ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció municipal "Emprén i Consolida"
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.85
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és fomentar la consolidació empresarial en el terme municipal de València, apoyando la continuïtat de les empreses valencianes perquè puguen afrontar nous reptes d'expansió, buscar nous mercats o millorar la seua competitivitat.

BASES CONVOCATÒRIA 2024 (enllaç)

IMPRESO:

Anexo. Cuenta justificativa

L'apartat "Impresos" s'activarà el dia que s'inicie el termini de presentació de sol·licituds.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver emplenat el formulari de preinscripció en este enllaç.

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Esta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Qui ho pot sol·licitar?

Podrán sol·licitar estes subvencions aquelles persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, sempre que complisquen els requisits de la convocatòria.

Queden excloses de participar en esta convocatòria:

a) Las administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

b) El personal autònom col·laborador.

Requisits
 • a. Que el començament efectiu de la seua activitat empresarial haja sigut entre l'1 de gener de 2022 i l'11 d'abril de 2023, no havent cessat en l'activitat des d'este començament. S'entendrà com a començament efectiu de l'activitat la data d'alta de l'activitat més antiga que figure en el certificat de Situació Censal
 • b. Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar d'un local de desenvolupament de l'activitat, el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.

En el cas de sol·licitants de l'ajuda que acrediten la condició de persona afectada per l'incendi produït en el barri de Campanar, que el local de desenvolupament de l'activitat es trobara en els immobles situats al carrer Poeta Rafael Alberti, nº2, de la ciutat de Valencia. En cas de no disposar d'un local de desenvolupament de l'activitat, que el domicili fiscal i/o el domicili social es trobara o es trobe en estos immobles.

 • c. Que la titularitat de l'activitat ha de correspondre a autònoms o empreses la plantilla mitjana de les quals de treballadors en situació d'alta en els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud siga inferior a 10 persones treballadores o si és el cas, en el període en què s'estiga d'alta en l'activitat.
 • d. En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.
 • e. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT).
 • f. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 • g. No tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València.
 • h. Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.
 • i. Que no hagen incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per a poder participar en la convocatòria.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació BOP: Dimarts 9 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 68


Termini de sol·licitud: del dia 10/04/2024 fins al 29/04/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita.
 • Posteriorment s'emplenarà i signarà el formulari de sol·licitud després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • El formulari de sol·licitud tindrà un apartat sobre declaració responsable que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social, la Tresoreria municipal i perquè l'òrgan gestor puga realitzar l'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi en el supòsit de ser persona beneficiària de la subvenció.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  En este enllaç (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

 • Si és el cas, document acreditatiu de ser persona afectada per incendi C/ Poeta Rafael Alberti, nº2 València, barri Campanar:

  En cas de ser persona afectada per l'incendi en l'immoble situat en carrer Poeta Rafael Alberti, nº2 del Barri de Campanar de la ciutat de València, s'aportarà qualsevol document que el propi Ajuntament de València expedisca i que acredite esta condició. En cas de no existir o no haver sigut expedit tal document al moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, i el sol·licitant declare mitjançant qualsevol document per escrit la circumstància de ser persona afectada, serà el propi Servici d'Emprenedoria de l'Ajuntament de València, dependent de la Regidoria d'Emprenedoria, qui realitzarà les consultes i esbrinaments pertinents al Servici o Servicis que gestionen el cens d'afectats i únicament als efectes de verificar la condició d'afectat del sol·licitant.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant:

  Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat solicitant que indique l'activitat econòmica, la data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

  NO és el model 036 ni 037.

 • Si és el cas, Informe plantilla mitjana de treballadors d'alta de la persona sol·licitant en els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud:

  En el cas d'estar donada d'alta en un període inferior de temps, este informe es referirà al període que s'estiguera donada d'alta.

  El document servirà per a acreditar que la titularitat de l'activitat correspon a autònoms o empreses la plantilla mitjana de les quals, en este període és inferior a 10 persones treballadores.

 • Si és el cas, document “Acreditació de no estar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social” :

  En el cas que la persona física o l'entitat sol·licitant no tinga, ni haja tingut persones treballadores al seu càrrec, el document a aportar serà el de “Acreditació de no estar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social”.

  El document servirà per a acreditar que la titularitat de l'activitat correspon a autònoms o empreses la plantilla mitjana de les quals, en este període és inferior a 10 persones treballadores.

 • Si és el cas, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  En cas de societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica , contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si és el cas, Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica:

  En cas de persones jurídiques, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre on conste la persona administradora.

 • Certificat de titularitat del compte bancari de la persona o entitat sol·licitant de la subvenció:

  Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Este compte ha de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció i estar emés en 2024.

 • Annex Compte Justificatiu:

  Està en l'apartat "Impresos" d'este tràmit, per a descarregar-lo, emplenar-lo i adjuntar-lo.

  En este annex s'hauran de relacionar totes les factures.

 • Factures amb justificants de pagament:

  Les factures i justificants de pagament que es presenten per a acreditar les despeses realitzades es presentaren en un únic arxiu pdf que inclourà cada factura relacionada en l'Annex “Compte Justificatiu” seguida del seu corresponent justificant de pagament.
  En cas que alguna de les factures presentades no corresponga a una despesa corrent subvencionable o no reunisca els requisits establits en esta convocatòria no es podrà aportar noves factures que la substituïsquen i només se subvencionarà per l'import d'aquelles factures i justificants de pagament presentats que siguen admesos fins a un màxim de 3.000€ o 4.000€ en el cas de persones afectades per l'incendi de l'immoble situat en carrer Poeta Rafael Alberti, nº2 del Barri de Campanar de la ciutat de València.

 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries
 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Tresoreria municipal
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en este enllaç.
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de’este tràmit. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Informació Complementària
 • Es concedirà una quantia de fins a 3.000€ a les sol·licituds que complisquen els requisits d'esta convocatòria, per ordre de presentació de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit destinat a este programa.

Esta quantia màxima es podrà incrementar fins a 1.000€ més, quan el sol·licitant de l'ajuda acredite haver sigut persona afectada per l'incendi produït en el barri de Campanar, trobant-se el local de desenvolupament de la seua activitat econòmica en els immobles afectats per l'incendi. situats al carrer Poeta Rafael Alberti, nº2, de la ciutat de Valencia o en cas de no disposar de local de desenvolupament de la seua activitat, el domicili fiscal i/o el domicili social.

Se subvencionarà el 100% del total de les despeses subvencionables justificades, exclosos els impostos susceptibles de recuperació, fins a l'import màxim indicat.

 • Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses corrents realitzades i generats des de l'1 de gener de 2023 fins a la data de la presentació de la sol·licitud que responguen a la naturalesa i objecte de l'activitat subvencionada, excloses despeses inventariables.
 • Es consideren subvencionables taxativament les despeses corrents establides en el punt 5.2 d'esta convocatòria.
 • En el cas que alguna de les factures presentades no corresponga a una despesa corrent subvencionable o no reunisca els requisits establits en esta convocatòria no es podrà aportar noves factures que la substituïsquen i només se subvencionarà per l'import d'aquelles factures i justificants de pagament presentats que siguen admesos fins a un màxim de 3.000€ o 4.000€ en el cas de persones afectades per l'incendi de l'immoble situat en carrer Poeta Rafael Alberti, nº2 del Barri de Campanar de la ciutat de València.
 • Estes subvencions no requerixen una altra justificació que l'acreditació de les condicions i requisits necessaris per a accedir a la subvenció, per la qual cosa les subvencions es donaran per justificades en el moment de la seua concessió, sense perjudici de les actuacions comprobatorias de l'Administració i el control financer que puga estendre's a verificar la seua exactitud.

*****

 • "Devolució voluntària de subvencions: IMPORTANT: per a la devolució de tot o part d'una subvenció el formulari sol·licita LA REFERÈNCIA AJUNTAMENT DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. Este codi pot consultar-se en l'extracte bancari de la transferència rebuda.

Amb este codi i a través del botó VALIDAR el formulari accedirà a les dades del pagament de la subvenció i obtindrà l'import i la data del pagament. En indicar l'import a retornar el formulari calcularà automàticament els interessos de demora.

Enllaç al formulari d'autoliquidació A710"
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Segons el que s'estableix en el punt 8.8 d’esta convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Horari: 08:30 -14:00

96-208.71.94

96-208.71.86

96-208.40.72

010

Legislació
 • Convocatòria de SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER A LA CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL “EMPRÉN I CONSOLIDA”
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2024
On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

mails:

info@valenciactiva.es

emprende@valencia.es

Anar a inici de pàgina