ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Subvencions Municipals per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València 2021: Programa I Subvenció Emprén 2021
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.20
Descripció

L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències econòmiques de la pandèmia, estimulant i fomentant de manera immediata la creació d'activitat empresarial en el terme municipal de València, per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades a recolzar en els inicis de l'activitat econòmica a aquelles persones que, com a conseqüència de l'inici de la seua activitat econòmica en 2021, hagen generat recentment l'alta en el règim especial de treballadors autònoms.

* * *


Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021 (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).
Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.
Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

* * *

En cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible per a cadascun dels programes, es farà un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s'inicia la tramitació i revisió de sol·licituds.


* * * * *

(21/10/2021) Acta del sorteig previst en el punt 8 de la Convocatòria de subvencions municipals per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València, realitzat el dia 21 d'octubre de 2021.


Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se al programa de subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions i complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria.

 • Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.
 • També queda exclòs el personal autònom col·laborador.
Requisits

Els senyalats en les bases de la convocatòria i els especificats en l'annex d'este Programa I:

1.- Que hagen començat la seua activitat empresarial i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA d'ara en avant) entre l'1 de gener del 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

S'entendrà com a començament efectiu de l'activitat la data d'alta de la primera activitat (la més antiga) que figure en el certificat de Situació Censal.

2.- Que l'inici d'esta primera activitat genere l'alta en el RETA de qui sol·licita. En cas de comunitats de béns, societats civils, altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica i persones jurídiques, la nova alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles. En cap cas s'acceptaran altes en mutualitats professionals o similars.

3.- Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.

4.- Que la persona l'alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en tal règim en els últims 2 mesos anteriors a la seua data d’alta actual.

- A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits establits en estes bases per a ser persona beneficiària d’estes ajudes, la persona sol·licitant ha d’efectuar una declaració jurada (incorporada en la sol·licitud normalitzada) en què s’indique que:

 • L'activitat declarada per la qual es sol·licita la subvenció reunix tots els requisits legals per al seu exercici.
 • La titularitat de l'activitat correspon a autònoms, microempreses o xicotetes empreses.
 • Que s'ha començat l'activitat empresarial i s'ha donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms entre l'1 de gener del 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.
 • Que l'inici d'esta primera activitat genera l'alta en el RETA. En cas de comunitats de béns, societats civils, altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica i persones jurídiques, la nova alta en el RETA és de la persona administradora o d'una d'elles.
 • Que el local de desenvolupament de l'activitat es troba en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local d'exercici de l'activitat el domicili fiscal està en el terme municipal de València.
 • Que la persona l'alta de la qual en el RETA motiva la sol·licitud de subvenció no ha estat d'alta en tal règim en els últims 2 mesos anteriors a la seua data d'alta actual.
 • És certa la informació facilitada en el formulari de preinscripció, que inclou la del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.
 • Que les dades bancàries que s'han emplenat en el formulari de preinscripció corresponen a la persona o entitat sol·licitant de l'ajuda.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació en BOP: Dijous, 23 de Setembre de 2021 - Núm. 185

2a Publicació en BOP: Dimecres, 29 de Setembre de 2021 - Núm. 189

Termini de sol·licitud: del dia 24/09/2021 fins al 19/10/2021 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web https://www.valencia.es/apps/resistir2021 després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita.
 • S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

 • L'imprés de sol·licitud contindrà un apartat sobre declaracions responsables i juradas que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta de l'informe de vida laboral.
 • Quan la persona que es dona d'alta en el RETA no és la mateixa que signa la sol·licitud haurà d'emplenar-se l'Annex per a autoritzar la consulta de la vida laboral i ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA. En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en https://www.valencia.es/apps/resistir2021

 • NIF o NIE de persona sol·licitant o administradora de l'entitat l’alta de la qual dóna origen a la sol·licitud:

  DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica, de la persona sol·licitant o de la persona administradora de l'entitat l'alta de la qual dóna origen a la sol·licitud.

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant :

  Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat solicitant que indique l'activitat econòmica, la data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

  NO és el model 036 ni 037.

 • Resolució/ certificació de l'alta en RETA de persona sol·licitant o administradora de l'entitat que dóna origen a la sol·licitud:

  Resolució/ certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la persona que motiva la sol·licitud o en cas d'entitats, de la persona administradora l'alta de la qual dóna origen a la sol·licitud.

 • Si és el cas, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  En cas de societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica , contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si és el cas, Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica:

  En cas de persones jurídiques, escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre on conste la persona administradora.

 • Si és el cas, Annex Representació:

  Formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant. Document disponible en l'apartat "Impresos".

 • En el seu cas, certificat que acredite el grau de diversitat funcional:

  Quan la persona, l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció puga acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.

 • Certificat de titularitat del compte bancari de la persona o entitat sol·licitant de la subvenció:

  Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Aquest compte haurà de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

 • Únicament si no s'autoritza, Vida laboral de la persona que causa alta en el RETA i que motiva la sol·licitud:

  Únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa.

 • Si és el cas, Annex autorització consulta vida laboral si la persona d'alta en RETA no és la que firma la sol·licitud:

  Quan la persona que es dona d'alta en el RETA no és la mateixa que signa la sol·licitud haurà d'emplenar-se l'Annex (en l'apartat impresos d'este tràmit) per a autoritzar la consulta de la vida laboral i ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA.

  En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Informació Complementària

1. Es concedirà una quantia fixa de 5.000 € a les sol·licituds que complisquen els requisits d'esta convocatòria.

2. La quantia fixa de 5.000 € s’incrementarà en 1.000 € mes quan la persona, l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció, pertanga a un dels següents col·lectius:

- Persones joves de fins a 30 anys en la data d’alta en el RETA.

- Persones amb 45 o més anys en la data d’alta en el RETA.

- Persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.

- Dones.

Només es tindrà en compte la pertinença a un d'estos col·lectius a efectes d'incrementar la quantia en 1.000€.

 • Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Mantindre l'alta en el RETA de la persona l'alta del qual va fonamentar la concessió de la subvenció durant 12 mesos, com a mínim, a partir del dia següent de la publicació d'acord de concessió de la subvenció.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Atenció telefònica

010

Horari de 8:30 a 15:30h:

Teléfonos: 672325855

Horari d’ 11 a 18h:

Teléfonos: 672 542 906

Legislació

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2021.-

- Convocatòria subvencions municipals per a la promoció d'activitats econòmiques a la ciutat de València 2021: Programa I Subvenció Emprén 2021

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Correu electrònic: reactiva@valenciactiva.es

Webchat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva

Correu electrònic emprende@valencia.es


Oficines de presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021

Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en l'apartat de “tràmits”, seleccionar matèries i dins d'aquestes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

Anar a inici de pàgina