ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
"Menjar a domicili"
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.MA.50
Descripció

El Servei de “Menjar a Domicili” és un servei municipal de caràcter preventiu, que té com a finalitat proporcionar benestar nutricional físic i social a les persones en situació de vulnerabilitat, contribuint a millorar la qualitat de vida del col·lectiu d'atenció i evitant en la mesura que siga possible les institucionalitzacions anticipades.

El servei consisteix en la preparació i lliurament a domicili de dinars a les persones usuàries, en racions equilibrades i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene.

Qui ho pot sol·licitar?

Amb caràcter general i sempre que reunisquen els requisits establits a continuació, per a l'accés al servei, podran ser persones usuàries del “Menjar a domicili ” totes aquelles unitats familiars o persones individuals que es troben en situació de risc per raons d'edat, diversitat funcional, incapacitat o dependència, i que a més siguen:

a. Persones que presenten dificultats en la seua autonomia per a realitzar les activitats de la vida diària i per a cobrir les necessitats bàsiques d'una alimentació equilibrada i requerisquen d'ajuda per a realitzar-les de manera temporal i/o permanent per incapacitat motora o sensorial.
b. Persones que no disposen de cap suport soci-familiar o és insuficient per a cobrir les necessitats bàsiques.
c. Aquelles que tenint cobertes les seues necessitats bàsiques d'habitatge, higiene personal i domicili, visquen soles permanentment o bé que, encara que convisquen amb altres persones, aquestes presenten idèntiques característiques d'edat o discapacitat/ diversitat funcional.

Requisits

Les persones interessades hauran de reunir els següents requisits:

a. Tenir 65 anys o més.

b. Tenir 18 anys o més i tenir un certificat oficial de discapacitat de 33% o superior.

c. Tenir 18 anys o més i tenir reconeixement de dependència anivelles 1, 2 o 3.

d. Tenir 18 anys o més i ser perceptor d'una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

e. Estar empadronat/a en el municipi de València i haver sigut derivat/pels professionals dels Centres Municipals de Serveis socials de l'Ajuntament de València.

f. Tenir autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís dels familiars que es responsabilitzen d'aquesta tasca.

g. Precisar el servei, acreditat mitjançant informe social i informe mèdic.

h. Viure sols/as o bé en companyia de persones en situació similar d'edat i característiques.

i. Que els ingressos bruts anuals de la unitat de convivència no superen 3 vegades el valor de l’IPREM anual de 12 pagues per a un sol·licitant i 3.5 vegades l’ IPREM per a dos o més sol·licitants.

j. Obtenir una puntuació d'acord amb el barem de l'Annex I, que li permeta ser inclòs en el servei de ““Menjar a Domicili”” segons dotació pressupostària.

k. No patir malaltia infectocontagiosa.

l. Tenir minvades les capacitats físiques o psicològiques en grau tal que dificulten la realització de la compra o l'elaboració total d'aliments.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà l'imprés de sol·licitud de serveis domiciliaris de l'apartat "Impresos" (amb totes les signatures que siguen necessàries), així com la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Sol·licitud de servicis domiciliaris:

  Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit, per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Còpia DNI/NIE del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència
 • Justificant dels ingressos de la unitat de convivència:

  Aquestes dades s'obtindran telemàticament, amb les corresponents autoritzacions d'accés a dades. Únicament hauran de justificar un altre tipus de pensions o prestacions a les quals no es té accés com les pensions de l'estranger o les compensatòries. En el cas de persones amb discapacitat en edat laboral, fotocòpia de l'última nòmina si estan en actiu.

 • Còpia de la Targeta sanitària en cas de tindre-la coberta per Asseguradores privades
 • Informe mèdic d'accés a prestacions socials que realitzen els Centres de salut:

  S'adjunta model per als pensionistes no atesos en els Centres de salut públics.

 • Qualificació de discapacitat, en cas de no autoritzar l'accés a dades
 • Annex. Valoració "Menjar a domicili":

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

 • Annex. Declaració responsable "Menjar a domicili":

  de l'apartat "Impresos" d'este tràmit.

Taxes
Copagament

El cost del servei serà finançat per l'Ajuntament en un 68% del cost. L'aportació de les persones usuàries serà el 32% del cost del servei.


Ordenança Reguladora del Servici "Menjar a Domicili" de l'Ajuntament de València
Preu públic pel servici "Menjar a domicili"

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

L'interessat acudirà al Centre de serveis socials que li pertanga per la seua zona de residència i realitzarà tot el tràmit allí on serà atès pels professionals d'aquest centre. Posteriorment el seu expedient serà traslladat a la Secció de Promoció de l'autonomia i prestacions socials on es resol, per delegació de l'Alcalde, per la Tinent d'Alcalde de Serveis socials.

Informació Complementària

Menús

La distribució es realitzarà diàriament en recipients que inclouran en el seu interior: amanida, primer plat, segon plat, les postres i una ració de pa. El menú es completarà amb un litre de llet setmanal i una ampolla d'aigua mineral de dos litres cada 4 dies.

Els menjars se subministraran en el domicili de la persona usuària o en el seu cas en el domicili alternatiu

Horari de lliurament de menús

La cobertura del servei serà els 7 dies de la setmana durant tot l'any, i segons la dieta recomanada per el/la metge/a d'atenció primària per a cada persona usuària.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i article 39 de l'Ordenança reguladora del Servici "Menjar a domicili".
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
De 3 a 6 mesos.
-
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Servicios Sociales

Atenció telefònica

010

On dirigir-se

Al Centre Municipal de Servicis Socials que li corresponga per zona de residència. Abans de dirigir-se al Centre ha de sol·licitar-se cita prèvia.

Pot consultar el Centre corresponent al seu domicili en la web de Benestar Social

Oficines d'informació
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Oficines on presentar
 • CMSS BENIMACLETC/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)Tel.: 962 084380 - 962 084390 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANARC/ Gravador Enguídanos, s/nTel.: 962 082775 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLAC/ Mesón de Morella, 2 Tel.: 962 084167Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIXC/ Salabert, 13 2on i 3er pisTel.: 962 084670/71 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSAC/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pisTel.: 962 082570Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARETC/ Parc Natzaret, 94, 1r pisTel.: 962 087400 Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETAC/ Burgos, 12, 2n pisTel.: 962 084680 - 962 084681Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERESC/ Severiano Goig, 3Tel.: 962 084080 - 962 084090Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDEC/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pisTel.: 962 084650Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍC/ Salvador Perles, s/nTel.: 962 082865 - 962 082866Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en els telèfons del mateix CMSS cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGARC/ Trafalgar, 34 3er pisTel.: 962 082729Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsstrafalgar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIAC/ Sarrión, 14 Tel.: 963 127183Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS EL CABANYALC/ Reina, 117 - 46011 ValènciaTel.: 963 539911Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. Prèvia petició de cita prèvia de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores en el telèfon del mateix CMSS cmsscabanyal@valencia.es
Anar a inici de pàgina