ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuda a domicili
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.MA.60
Descripció

És un servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

El Servei Municipal d'Ajuda a domicili, facilitarà totes o algunes de les següents tasques, prèvia prescripció tècnica dels equips dels Centres Municipals de Serveis Socials:

 • Tasques generals d'atenció en la llar.
 • Tasques d'atenció personal.
 • Tasques d'atenció psicosocial i educativa en nuclis de convivència amb diverses manques, i pot incloure:
  • Planificació de la higiene familiar: neteja de la casa, llavat de roba, cuidats personals
  • Informació i aprenentatge d'hàbits de vida saludables.
  • Suport en el desenvolupament de capacitats personals en les funcions parentals.
  • Foment d'habilitats per a l'organització econòmica i familiar.
Qui ho pot sol·licitar?

1. Persones majors amb dificultats d'autonomia personal.

2. Persones amb algun tipus de diversitat funcional.

3. Famílies amb menors en situació de risc social.

4. Famílies amb especials problemàtiques soci-sanitàries.

Requisits

a) Estar empadronat en el municipi de València i residir efectivament tots els membres de la unitat familiar.
b) Que necessiten suport per a l'exercici de la seua autonomia i requerisquen assistència per a continuar en el seu entorn habitual.
c) Persones que tinguen reconeguda la situació de dependència i que a través de la corresponent resolució del Programa Individual d'Atenció (PIA) se'ls haja prescrit el Servei d'Ajuda a Domicili.
d) Persones amb dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, no reconegudes com a persones en situació de dependència.
e) Que els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència no excedisquen de 24.318,84 € (per a unitats familiars d'1 membre) i de 27.792,96 € (per a unitats familiars de 2 membres o més).

Quan sol·licitar-ho

Al llarg de tot l’any.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprés de sol·licitud que es pot descarregar en l'apartat "Impresos" d'esta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s’hi indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà l'imprés de sol·licitud de serveis domiciliaris de l'apartat "Impresos" (amb totes les signatures que siguen necessàries), així com la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud de servicis domiciliaris:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas d'autoritzar sense altres circumstàncies afegides:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

   perquè el *Ayto València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques, en cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació *familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

 • Si en la unitat familiar hi ha menors:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

   perquè el *Ayto València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques, en cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació *familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

  • Fotocòpia del llibre de família
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

   perquè el *Ayto València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques, en cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació *familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

  • Certificat de grau de discapacitat
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona que pertanga a classes passives o tinga pensions a l'estranger:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

   perquè el *Ayto València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques, en cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació *familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

  • Certificat de Pensions
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona haja de satisfer pensions compensatòries i/o d'aliments:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

   perquè el *Ayto València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques, en cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació *familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

  • Sentència que així ho establisca
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona ingressada en residència:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

   perquè el *Ayto València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques, en cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació *familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

  • Document d'ingrés residencia de tercera edat expedit per la pròpia residència:

   indicant la quantia econòmica que s'abona.

 • En cas de no autoritzar:
  • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
  • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
  • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
  • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

   perquè el *Ayto València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques, en cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació *familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

  • Documentació acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització:

   de totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16  anys.

  • Situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques de totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  • Certificat d'empadronament de totes les persones membres de la unitat familiar
  • Certificats acreditatius de pensions:

   Si hi ha pensionistes 

Taxes
Taxa

Preus públics pel servici municipal d’Ajuda a Domicili:

TRAM D´ INGRESSOS I TARIFES 2021 (C.2)

€/HORA

Ingressos inferiors o iguals a

847,35 €

0

Ingressos entre

847,35-881,24

1

Ingressos entre

881,24-920,78

1,3

Ingressos entre

920,78-954,68

1,6

Ingressos entre

954,68-994,22

1,9

Ingressos entre

994,22-1028,11

2,2

Ingressos entre

1028,11-1067,66

2,5

Ingressos entre

1067,66-1107,20

2,8

Ingressos entre

1107,20-1141,09

3,1

Ingressos entre

1141,09-1180,64

3,4

Ingressos entre

1180,64-1214,53

3,7

Ingressos entre

1214,53-1254,07

4,35

Ingressos entre

1254,07-1287,97

5

Ingressos entre

1287,97-1327,51

5,65

Ingressos entre

1327,51-1367,05

6,3

Ingressos entre

1367,05-1400,95

6,95

Ingressos entre

1400,95-1440,49

7,6

Ingressos entre

1440,49-1474,38

8,25

Ingressos superiors a

1.474,38 €

9


Preu Públic pel Servici Municipal d'Ajuda a Domicili

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

L'accés al Servei d'Ajuda a domicili es realitzarà a través dels Serveis Socials Generals, primer nivell del Sistema Públic de Serveis Socials, i podrà derivar-se de les següents modalitats d'accés:

1.- Accés directe

Accediran al Servei d'Ajuda a domicili des d'aquesta modalitat, aquelles persones que tinguen reconeguda la situació de dependència, i que els haja sigut reconegut el Servei d'Ajuda a domicili, com a modalitat d'intervenció adequada a les necessitats de la persona, en la corresponent resolució aprovatòria del Programa Individual d'Atenció.
Per a l'accés a actuacions o serveis que no siguen de caràcter personal o domèstic, se seguirà el procediment ordinari.

2.- Accés ordinari

Podran accedir al servei d'Ajuda a domicili des d'aquesta modalitat aquelles persones que complisca els requisits per a ser beneficiari i que el servei sol·licitat siga un recurs tècnicament adequat. A aquests efectes, l'adequació del Servei s'acreditarà mitjançant informe del/la treballador/a social municipal validat per la Secció de promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, que contindrà el diagnòstic social de l'interessat/a. A fi de determinar la prioritat en l'accés al Servei d'Ajuda a domicili, es valoraran la capacitat funcional, la situació soci familiar i xarxes de suport, la situació de l'habitatge habitual, situació econòmica i qualsevol circumstància de rellevància que s'estime en la valoració tècnica aplicant el barem corresponent.

3.- Accés d'urgència

Per a accedir al Servei d'Ajuda a domicili des d'aquesta modalitat es requerirà l'existència d'una situació sobrevinguda degudament justificada que minve la capacitat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària de la persona sol·licitant i que aquesta no dispose de suports suficients en el seu entorn habitual.
En aquest sentit, es consideraran situacions d'urgència i de situació excepcional aquelles produïdes de forma immediata, gravetat social per circumstàncies sobrevingudes, que modifiquen substancialment la situació actual de la possible persona usuària, tals com:
a. Recuperació en el domicili després d'altes hospitalàries.
b. Persones usuàries que es troben en situacions de risc i vulnerabilitat. (Síndrome de Diògenes, de **Noé, desnutrició, solitud severa i uns altres).
c. Patologies que provoquen incapacitat funcional: caigudes, accidents que requerisquen hospitalització, etc…
d. Detecció de maltractaments i falta d'atenció física i material dels qui depenen, d'altres persones.
i. Casos de salut mental.
f. Casos de suport al programa del menor.

S'estableixen tres procediments de tramitació diferents de conformitat amb les formes d'accés establides anteriorment:

1.- Procediment directe
Procediment de concessió derivat de l'aprovació del Programa Individual d'Atenció, i reconeixement de la situació de dependència en virtut de resolució dictada per la **Consellería competent.
En aquests casos, una vegada notificada la resolució aprovatòria del Programa Individual d'Atenció (**PIA), en la qual s'estableix el Servei d'Ajuda a domicili i determina la data d'inici, l'Entitat Local, procedirà a prestar els serveis prescrits, conforme a l'establit en la resolució, subscrivint el document de compromís de la persona usuària, elaborat pels serveis socials municipals.

2.- Procediment ordinari.
El procediment s'iniciarà d'ofici, o a instàncies de part, amb independència de la modalitat del servei:
a. Si s'inicia a instàncies de part, les sol·licituds es presentaran preferentment en el centre municipal de serveis socials que li corresponga a la persona sol·licitant per raó del domicili, a més dels previstos en l'article 16.4 i en l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquestes sol·licituds aniran signades per la persona usuària o el seu representant legal.
b. Si s'inicia d'ofici, haurà de garantir-se en la seua tramitació posterior el compliment dels requisits o circumstàncies documentals, fixats per al cas d'iniciar-se a instàncies de part.
3. Procediment d'urgència
En casos urgents i suficientment justificats, i a proposta de persona tècnica responsable, podrà autoritzar-se provisionalment per la Prefectura de Secció de Promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, l'atenció immediata d'alguna persona beneficiària, sense perjudici que, una vegada completada tota la documentació, es propose formalment, si escau, aquesta concessió de forma definitiva.
En aquestes circumstàncies, els tècnics dels **CMSS enviaran la documentació que disposen en aqueix moment a la Secció de Promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, la qual valorarà el cas i emetrà Informe d'alta provisional que serà comunicada a la persona interessada, la qual signarà una compareixença de recepció del servei, i al **CMSS, que contactarà amb l'empresa per a l'inici de la prestació del servei. En el termini màxim de dos mesos, la situació de provisionalitat es regularà amb un alta definitiva o el cessament de la prestació, si s'ha solucionat per una altra via la situació que va motivar aquesta alta.

1. Les sol·licituds una vegada emplenades, juntament amb la documentació requerida, seran registrades en el Centre Municipal de Serveis Socials que li corresponga al lloc de residència de la persona sol·licitant o per qualsevol dels llits legals previstos, en la llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Les sol·licituds aniran signades per la persona usuària o el seu representant legal i es remetran amb tota la documentació a la Secció de promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, de la Regidoria de Serveis Socials.
2. Rebuda la sol·licitud els equips professionals dels **CMSS seran els responsables d'estudiar i valorar la necessitat, realitzar el corresponent diagnòstic i dissenyant el projecte d'intervenció individual i/o familiar, aplicant el barem establit a aquest efecte i que s'exposa en l'Annex I per a aquelles sol·licituds pertanyents als sectors de Tercera Edat i Diversitat Funcional.
Per a les persones pertanyents al sector de família i infància, el barem a aplicar és l'establit en l'Annex 2 d'aquest reglament. En tots dos casos es valorarà la dependència funcional i psíquica i la situació social de la persona interessada i la seua unitat familiar, així com altres situacions especials indicatives de la seua situació de necessitat. De l'aplicació del barem resultarà una puntuació global, que determinarà un ordre preferent per a l'adjudicació del servei, prevalent-se aquelles sol·licituds que obtinguen major puntuació. Per cada apartat solament s'emplenarà un epígraf.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Desestimatori Article 24 Llei 39/2015 d'1 d'octubre: Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 23 Llei 39/2015 d'1 octubre d'Ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Pot obtindre més informació en la pàgina web de Servicis Socials

Atenció telefònica

010

Legislació

 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Deu dirigir-se al seu Centre Municipal de Servicis Socials. Abans de dirigir-se al Centre ha de sol·licitar-se cita prèvia.

Pot consultar el Centre corresponent al seu domicili en la web de Benestar Social

Oficines de presentació:

Al seu Centre Municipal de Servicis Socials, que actua com a Registre Auxiliar per a aquestos casos.

Pot consultar el Centre corresponent al seu domicili en la web de Benestar Social

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Anar a inici de pàgina