ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a la realització de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2020
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.110
Descripció

Establir el règim jurídic per a la concessió de subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar actuacions en matèria de Cooperació al Desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament i promoure, entre altres, els següents objectius:

- La defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat.

- El foment de la governabilitat democràtica, l'enfortiment dels Governs Locals i el suport a la participació de la societat civil.

- El reforç de les institucions públiques i del conjunt dels actors locals amb la finalitat d'assegurar la provisió de serveis socials bàsics per a la ciutadania (Educació, Salut, Aigua, Sanejament entre altres…).

- L'impuls a processos de desenvolupament econòmic i social endògens i sostenibles.

- La protecció i recuperació del medi ambient.

- La construcció de la pau i la prevenció de conflictes.

La cooperació municipal Valenciana per al desenvolupament, intervindrà prioritàriament en aquelles àrees geogràfiques on es donen alguna de les següents circumstàncies:

Països i zones geogràfiques amb alts índexs de desigualtat i on concórreguen situacions de major pobresa, en funció de l'indicador PMA internacionalment acceptat. En l'actualitat són 47 els països designats per les Nacions Unides com a països PMA. Aquests són els següents:

Àfrica (34): Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Txad, Comores, Djibouti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatorial, Eritrea, Etiòpia, Gàmbia, Lesotho, Libèria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritània, Moçambic, Níger, República Centreafricana, República Democràtica del Congo, República Unida de Tanzanía, Ruanda, Sao Tomé i Príncipe, el Senegal, Sierra Leone, Somàlia, Sudan, Sudan del Sud, Togo, Uganda i Zàmbia.

Àsia (9): Afganistan, Bangladesh, Bhután, Cambodja, Myanmar, Nepal, República Democràtica Popular Lao, Timor-Leste i Iemen.

Carib (1): Haití.

Pacífic (4): Illes Salomó, Kiribati, Tuvalu i Vanuatu.

Comunitats i pobles que patisquen transgressions greus i generalitzades dels drets humans. En particular es consideraren prioritàries les intervencions dirigides a Palestina i el Poble Sahrauí, per ser territoris sobre els quals el Ajuntament de València té aprovades declaracions institucionals de suport.

Zones en conflicte. Només es donaran suport a projectes de desenvolupament i de prevenció de desastres, quedant exclosa d'aquesta convocatòria les accions d'emergència i de post emergència humanitària.

En els casos de països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) alt, només es consideraran aquells en els quals confluïsquen situacions que justifiquen la intervenció, tals com, existència de població desplaçada a causa de conflictes interns, importants bosses de pobresa rural o urbana i/o presència rellevant de població indígena en situació d'exclusió social o en greu risc de patir-la.

Pobles i països empobrits econòmicament amb els quals València manté vincles, entenent per tals, aquells amb els quals la societat valenciana i les seues institucions hagen tingut una més intensa experiència de cooperació.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar les subvencions aquelles ONGD, agrupacions d'entitats i Organitzacions Internacionals de dret públic creades per tractat o acord internacional, que complisquen els requisits descrits en la convocatòria.

Requisits

REQUISITS GENERALS

Seran requisits d'obligat compliment:

 1. Estar legalment constituïda com a mínim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).
 2. Estar formalment inscrita com a mínim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).
 3. Disposar de seu o delegació permanent en el municipi de València (mínim 3 anys) dotada de personal permanent, ja siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de manera habitual l'activitat de l'Entitat.
 4. Mancar de finalitats de lucre.
 5. Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació i la solidaritat Internacional, coincidents amb els establits en la convocatòria.
 6. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de València, l'Agència Estatal de Administració Tributaria; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, en el seu cas.
 7. Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatoria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
 8. No seran admesos els projectes presentats per entitats que es troben en procediment de reintegrament per via executiva.
 9. Els previstos en l'artícle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 10. En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats, sent necessari que aporten un conveni en el qual es reculla el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Totes les entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

REQUISITS ESPECÍFICS

Requisits mínims

Modalitat anual

A. Disposar de seu o delegació permanent en el municipi de València.

Mínim 3 anys

B. Gestió de projectes de cooperació al desenvolupament en els exercicis 2018 i 2019.

Mínim 2 projectes

C. Comptar amb personal voluntari en la ciutat de València.

Mínim 5 persones voluntàries

D. Haver organitzat almenys des de l'exercici 2018, activitats públiques de sensibilització a la ciutat

Mínim 2 activitats anuals

Quan sol·licitar-ho

La convocatòria serà publicada en la Base de dades Nacional de Subvencions, que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València, i en la pàgina web municipal.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Aquests documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Publicació BOP: 29/05/2020 (NÚM. 102).

Termini de sol·licitud: del dia 30/05/2020 fins al 18/06/2020 ambdós inclusivament.

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (02/07/2020), TERMINI PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit:

Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 3 de juliol al 16 de juliol (tots dos inclusivament).

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Els documents hauran d'estar redactats en alguna de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana . Així mateix, se acceptarà la documentació presentada en anglés, francés o portugués

Documentació per a tots els casos:
 • Annex I. Descripció Tècnica:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Annex II. Descripció Econòmica:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Pressupost desglossat per partida i subpartida pressupostària amb detall per cofinançador:

  Es valorarà la concreció de les fonts de càlcul de cada rúbrica pressupostària.

 • Estatuts entitat o escrit d'haver-se presentat sense haver patit alguna modificació posterior:

  Estatuts de la Entitat sol·licitant, en els quals figure el domicili social d'aquesta, en el cas de no haver sigut presentada en anteriors convocatòries o d'haver patit alguna modificació. Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries sense haver patit modificació posterior, se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique aquesta circumstància.

  Les Entitats que hagen concorregut a la convocatoria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en anys anteriors, podran suplir aquest document per una Declaració Responsable.

 • Inscripció en Registre o escrit on especifique i conste que continua inscrita:

  Inscripció en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre de l'AECI D. Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique i es faça constar que l'Entitat continua inscrita en aquest registre.

  Les Entitats que hagen concorregut a la convocatoria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en anys anteriors, podran suplir aquest document per una Declaració Responsable.

 • Targeta d'identificació fiscal o escrit on s'especifique la seua anterior presentació:

  Sii la tarjeta d'identificació fiscal s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique. Igualment deuran presentar aquest document aquelles Entitatsque hagen vist modificat el seu número d'identificació fiscal.

  Les Entitats que hagen concorregut a la convocatoria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en anys anteriors, podran suplir aquest document per una Declaració Responsable.

 • Declaració responsable de qui ostente la representació legal de l'entitat sol·licitant:
  • No incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • No tindre deute algun pendent amb les obligacions tributàries municipals i en la qual s'autoritze el Ajuntament a la comprovació d'aquest extrem.
  • No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament.
  • Haber justificat qualsevol subvenció atorgada pel Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el termini de justificació.
  • Haber sol·licitat subvenció o en el seu cas és perceptora de finançament per a l'execució del projecte presentat a la Convocatòria.
 • DNI de la persona física representant de l'entitat interessada
 • Document que acredite la representació o apoderament conferit a aquesta persona física representant de l'entitat interessada
 • Autorització d'accés a l'Ajuntament de València per a la comprovació de dades:

  Sobre la situació de l'entitat sol·licitant respecte al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 • Document de projecte tècnic totalment emplenat:

  Veure apartat I de la Base 13 de la convocatòria.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació específica de l'Entitat sol·licitant i la Contrapart Local:
  • ENTITAT SOL·LICITANT, memòria d'activitats:

   Memòria d'Activitats exercici 2019 o en el seu cas, última memòria d'activitats aprobada per l'entitat.

  • ENTITAT SOL·LICITANT, comptes anuals completes:

   De l'exercici corresponent als últims comptes aprovats de l'entitat valenciana, que inclourà un balanç d'operacions i fonts de finançament.

  • ENTITAT SOL·LICITANT, organigrama:

   Organigrama de l'Entitat sol·licitant en el municipi de València.

  • ENTITAT SOL·LICITANT, certificat repr. legal nombre socis:

   Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar el nombre de socis a la ciutat de València o la seua àrea metropolitana.

  • ENTITAT SOL·LICITANT, justificants que avalen la contractació de personal a 31 de desembre de 2019, i les jornades laborals sean completes (TC1 i TC2)
  • ENTITAT SOL·LICITANT, certificat repr. legal ubicació física:

   Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar: la ubicació física, s'aclarisca si es tracta de seu o delegació a la ciutat de València, i l'antiguitat des que s'obertura.

  • ENTITAT SOL·LICITANT, certificat repr. legal relació de projectes:

   Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar la relació de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, desenvolupats per l'Entitat sol·licitant, en els últims 5 anys, i en el qual haurà de quedar especificat el títol, cost total del projecte, quantia subvencionada, entitats finançadores, sector i zona d'actuació.

  • ENTITAT SOL·LICITANT, certificat repr. legal número de personas voluntàries còpia de l'assegurança de responsabilitat civil de l'últim exercici tancat:

   Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar el número de personas voluntàries a la ciutat de València, i al qual caldrà acompanyar de còpia de l'assegurança de responsabilitat civil de l'últim exercici tancat.

  • ENTITAT SOL·LICITANT, llistat d'activitats públiques de sensibilització:

   Realitzades a la ciutat de València almenys des de l'exercici 2018.

  • ENTITAT SOL·LICITANT, certificat repr. legal treball en xarxa:

   Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar el treball en xarxa que es desenvolupa amb altres organitzacions valencianes, i on s'haurà d'especificar si l'entitats que conformen la xarxa disposen de seu/delegació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  • CONTRAPART LOCAL, memòria d'activitats:

   Memòria d'Activitats exercici 2019, o en el seu cas, última memòria d'activitats aprovada per l'entitat local.

  • CONTRAPART LOCAL, comptes anuals completes:

   De l'exercici corresponent als últims comptes aprovats, que inclourà un balanç d'operacions.

  • CONTRAPART LOCAL, organigrama
  • CONTRAPART LOCAL, certificat contractació de personal a 31 de desembre de 2019:

   emés per la Entitat.

  • CONTRAPART LOCAL, llistat de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

   Desenvolupats per la Contrapart Local, en els últims 5 anys, i en el qual haurà de quedar especificat el títol, sector i zona d'actuació, amb especificació del cofinançament, cost del projecte i import subvencionat.

  • CONTRAPART LOCAL, certificat repr. legal treball en xarxa:

   Certificat de qui ostente la representació legal de la Contrapart Local, on es faça constar el treball en xarxa desenvolupat per la ONGD local amb altres organitzacions, així com la descripció del grau de participació i implicació en elles.

  • CONTRAPART LOCAL, certificat projectes conjunts amb l'Entitat valenciana:

   Certificació emés per l'Entitat, en el qual es detalle els projectes conjunts realitzats per la Contrapart Local en col·laboració amb l'Entitat Valenciana i en el qual haurà de quedar especificat el títol, sector i zona d'actuació, amb especificació del cofinançament, cost del projecte i import subvencionat.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La convocatòria serà publicada en la Base de dades Nacional de Subvencions, que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València, i en la pàgina web municipal.

Aquests documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les entitats interessades a presentar-se a aquesta convocatòria de subvenció, hauran de presentar juntament amb la sol·licitud, els documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en les entitatés beneficiàries i els mèrits o circumstàncies a valorar en el procediment de concessió, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder d'aquesta Administració, en aquest cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual s'indique la data i l'òrgan o dependència, en què van ser presentats o, si escau, emesos, o en el qual obren, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

No obstant això el disposat anteriorment, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document per part d'aquesta Administració, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24 Llei 39/2015, d'1 de oct, de Procediment Adm. Comuna Administracions Públiques i article 46 de la Llei 29/98 de 13 de juliol de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Article 24 (paràgrafs 4 i 5) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar "CIF" i introduir-ho, i emplenar el nom de l’Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

96-2087449

96-2087604

96-2082471

Oficines d'informació
 • SERVEI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓC/ Pou s/n - 46003 ValènciaTel.: 962087604-962082471-962087487De 8.00 a 15.00, de dilluns a divendres
Anar a inici de pàgina