificades les actuacions en matèria de cooperació, formació, sensibilització i educació per al desenvolupament, dutes a terme en el municipi de València.

 • ES.3. Estat comptable de l'entitat sol·licitant:

  i ingressos de l'exercici corresponent als últims comptes aprovats, que inclourà un balanç d'operacions i fonts de finançament.

 • ES.4. Organigrama de l'Entitat sol·licitant en el municipi de València:

  incloent noms del personal responsable de la gestió del projecte i designació de la persona que actuarà com a interlocutor/a davant el Ajuntament per a aquests temes. Així mateix s'inclourà la relació de les persones voluntàries a la ciutat de València i les seues funcions dins de l'organització.

 • ES.5. Certificat d'obertura de la seu/delegació en el municipi de València
 • ES.6. Estatuts de l'Entitat sol·licitant:

  en els quals figure el domicili social d'aquesta, en el cas de no haver sigut presentada en anteriors convocatòries o d'haver patit alguna modificació. Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries sense haver patit modificació posterior, se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique aquesta circumstància.

 • ES.7. Inscripció en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la CV - AECID:

  Inscripció en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el registre de la AECID. Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique i es faça constar que l'entitat continua inscrita en aquest registre.

 • ES.8. Targeta d'Identificació Fiscal:

  Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà aquest document per un escrit que l'especifique. Igualment hauran de presentar aquest document aquelles entitats que hagen vist modificat el seu número d'identificació fiscal.

  Les entitats que hagen concorregut a la Convocatòria de Sensibilització Social i Educació per al Desenvolupament, en anys anteriors, podran suplir els documents previstos en el apartado E,F i G, per una Declaració Responsable.

 • ES.9. Certificat, en el qual es detalle la relació de projectes executats:

  Certificat de qui ostente la representació legal de l'entitat, en el qual es detalle la relació de projectes executats en l'àmbit de la Sensibilització i l'Educació per al desenvolupament, amb especificació del cofinançament, cost del projecte, any i import subvencionat.

 • ES.10. Certificat, on es faça constar el treball en xarxa que es desenvolupa amb altres organitzacions:

  Certificat de qui ostente la representació legal de l'entitat, on es faça constar el treball en xarxa que es desenvolupa amb altres organitzacions en el municipi de València, així com la descripció del grau de participació i implicació en elles.

 • ES.11. Declaració responsable de la persona que ostente la representació legal de l’entitat sol·licitant:

  que acredite que:

  a. No incorre en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b. No té deute algun pendent amb les obligacions tributàries municipals i en la qual s'autoritze el Ajuntament a la comprovació d'aquest extrem.
  c. No és deutora per resolució de procedència de reintegrament.
  d. Ha justificat qualsevol subvenció atorgada pel Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació.
  e. Que l'entitat ha sol·licitat subvenció o en el seu cas és perceptora de finançament per a l'execució del projecte presentat a la convocatòria objecte de regulació.

 • ES.12. DNI de la persona física representant de l'entitat interessada així com documente que acredite la representació:

  DNI de la persona física representant de l'entitat interessada, així com documente que acredite la representació o apoderament conferit a aquesta persona física, que autoritza el Ajuntament de València per a la comprovació de dades sobre la situació de l'entitat sol·licitant respecte al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 • ES.13. Conveni entre diverses entitats:

  En el cas de tractar-se d'una agrupació de diverses entitats per a la realització d'un mateix projecte, haurà de formalitzar-se conveni entre les parts en el qual es reculla el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte d'acord amb el que s'estableix en l'apartat j de la clàusula 6. Haurà d'aportar-se al Ajuntament de València copia del Conveni formalitzat.

 • ES.14. Anexo I Descripción técnica:

  totalment emplenat. Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • ES.15. Annex II Descripció econòmica:

  totalment emplenat. Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • ES.16. Pressupost desglossat per partides i activitats:

  En format de dades tipus Excel o compatible.

 • ES.17. Document de projecte tècnic que haurà de contindre el que s'estableix en l'apartat 11.1 de la Convocatòria:

  i donar resposta als criteris de valoració descrits en les taules de ponderació.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La convocatòria serà publicada en la Base de dades Nacional de Subvencions, que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València, i a la pàgina web municipal.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Aquests documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, en la seu electrònica del Ajuntament de València, www.valencia.es, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les entitats interessades a presentar-se a aquesta convocatòria de subvenció, hauran de presentar juntament amb la sol·licitud, els documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en les entitats beneficiàries i els mèrits o circumstàncies a valorar en el procediment de concessió, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder d'aquesta Administració, i en aquest cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual s'indique la data i l'òrgan o dependència, en què van ser presentats o, en el seu cas, emesos, o en el qual obren, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

No obstant això el que es disposa anteriorment, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document per part d'aquesta Administració, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

Si en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud no s'han aportat els ANNEXOS I I ANNEXOS II, formularis tècnics i econòmics (ÉS_14 i ÉS_15), així com el document del projecte (ÉS_17) i el Pressupost desglossat per partides i activitats (ÉS_16) per al projecte específic per al qual se sol·licita subvenció, la sol·licitud no serà admesa a tràmit.

Informació Complementària

Efecte del silenci administratiu:

Els acords que es dicten a l'empara de la convocatòria d'aquesta subvenció esgoten la via administrativa i contra elles podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació en el Tauler d'Edictes Electrònic, davant el mateix òrgan que les va dictar.

Davant la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se, enfront de l'acte presumpte, idèntic recurs en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què haguera finalitzat el termini per a dictar i publicar resolució expressa. Tot això, sense perjudici que en tots dos supòsits l'entitat puga interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma, termini i condicions fixades en l'article 46 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa davant el Jutjat del Contenciós – Administratiu.

Termini màxim de resolució:

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 6 mesos, llevat que una norma amb rang de llei establisca un termini major, o així vinga previst en la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que la mateixa pospose els seus efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
*Veure informació complementària
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
*Veure Informació complementària
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087604
962082471
962087487

Legislació

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA CIUTADANIA GLOBAL 2021

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració

C/ Pou s/n 46003-València

96.208.7604

96.208.2471

96.208.7487

Oficines de presentació:

Seu electrònica


Anar a inici de pàgina