ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a la realització de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.115
Descripció

Establir el règim jurídic per a la concessió de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar actuacions en matèria de Cooperació al Desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament i promoure, entre altres, els següents objectius:

- La defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat.

- El foment de la governabilitat democràtica, l'enfortiment dels Governs Locals i el suport a la participació de la societat civil.

- El reforç de les institucions públiques i del conjunt dels actors locals amb la finalitat d'assegurar la provisió de serveis socials bàsics per a la ciutadania (Educació, Salut, Aigua, Sanejament entre altres…).

- L'impuls a processos de desenvolupament econòmic i social endògens i sostenibles.

- La protecció i recuperació del medi ambient.

- La contribució al impuls d’accions de construcció de pau i de sensibilitat al conflicte.

No podran ser objecte de finançament en esta convocatòria les accions d’emergència i de post emergència humanitària es financen mitjançant la de concessió de subvencions directes en matèria d’Acció Humanitària de l’Ajuntament de València.


* * * * *

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (15/09/2021), REQUERIMENT ESMENA SOL·LICITUDS CONVOCATÒRIA COOPERACIÓ INTERNACIONAL Al DESENVOLUPAMENT 2021.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament.

Termini des del 15 de setembre fins al 28 de setembre de 2021.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiàries de les subvencions, les entitats sense ànim de lucre que duguen a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat i que complisquen amb els requisits especificats.

Requisits

REQUISITS GENERALS

Aquests requisits seran d'obligat compliment tant per a la Modalitat I, com per a la Modalitat II.

A. Estar legalment constituïda com a mínim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

B. Estar formalment inscrita com a mínim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

C. Disposar de seu o delegació permanent en el municipi de València (mínim 3 anys per a la modalitat I i mínim 7 anys per a la modalitat II), dotada de personal permanent, ja siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de forma habitual l'activitat de l'Entitat.

Per al cas de les ONGD vinculades a organitzacions sindicals, la dotació de personal permanent i voluntari podrà estar composat, a més de pel personal contractat, per les persones afiliades i/o delegades sindicals, que desenvolupen de forma habitual l’activitat de l’entitat. En aquest cas, es substitueix el requisit de disposar de personal voluntari vinculat a l’entitat, per les persones afiliades i/o delegades sindicals (que aporten el 0,7% de la seua quota sindical a acciones de cooperació internacional). Amb açò, es compleix l’objectiu d’aquest requisit, que es prioritzar la concessió de subvencions a les organitzacions de desenvolupament que tinguen una àmplia base social, presència i estructura a la ciutat i contribuir a la promoció de la solidaritat internacional i a la revitalització del teixit associatiu local i la participació ciutadana.

A efectes de la consideració de personal voluntari de les organitzacions, no tindrà aquesta consideració el personal de les Juntes Directives o Patronats.

D. Mancar de finalitats de lucre.

E. Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació i la solidaritat Internacional, coincidents amb els establits en la convocatòria.

F. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de València, l'Agència Estatal d’Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

G. Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

H. No seran admesos els projectes presentats per entitats que es troben en procediment de reintegrament per via executiva.

I. Els previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

J. En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats, sent necessari que aporten un conveni en el qual es reculla el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Totes les entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

REQUISITS ESPECÍFICS


Requisits mínims

Modalitat anual

Modalitat biennal

Disposar de seu o delegació permanent en el municipi de València

Mínim 3 anys

Mínim 7 anys

Disposar d'una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment de les seues finalitats en el municipi de València

No s'exigeix mínim

Mínim 2 persones contractades

Disposar de seu accessible al públic a la ciutat.

No s'exigeix

Disposar de seu accessible al públic a la ciutat de València

Gestió de projectes de cooperació al desenvolupament en els exercicis 2019 y 2020

Mínim 2 projectes

Mínim 4 projectes

Comptar amb personal voluntari a la ciutat de València (*)

Mínim 5 persones voluntàries

Mínim 10 persones voluntàries

Haver organitzat almenys des de l'exercici 2019, activitats públiques de sensibilització a la ciutat

Mínim 2 activitats anuals

Mínim 6 activitats anuals

Assumir la gestió completa del cicle dels projectes de cooperació subvencionats des de la seu o delegació de la ciutat de València (o la seua àrea metropolitana) des de 2019. S'entén per gestió completa: la formulació, seguiment i avaluació (incloent l'avaluació en terreny) des de la seu o delegació de la ciutat de València

No s'exigeix

S'exigeix

Treball en xarxa i grau de participació en aquestes

No s'exigeix mínim

Mínim participació en 2 xarxes

Cofinançament del projecte

No s'exigeix mínim

Aportació del 5% del total de la quantia sol·licitada en costos directes (s'exclouen valoritzacions)

(*) En el cas d’ONGD vinculades a organitzacions sindicals, aquest requisit farà referència al personal afiliat i/o delegats/des sindicals que realitze funcions en l’àmbit de la cooperació internacional impulsades per les seues respectives fundacions.

Quan sol·licitar-ho

La convocatòria serà publicada en la Base de dades Nacional de Subvencions, que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València, i a la pàgina web municipal.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Aquests documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, en la seu electrònica del Ajuntament de València, www.valencia.es, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Publicació BOP: Dilluns, 12 de Juliol de 2021 - Núm. 132


Termini de sol·licitud: del dia 13/07/2021 fins al 02/08/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Les entitats sol·licitants hauran de presentar la documentació comú ambdues modalitats.

A la mateixa se li acompanyaren els documents exigits en la convocatòria tenint en compte la modalitat per a la qual se sol·licita finançament.

Les Entitats que concórreguen a la Convocatòria, només podran presentar sol·licitud per a un projecte. En tots dos modalitats, l'extensió de la descripció detallada del projecte no excedirà de 120 fulles (tipus de font Arial 11, interlineat exacte 15 pts).

Amb la finalitat de facilitar la tasca d’identificació a tots els documents a presentar se’ls assigna a cadascú d’ells un codi per a la seua identificació (ES_1, ES_2, etc.) tal i com es detalla a continuació. Aquests codis hauran de ser utilitzats obligatòriament per les entitats sol·licitants per a identificar els documents presentats.

Documentació per a tots els casos:
 • ES_1. Estatuts de l’entitat sol·licitant:

  en els quals figure el domicili social d'aquesta, en el cas de no haver sigut presentada en anteriors convocatòries o d'haver patit alguna modificació. Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries sense haver patit modificació posterior, se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique aquesta circumstància.

 • ES_2. Inscripció en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre de l'AECID:

  Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique i es faça constar que l'Entitat continua inscrita en dit registre.

 • ES_3. Targeta d'identificació fiscal:

  Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique. Igualment deuran presentar aquest document aquelles Entitats que hagen vist modificat el seu número d'identificació fiscal.

  Les Entitats que hagen concorregut a la convocatòria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en anys anteriors, podran suplir els documents previstos ES_1, ES_2 i ES_3 per una Declaració Responsable.

 • ES_4. Declaració responsable de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant de:

  - No incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  - No tindre deute algun pendent amb les obligacions tributàries municipals i en la qual s'autoritze a l’Ajuntament a la comprovació d'aquest extrem.
  - No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament.
  - Haver justificat qualsevol subvenció atorgada per l’Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació.
  - Haver sol·licitat subvenció o si escau és perceptora de finançament per a l'execució del projecte presentat a la Convocatòria.

 • ES_5. DNI de la persona física representant de l'entitat interessada:

  així com document que acredite la representació o apoderament conferit a aquesta persona física i que autoritza a l’Ajuntament de València, per a la comprovació de dades sobre la situació de l'entitat sol·licitant respecte al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 • DT_1 Annex I. Descripció Tècnica:

  (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II).

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • DT_2 Annex II. Model Econòmic:

  (requisit exigible per a la MODALITAT I i II).

  Els projectes que concórreguen a la modalitat biennal, hauran de presentar per a cadascuna de les anualitats, l'annex II. Model Econòmic.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • DT_3 Document de projecte tècnic:

  estructurat internament d’acord als apartats que es relaciona a la Convocatòria.

 • DT_4 INFORMACIÓ ECONÒMICA: PRESSUPOST:

  (Modelo econòmic de distribució de la despesa)

  Pressupost detallat i desglossament del projecte en format Excel o compatible. Els projectes que concórreguen a la modalitat biennal, hauran de presentar per a cadascuna de les anualitats, un pressupost detallat i desglossat.

  Per als càlculs pressupostaris s’utilitzarà el valor dels tipus de canvi entre l’euro, el dòlar i/o la moneda nacional publicats pels bancs centrals dels països on s’executaran els projectes o del Banco Central Europeu del mateix dia en que s’obriga el termini de presentació de propostes.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació específica de l'Entitat sol·licitant i la Contrapart Local:
  • DE_1 ENTITAT SOL·LICITANT, memòria d'activitats:

   Memòria d’Activitats de l’exercici 2020 de l’Entitat sol·licitant o en el seu cas, última memòria aprovada. (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II).

  • DE_2 ENTITAT SOL·LICITANT. Estat comptable i ingressos de l’exercici corresponent als últims comptes aprovats de l'entitat Valenciana:

   que inclourà un balanç d'operacions i fonts de finançament. (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II).

    

  • DE_3 ENTITAT SOL·LICITANT, Organigrama:

   Organigrama de l'Entitat sol·licitant en el municipi de València, incloent els noms del personal responsable de la gestió del projecte i designació de la persona que actuarà de contacte davant l’Ajuntament de València per a aquests temes. (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II).

  • DE_4 ENTITAT SOL·LICITANT, Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat, on es faça constar el nombre de socis a la ciutat de València o la seua àrea metropolitana.
  • DE_5 ENTITAT SOL·LICITANT, Certificat d’apertura de la seu/delegació al municipi de València:

   (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II -veure taula de criteris específics-base novena).

  • DE_6 ENTITAT SOL·LICITANT, Justificants que avalen la contractació d’un mínim de 2 persones contractades:

   les jornades laborals de les quals han de ser equivalents a dos jornades de treball completes. (TC1 i TC2). (Requisit exigible només per a la MODALITAT II., però puntuable per a totes dos MODALITATS -veure taula de criteris específics-base novena).

  • DE_7 ENTITAT SOL·LICITANT, Certificat on es faça constar: la ubicació física:

   Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar: la ubicació física, s'aclarisca si es tracta de seu o delegació a la ciutat de València, i l'antiguitat des que s'obertura, així com l’accessibilitat de la ciutadania a la mateixa (Requisit exigible només per a la MODALITAT II. -veure taula de criteris específics-base novena).

  • DE_8 ENTITAT SOL·LICITANT Certificat, on es faça constar la relació de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

   Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar la relació de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, desenvolupats per l'Entitat sol·licitant, en els últims 5 anys, i en el qual haurà de quedar especificat el títol, cost total del projecte, quantia subvencionada, entitats finançadores, sector i zona d'actuació. (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II. -veure taula de criteris específics-base novena).

  • DE_9 ENTITAT SOL·LICITANT, Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat, on es faça constar el número de persones voluntàries a la ciutat de València:

   ENTITAT SOL·LICITANT, Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat, on es faça constar el número de persones voluntàries a la ciutat de València i al qual caldrà acompanyar de còpia de l'assegurança de responsabilitat civil de l'últim exercici tancat (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II. -veure taula de criteris específics-base novena). Per al cas de les ONGD vinculades a organitzacions sindicals, aquestes hauran de presentar una certificació de la seua Secretaria d’Organització, on acrediten el número de persones afiliades i delegades de personal que porten a terme funcions en l’àmbit de la cooperació internacional impulsades per les seues respectives fundacions a la ciutat de València.

  • DE_10 ENTITAT SOL·LICITANT, Llistat d'activitats públiques de sensibilització:

   ENTITAT SOL·LICITANT, Llistat d'activitats públiques de sensibilització realitzades a la ciutat de València almenys des de l'exercici 2019. (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II. -veure taula de criteris específics-base novena).

  • DE_11 ENTITAT SOL·LICITANT, Certificat on es faça constar l'assumpció completa del cicle dels projectes subvencionats:

   Certificat de quin ostente la representació legal de l’Entitat sol·licitant, on es faça constar per part de la seu/delegació de la ciutat de València (o la seua àrea metropolitana) l’assumpció completa del cicle dels projectes subvencionats des del 2019. (Requisit exigible només per a la MODALITAT II. -veure taula de criteris específics-base novena.)

  • DE_12 ENTITAT SOL·LICITANT, Certificat, on es faça constar el treball en xarxa que es desenvolupa amb altres organitzacions:

   Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar el treball en xarxa que es desenvolupa amb altres organitzacions valencianes, així como la descripció del grau de participació i implicació en elles (Requisit exigible per a la MODALITAT I i II. -veure taula de criteris específics-base novena).

  • DE_13 CONTRAPART LOCAL, Memòria d'Activitats:

   Memòria d'Activitats exercici 2020, o en el seu cas, última memòria d'activitats aprovada per l'entitat local.

  • DE_14 CONTRAPART LOCAL, Estat comptable i ingressos de l’exercici corresponent als últims comptes aprovats, que inclourà un balanç d’operacions.
  • DE_15 CONTRAPART LOCAL, Organigrama:

   Organigrama de la Contrapart Local, incloent noms del personal responsable de la gestió del projecte i designació de la persona que actuarà de contacte davant l’Ajuntament.

  • DE_16 CONTRAPART LOCAL, Llistat de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

   desenvolupats per la Contrapart Local, en els últims 5 anys, i en el qual haurà de quedar especificat el títol, sector i zona d'actuació, amb especificació del cofinançament, cost del projecte i import subvencionat.

  • DE_17 CONTRAPART LOCAL, Certificació emesa pel Secretari de l’Entitat, en el que es detallen els anys d’experiència de treball conjunt entre l’Entitat Valenciana i la Contrapart Local.
  • DE_18 CONTRAPART LOCAL, Certificat on es faça constar el treball en xarxa:

   Certificat de qui ostente la representació legal de la Contrapart Local, on es faça constar el treball en xarxa desenvolupat per l’ONGD local amb altres organitzacions, així com la descripció del grau de participació i implicació en elles.

   Els documents hauran d'estar redactats en alguna de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Així mateix, s’acceptarà la documentació presentada en anglès, francès o portuguès.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions, que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València i en la pàgina web municipal.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud mitjançant seu electrònica. El termini per a presentar les sol·licituds es fixa en 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà a la seua publicació en el BOP.

Aquests documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La convocatòria de subvenció exigirà la presentació, juntament amb la sol·licitud, dels documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en les entitats beneficiàries i els mèrits o circumstàncies a valorar en el procediment de concessió, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder d'aquesta Administració, i en aquest cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual s'indique la data i l'òrgan o dependència, en què van ser presentats o, en el seu cas, emesos, o en el qual obren, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

No obstant això el que es disposa anteriorment, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document per part d'aquesta Administració, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

Si en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud no s’han aportat els formularis tècnics i econòmics (DT_1, DT_2), així com el document del projecte i el pressupost (DT_3 y DT_4) per al projecte específic per al que es sol·licita subvenció, la sol·licitud no serà admesa a tràmit.

Informació Complementària

Efecte del silenci administratiu desestimatori. Justificació legal.

Els acords que es dicten a l'empara de la convocatòria d'aquesta subvenció esgoten la via administrativa i contra elles podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació en el Tauler d'Edictes Electrònic, davant el mateix òrgan que les va dictar.

Davant la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se, enfront de l'acte presumpte, idèntic recurs en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què haguera finalitzat el termini per a dictar i publicar resolució expressa. Tot això, sense perjudici que en tots dos supòsits l'entitat puga interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma, termini i condicions fixades en l'article 46 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa davant el Jutjat del Contenciós – Administratiu.

Termini màxim de resolució. Justificació legal.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 6 mesos, llevat que una norma amb rang de llei establisca un termini major, o així vinga previst en la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que la mateixa pospose els seus efectes a una data posterior.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
* Veure informació complementària
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos
* Veure informació complementària
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

96 208 7604

96 208 2471

96 208 7487

Legislació

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT 2021.

MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2021.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració

C/ Pou s/n 46003-València

96-2087604

96-2082471

96-2087487

Oficines de presentació:

Seu electrònica


Oficines d'informació
 • SERVEI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓC/ Pou s/n - 46003 ValènciaTel.: 962087604-962082471-962087487De 8.00 a 15.00, de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina