ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Traspàs de parada de venda en un mercat municipal de Districte
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.ME.40
Descripció

Procediment per autoritzar el traspàs del dret d'ocupació de parades al mercat municipal de Districte.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular de la parada.

Requisits

La persona transmitent ha de ser titular del dret de concessió almenys un any des que va resultar adjudicatari per traspàs d'un altre titular o per subhasta.

Les persones cedent i cessionària no han de tindre pendent d'abonament amb l'Ajuntament de València cap quantitat en concepte d'ingrés de dret públic. Així mateix, no s'haurà de tindre pendent d'ingressar cap quantitat econòmica al concessionari en els casos en què existisca.

Les persones cessionària i la cedent no podran estar sotmeses a cap de les prohibicions per a ser titular de parades establides en esta ordenança.

El traspàs suposarà l'abonament de la taxa que a aquest efecte preveja la corresponent ordenança fiscal, amb les excepcions que la mateixa establisca. De conformitat amb l'annex núm. 3 de l'Ordenança Fiscal relativa a la taxa per la prestació del servei de mercats les cessions inter vivos a favor del cònjuge, fills, ascendents i descendents directes de segon i tercer grau i col·laterals de tercer grau no reporten taxa.

Supòsits excepcionals:

El dret de concessió podrà traspassar-se o transferir-se, sense esperar els terminis previstos en l'apartat anterior, en els següents suposats:

a) En el cas d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa que determine la impossibilitat sobrevinguda d'exercir l'activitat.

b) Quan se sol·licite el traspàs a favor d'una comunitat de béns de la qual es forme part o d'una societat respecte de la qual la persona ostente la condició d'administradora o, si és el cas, tinga el control efectiu de la societat, d’acord amb el que establix la disposició addicional en la Disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, en virtut de la qual es presumirà, excepte prova en contra, que el/la treballador/a posseïx el control efectiu de la societat quan hi concórreguen algunes de les circumstàncies següents:

1r. Que almenys la meitat del capital de la societat per a la qual preste els seus servicis estiga distribuït entre sòcies/is, amb els quals convisca i als quals es trobe unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.

2n. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la tercera part d'este.

3r. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la quarta part d'este, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

Presencialment:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina.
 • En cas de ser persona jurídica:
  • Còpia de l'escriptura de constitució de la societat.
  • Poders d'administrador
  • CIF
  • Estatuts de la societat
 • Justificant del règim econòmic matrimonial de la persona *trasmitente.
 • 3 fotografies de la persona adquirent que hauran de lliurar-se en el Servei de Comerç i Proveïment o a l'encarregat del Mercat.

En línia en aquesta Seu Electrònica:

 • En cas de ser persona jurídica:
  • Còpia de l'escriptura de constitució de la societat.
  • Poders d'administrador
  • CIF
  • Estatuts de la societat
 • Justificant del règim econòmic matrimonial de la persona que transmet.
 • 3 fotografies de la persona adquireix que hauran de lliurar-se en el Servei de Comerç i Proveïment o a l'encarregat del Mercat.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Traspàs de parada de venda en mercat municipal:
  • Escriptura de Constitució de la Societat
  • Estatuts de l'entitat
  • En cas de representant o persona autoritzada, l'escriptura de poders o autorització
  • C.I.F.
  • Justificant del règim econòmic matrimonial.
Taxes
Taxa

Ordenança Fiscal relativa a la Taxa per la Prestació del Servici de Mercats:

La taxa exigible serà el 10% del preu del traspàs.

Una vegada emplenada la instància i fixat el preu del traspàs, s'haurà d'acudir a l'oficina de Gestió Tributària Integral (Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral), on es comprovaran les dades de la persona adquirent i se li realitzarà la carta de pagament.


Taxa per Prestació del Servici de Mercats

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació indicada anteriorment.

Si la sol·licitud no s'ha presentat per mitjans electrònics, o s'ha presentat per persona diferent del transmetent, aquest, i en tots els supòsits, la persona adquirent, hauran de comparèixer en les oficines del Servei de Comerç i Abastiment situades en la Plaça del Mercat nº 6 amb la finalitat de verificar la seua identitat.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Desestimatori per ser facultats relatives al domini públic.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

On dirigir-se
 • Oficines del Servei de Comerç i Abastiment situades en la plaça del Mercat nº 6. 46001 València. L'horari d'atenció al públic és entre les 9:00 i les 13:30 hores.
 • Encarregat/ada del mercat en qüestió.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE COMERÇ I MERCATSPlaça del Mercat, 6-B 46001 ValènciaTel.: 96.352.54.78, 96.208.57.02, 96.208.47.43, 96.208.47.50, 96.208.47.51Atenció al públic: de 9:00 a 13:30 hores.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina