ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions Municipals per a la promoció d'activitats econòmiques en el terme municipal de València: Programa I Subvenció Emprén
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.20
Descripció

Programa I Subvenció Emprén 2023.

L'objecte d’esta convocatòria és escometre actuacions encaminades a fomentar la creació d'activitat empresarial en el terme municipal de València, per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades a donar suport en els inicis de l'activitat econòmica a aquelles persones que, hagen generat l'alta en el règim especial de treballadors autònoms entre el 24 de març de 2022 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

--------------------------------------------------

Abans d'iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'haver Emplenat el formulari de preinscripció (esta web no estarà activada fins a l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP, a partir de les 9:00h).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d'aportar ací la documentació. Aquesta s'aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s'haja emplenat el formulari, s'ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran acollir-se al programa de subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, sempre que complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria i el seu annex.

 • Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.
 • També queda exclòs el personal autònom col·laborador.

Requisits

Els senyalats en les bases de la convocatòria i els especificats en l'annex d'este Programa I:

1- Que hagen començat la seua activitat empresarial, donant-se d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE en endavant) i s'hagen donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA en endavant) entre el 24 de març de 2022 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

A l'efecte del termini establit en el paràgraf anterior, en el cas que la persona sol·licitant de l'ajuda aquest donada d'alta en més d'un epígraf de l'IAE, es tindrà en compte com a començament efectiu de l'activitat la data d'alta de l’activitat més antiga que figure en el certificat de situació censal.

2. Que l'inici d'esta primera activitat genere l'alta en el RETA de qui sol·licita. En cas de comunitats de béns, societats civils, altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica i persones jurídiques, l'alta en el RETA ha de ser de la persona administradora o d'una d'elles i que aquesta persona no haja presentat sol·licitud per a la convocatòria a títol individual o en representació d'una altra empresa.

3. No s'acceptaran altes en mutualitats professionals o similars.

4. Que el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, el domicili fiscal ha d'estar en el terme municipal de València.

5. Que la persona l’alta en el RETA de la qual motive la sol·licitud de subvenció no haja estat d'alta en este règim els 2 mesos anteriors a la seua data d'alta actual.

- A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits establits en estes bases per a ser persona beneficiària d’estes ajudes, la persona sol·licitant ha d’efectuar una declaració responsable (Incorporada en la sol·licitud normalitzada).

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

Publicació BOP: Dimarts 21 de març de 2023 - Butlletí Núm. 56

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà a les 9.00h.


Termini de sol·licitud: del dia 22/03/2023 fins al 11/04/2023 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Abans de presentar la instància s'haurà d'haver obtingut un formulari de preinscripció en la web després d'haver emplenat tota la informació que allí se sol·licita.
 • S'emplenarà i signarà el formulari de sol·licitud després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • El formulari de sol·licitud tindrà un apartat sobre declaració responsable que contindrà el pronunciament exprés sobre una sèrie de qüestions i un apartat sobre Autoritzacions per a la consulta de l'informe de vida laboral, trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social, la Tresoreria municipal i perquè l'òrgan gestor puga realitzar l'alta i manteniment en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi en el supòsit de ser persona beneficiària de la subvenció.
 • Quan la persona que es dona d'alta en el RETA no és la mateixa que signa la sol·licitud haurà d'emplenar-se l'Annex per a autoritzar la consulta de la vida laboral i ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA. En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

Documentació per a tots els casos:
 • Formulari de Preinscripció:

  en este enllaç.

 • NIF o NIE en vigor de persona sol·licitant o administradora de l'entitat l’alta de la qual dóna origen a la sol·licitud:

  NIF en vigor per les dos cares o NIE en vigor acompanyat del passaport, si ho indica, de la persona sol·licitant o de la persona administradora de l'entitat l'alta de la qual dóna origen a la sol·licitud. Només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant

 • Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat sol·licitant:

  certificat actualitzat de Situació Censal de la persona o entitat solicitant que indique l'activitat econòmica, la data d'alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l'activitat.

  NO és el model 036 ni 037

 • Informe plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta de la persona o entitat sol·licitant entre l'1 d'abril de 2022 i 1 de març de 2023:

  Informe de Tesorería de la Seguridad Social sobre la plantilla media de trabajadores en situación de alta de la persona o entidad solicitante en el período comprendido entre el 1 de abril de 2022 y 1 de marzo de 2023.

 • Si és el cas, contracte de constitució de la societat civil, comunitat de béns o altres entitats:

  en cas de societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica , contracte de constitució degudament registrat en el PROP.

 • Si és el cas, Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica:

  en cas de persones jurídiques, Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre on conste la persona administradora.

 • Si és el cas, Annex Representació:

  formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant. Document disponible en l'apartat "Impresos".

 • Si és el cas, Certificat que acredite el grau de diversitat funcional:

  quan la persona, l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud de subvenció puga acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys el 33 %.

 • Certificat de titularitat del compte bancari de la persona o entitat sol·licitant de la subvenció:

  Certificat de titularitat del compte bancari que s'ha indicat en la instància. Este compte ha de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció i estar emés en 2023.

 • Únicament si no s'autoritza, Vida laboral de la persona que causa alta en el RETA i que motiva la sol·licitud:

  únicament si no s'autoritza l'Ajuntament per a obtindre'l de manera directa.

 • Si és el cas, Annex autorització consulta vida laboral si la persona d'alta en RETA no és la que firma la sol·licitud:

  quan la persona que es dona d'alta en el RETA no és la mateixa que signa la sol·licitud haurà d'emplenar-se l'Annex (està en l'apartat impresos d'este tràmit) per a autoritzar la consulta de la vida laboral i ha d'estar signat per la persona que es dona d'alta en el RETA.

  En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits, haurà d'aportar-se de manera obligatòria la documentació acreditativa.

 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries:

  Deurà a portar-se el certificat únicament si no s'autoritza l'Ajuntament de València a obtindre'l de manera directa.

 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social:

  Deurà aportar-se el certificat únicament si no s'autoritza l'Ajuntament de València a obtindre'l de manera directa.

 • Únicament si no s'autoritza, Certificat de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions amb la Tresoreria municipal:

  Deurà aportar-se el certificat únicament si no s'autoritza l'Ajuntament de València a obtindre'l de manera directa.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1.- La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en este enllaç.
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d'este tràmit. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

2.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP).

3.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit i la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

Informació Complementària

Es concedirà una quantia fixa de 1.500 € a les sol·licituds que complisquen els requisits en esta convocatòria.

La quantia fixa de 1.500 € es podrà incrementar exclusivament per un d'aquests conceptes:

a) quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció tinga 45 o més anys en la data de l'alta en el RETA, en 500€.

b) quan la persona l’alta de la qual en el RETA puga acreditar un grau de diversitat funcional d'almenys el 33%, en 500€.

c) quan la persona l’alta de la qual en el RETA motive la sol·licitud siga jove fins a 30 anys en la data de l'alta en el RETA, en 500€.

d) d) quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud siga dona, en 500€.

 • Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Mantindre l'alta en el RETA de la persona l'alta del qual va fonamentar la concessió de la subvenció durant 12 mesos, com a mínim, a partir de l'endemà de la publicació d'acord de concessió de la subvenció.

 • Esta subvenció serà compatible amb qualsevol altra atorgada per l'Ajuntament de València o per una altra entitat o institució en 2023.

*****

 • "Devolució voluntària de subvencions: IMPORTANT: per a la devolució de tot o part d'una subvenció el formulari sol·licita LA REFERÈNCIA AJUNTAMENT DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ. Este codi pot consultar-se en l'extracte bancari de la transferència rebuda.

Amb este codi i a través del botó VALIDAR el formulari accedirà a les dades del pagament de la subvenció i obtindrà l'import i la data del pagament. En indicar l'import a retornar el formulari calcularà automàticament els interessos de demora.

Enllaç al formulari d'autoliquidació A710"

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
D'acord amb el que s'estableix en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i art. 20.8 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Segons convocatòria de 2023
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona física o, realitzant-se en nom d'una persona jurídica, NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud
 • En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Atenció telefònica

962087194 - 8.00 h a 14.30 h

960635690 – 8.00 h a 15.00 h

962083659 – 8.30 h a 15.30 h
010

Legislació
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Bases d'execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2023.
 • Convocatòria subvencions municipals per a la promoció d'activitats econòmiques a la ciutat de València 2023: Annex I: Programa I Subvenció Emprén.
On dirigir-se

On obtindre informació o realitzar consultes:

Presentació:

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 • Primer tràmit: Emplenar formulari de preinscripció en en este enllaç.
 • Segon tràmit: Presentar la sol·licitud normalitzada únicament per via telemàtica a través d'este tràmit. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.
Anar a inici de pàgina