ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions Municipals per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València: Programa I Subvenció Emprén
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.20
Descripció

L'objecte de la present convocatòria de 2022 és escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències econòmiques de la pandèmia, estimulant i fomentant de manera immediata la creació d'activitat empresarial en el terme municipal de València, per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades a recolzar en els inicis de l'activitat econòmica a aquelles persones que hagen generat recentment l'alta en el règim especial de treballadors autònoms.


Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).
Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

* * * * *

En cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible per a cadascun dels programes, es farà un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds (veure punt 8 convocatòria “Procediment i Instrucció”)

* * * * *

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se al programa de subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria.

 • Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.
 • També queda exclòs el personal autònom col·laborador.

Requisits

Els senyalats en les bases de la convocatòria (punt 4) i els especificats en l'annex d'este Programa I (punt 2):

1.- Que hagen començat la seua activitat empresarial i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA d'ara en avant) entre l'1 de gener del 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, sempre que no hagen sigut ja beneficiàries del Programa I Emprén, de la subvenció municipal per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València 2021.

S'entendrà com a començament efectiu de l'activitat la data d'alta de la primera activitat (la més antiga) que figure en el certificat de Situació Censal.

2.- Que l'inici d'esta primera activitat genere l'alta en el RETA de qui sol·licita. En cas de comunitats de béns, societats civils, altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica i persones jurídiques, la nova alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles. En cap cas s'acceptaran altes en mutualitats professionals o similars.

3.-Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.

4.- Que la persona l'alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en tal règim en els últims 2 mesos anteriors a la seua data d’alta actual.

- A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits establits en estes bases per a ser persona beneficiària d’estes ajudes, la persona sol·licitant ha d’efectuar una declaració responsable (incorporada en la sol·licitud normalitzada).

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació BOP: Dijous, 03 de Març de 2022 - Núm. 43


Termini de sol·licitud: del dia 04/03/2022 fins al 23/03/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web https://www.valencia.es/apps/subvencions després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita.
 • S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • La instància de sol·licitud contindrà un apartat sobre declaracio responsable que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta de l'informe de vida laboral.
 • Quan la persona que es dona d'alta en el RETA no és la mateixa que signa la sol·licitud haurà d'emplenar-se l'Annex per a autoritzar la consulta de la vida laboral i ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA. En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en https://www.valencia.es/apps/subvencions

 • NIF o NIE de persona sol·licitant o administradora de l'entitat l’alta de la qual dóna origen a la sol·licitud:

  NIF per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica, de la persona sol·licitant o de la persona administradora de l'entitat l'alta de la qual dóna origen a la sol·licitud. Si la persona aporta la Targeta roja d'asil polític també haurà de presentar el passaport o un altre document que la identifique.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant:

  certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat solicitant que indique l'activitat econòmica, la data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

  NO és el model 036 ni 037

 • Si escau, annex autorització consulta vida laboral si la persona d'alta en RETA no és la que firma la sol·licitud:

  quan la persona que es dona d'alta en el RETA no és la mateixa que signa la sol·licitud haurà d'emplenar-se l'Annex (en l'apartat impresos d'este tràmit) per a autoritzar la consulta de la vida laboral i ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA.

  En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

 • Únicament si no s'autoritza, Vida laboral de la persona que causa alta en el RETA i que motiva la sol·licitud:

  únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa ja que la pròpia sol·licitud normalitzada conté una autorització per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor de l'informe de vida laboral de la persona que causa alta en el RETA.

 • Si escau, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  en cas de societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica , contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si escau, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica:

  en cas de persones jurídiques, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre on conste la persona administradora.

 • Si escau, annex representació:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant. Document disponible en l'apartat "Impresos".

 • Si escau, certificat que acredite el grau de diversitat funcional:

  quan la persona, l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció puga acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València. Ací s'adjuntarà la documentació.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

4.- Prèviament a elaborar la proposta d'acord, es publicaran a l'efecte de notificació en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els llistats provisionals (veure punt 8.7 de la convocatòria).

Informació Complementària

1.- Es concedirà una quantia fixa de 1.500 € a les sol·licituds que complisquen els requisits d'esta convocatòria..

2.- La quantia fixa de 1.500 € s’incrementarà en 500 € mes quan la persona, l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció, pertanga a un dels següents col·lectius:

- Persones amb 45 o més anys en la data d’alta en el RETA.

- Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.

- Dones.

Només es tindrà en compte la pertinença a un d'estos col·lectius a efectes d'incrementar la quantia en 1.000€.

3.- Per a persones joves fins a 30 anys a la data de l'alta en el RETA la quantia augmentarà en 500€ més.

 • Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Mantindre l'alta en el RETA de la persona l'alta del qual va fonamentar la concessió de la subvenció durant 12 mesos, com a mínim, a partir del dia següent de la publicació d'acord de concessió de la subvenció.

 • Esta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per l'Ajuntament de València o per una altra entitat o institució en 2022. No podran sol·licitar aquesta ajuda les persones que ja hagen sigut beneficiàries del Programa I Emprén, de la subvenció municipal per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València 2021

Hauran de donar-se d'Alta com a proveïdor/a de l'Ajuntament de València les persones proposades provisionalment com a beneficiàries (veure punt 8.7 de la convocatòria).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 4 mesos
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de 4 mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

- Convocatòria subvencions municipals per a la promoció d'activitats econòmiques a la ciutat de València 2022: Annex I: Programa I Subvenció Emprén 2022

On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Webchat: https://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correus electrònics:

reactiva@valenciactiva.es

emprende@valencia.es

Oficines de presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/subvencions

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Anar a inici de pàgina