ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvenció municipal "Emprén i Concilia"
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.75
Descripció

CONVOCATÒRIA 2024


L'objecte d’esta convocatòria és escometre actuacions encaminades a fomentar la creació d'activitat empresarial en el terme municipal de València, per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades a donar suport en els inicis de l'activitat econòmica a aquelles persones que hagen generat l'alta en el règim especial de treballadors autònoms entre el 12 d'abril de 2023 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar.

BASES CONVOCATÒRIA 2024 (enllaç)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en este enllaç.

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Esta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

----------------------------------------------------------------------------------------

IMPRESOS

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se al programa de subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, sempre que complisquen amb els requisits exigits en la convocatoria.

Queden excloses de participar en esta convocatòria:

a) Las administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

b) El personal autònom col·laborador.

El personal en què l'inici de la seua activitat genere alta en mutualitats professionals o similars.

Requisits

a) Que hagen començat la seua activitat empresarial, donant-se d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE en endavant) i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA en endavant) entre el 12 d'abril de 2023 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

A l'efecte del termini establit en el paràgraf anterior, en el cas que la persona sol·licitant de l'ajuda estiga donada d'alta en més d'un epígraf de l'IAE, es tindrà en compte com a començament efectiu de l'activitat la data d'alta de l'activitat més antiga que figure en el certificat de Situació Censal.

b) Que l'inici d'esta activitat més antiga genere l'alta en el RETA de de la persona sol·licitant. En cas de comunitats de béns, societats civils, altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica i persones jurídiques, l'alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles i que esta persona no haja presentat sol·licitud per a la convocatòria a títol individual o en representació d'una altra empresa.

c) Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe al terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, el domicili fiscal ha d'estar al terme municipal de València.

d) Que la persona sol·licitant donada d’alta en el RETA no haja estat d'alta en este règim els dos mesos anteriors a la seua data d'alta actual.

e) Que la titularitat de l'activitat ha de correspondre a autònoms o empreses amb una plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta inferior a 10 persones treballadores en els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, o si és el cas, en el període en què s'estiga d'alta en l'activitat..

f) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

g) No estar incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT).

h) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

i) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València.

j) Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

k) Que no hagen incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per a poder participar en la convocatòria.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

PUBLICACIÓ EN EL BOP: Dimecres, 21 de febrer de 2024


Termini de sol·licitud: del dia 22/02/2024 fins al 12/03/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licit.
 • Posteriorment s'emplenarà i signarà el formulari de sol·licitud després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • El formulari de sol·licitud tindrà un apartat sobre declaració responsable que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta de l'informe de vida laboral, trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social, la Tresoreria municipal i perquè l'òrgan gestor puga realitzar l'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi en el supòsit de ser persona beneficiària de la subvenció.
 • Quan la persona que es dona d'alta en el RETA no és la mateixa que signa la sol·licitud haurà d'emplenar-se l'Annex per a autoritzar la consulta de la vida laboral i ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA. En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  En este enllaç.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant:

  Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat solicitant que indique l'activitat econòmica, la data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

  NO és el model 036 ni 037.

 • Si és el cas, Informe plantilla mitjana de treballadors d'alta de la persona sol·licitant en els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud:

  En el cas d'estar donada d'alta en un període inferior de temps, este informe es referirà al període que s'estiguera donada d'alta.

  El document servirà per a acreditar que la titularitat de l'activitat correspon a autònoms o empreses la plantilla mitjana de les quals, en este període és inferior a 10 persones treballadores.

 • Si és el cas, document “Acreditació de no estar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social” :

  En el cas que la persona física o l'entitat sol·licitant no tinga, ni haja tingut persones treballadores al seu càrrec, el document a aportar serà el de “Acreditació de no estar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social”.

  El document servirà per a acreditar que la titularitat de l'activitat correspon a autònoms o empreses la plantilla mitjana de les quals, en este període és inferior a 10 persones treballadores.

 • Si és el cas, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  En cas de societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica , contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si és el cas, Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica:

  En cas de persones jurídiques, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre on conste la persona administradora.

 • Certificat de titularitat del compte bancari de la persona o entitat sol·licitant de la subvenció:

  Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Este compte ha de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció i estar emés en 2024.

 • Si és el cas, Llibre de família o Certificat inscripció en Registre Civil o doumentació equivalent de parentiu/data de naixement:

  Quan la persona, l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció

  - tinga fills o filles menors fins a 12 anys en la data de finalització del termini de sol·licituds o

  - quan tinga familiars dependents al seu càrrec amb un vincle de parentiu de fins a 1r grau de consanguinitat o d'afinitat, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Per a acreditar la relació de parentiu i/o la data de naixement del menor de fins a 12 anys.

 • Si és el cas, Certificat del Grau de Dependència del familiar a càrrec:

  Quan la persona, l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció tinga familiars dependents al seu càrrec amb un vincle de parentiu de fins al primer grau de consanguinitat o d'afinitat, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

  Ha d'estar emés per l'òrgan competent en Servicis Socials.

 • Si és el cas, Annex “Mesures de conciliació” signat per persona sol·licitant i treballadora:

  Quan la persona sol·licitant acredite tindre alguna persona treballant en l’empresa amb mesures de conciliació de la vida laboral i familiar per tindre fills o filles menors fins a 12 anys o familiars dependents al seu càrrec amb un vincle de parentiu de fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Es troba en l'apartat “Impresos” d'este tràmit. S'acompanyarà la documentació que s'indica en este Annex.

 • Si és el cas, Informe de “Dades per a la cotització-treballadors per compte d'altre”:

  Quan la persona sol·licitant acredite tindre alguna persona treballant en la empresa amb mesures de conciliació de la vida laboral i familiar per tindre fills o filles menors fins a 12 anys o familiars dependents al seu càrrec amb un vincle de parentiu de fins a 1r grau de consanguinitat o afinitat, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licitud.

  Emés per la Seguretat Social.

 • Únicament si no s'autoritza, Vida laboral de la persona que causa alta en el RETA i que motiva la sol·licitud
 • Si és el cas, Annex autorització consulta vida laboral si la persona d'alta en RETA no és la que firma la sol·licitud:

  Ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA.

  En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries
 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Tresoreria municipal
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en este enllaç.
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de’este tràmit. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Informació Complementària

Es concedirà una quantia fixa de 2.000 € a les sol·licituds que complisquen els requisits en esta convocatoria, per ordre de presentació de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit destinat a esta convocatòria.

La quantia fixa de 2.000€ és podrà incrementar en 500 euros, exclusivament per un d'estos supòsits:

a) Quan la persona sol·licitant donada d’alta en el RETA tinga fills o filles menors fins a 12 anys en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

b) Quan la persona sol.licitant donada d’alta en el RETA tinga familiars dependents al seu càrrec, siga o no cuidador professional, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Hi ha d'haver un vincle de parentiu de fins al primer grau de consanguinitat o afinitat.

c) Quan la persona sol·licitant acredite tindre alguna persona en l’empresa amb mesures de conciliació de la vida laboral i familiar per tindre fills o filles menors fins a 12 anys o familiars dependents a càrrec amb un vincle de parentiu de fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

S'ha de mantindre l'alta en el RETA de la persona l’alta de la qual va fonamentar la concessió de la subvenció durant 12 mesos ininterrompudament, com a mínim, a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds d'esta convocatòria de subvenció.

*****

 • "Devolució voluntària de subvencions: IMPORTANT: per a la devolució de tot o part d'una subvenció el formulari sol·licita LA REFERÈNCIA AJUNTAMENT DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. Este codi pot consultar-se en l'extracte bancari de la transferència rebuda.

Amb este codi i a través del botó VALIDAR el formulari accedirà a les dades del pagament de la subvenció i obtindrà l'import i la data del pagament. En indicar l'import a retornar el formulari calcularà automàticament els interessos de demora.

Enllaç al formulari d'autoliquidació A710"

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Segons el que s'estableix en el punt 7.8 d’esta convocatòria.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol·licitud.

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Horari: 08:30 -14:00

96-208.71.94

96-208.71.86

96-208.40.72

010

Legislació
 • Convocatòria de Subvenció Municipal Emprén i Concilia 2024
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2024
On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

mails:

info@valenciactiva.es

emprende@valencia.es

Anar a inici de pàgina