ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització d´ús temporal dels despatxos/locals ubicats en el Centre de recursos Empresarials i d´Emprenedoria “Petxina”
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.IE.140
Descripció

És objecte d’esta convocatòria la regulació del procediment de concurrència competitiva per a l’adjudicació de les autoritzacions per a l’ús temporal dels despatxos emplaçats al centre de referència que apareixen detallats en l’annex, i garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, i també l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, així com regular les condicions d’ús tant dels despatxos adjudicats com dels servicis i les instal·lacions comuns.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran optar als servicis del Viver Petxina les persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns (CB) i societats civils (SC) situades al terme municipal de València, que complisquen els requisits establits en el punt següent, i que el seu pla de negoci siga considerat viable segons el barem establit en el punt 4.3 d'esta convocatòria.

Queden excloses expressament les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

Requisits

Per a poder optar a l’adjudicació d’un despatx serà necessari, referit a la data de la presentació de la sol·licitud, posseir les condicions següents:

 • Que el domicili social, el domicili fiscal i el domicili de desenvolupament de l’activitat es troben al terme municipal de València des de l’1 de gener de 2011 endavant.
 • Haver iniciat activitat i estar donada d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris.
 • Estar d’alta en el Règim General de Treballadors Autònoms (RETA) en cas de persones físiques, CB i SC; en cas de persones jurídiques, que la persona que exercisca l’administració estiga d’alta en el RETA o en el Règim General de la Seguretat Social.
 • Que la constitució com a empresa/persona física haja sigut en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. A este efecte, es prendrà la data d’alta que conste en el certificat de situació censal.
 • Ser micropyme segons la definició establida en la Recomanació de la Comisió Europea del 6 de maig de 2003, és a dir, que ocupe menys de 10 persones i que el seu volum de negoci anual no supere els 2 milions d’euros.
 • No ser entitat no mercantil, és a dir, sense ànim de lucre, com són associacions, fundacions, ONG, etc.
 • No ser societat anònima.
 • No estar participades en el seu capital per una altra mercantil.
 • Hauran de pertànyer al sector servicis, no perjudicar al medi ambient o entorn local i ser compatibles amb les característiques físiques del Viver i del despatx autoritzat.
 • Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries estatals i amb la Seguretat Social.
 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries municipals.
 • Haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.
 • No haver sigut adjudicatària de l’ús dels despatxos ubicats en el Centre de Recursos Empresarials i d’Emprenedoria “Petxina” en els sis anys anteriors
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 10 de setembre de 2018, independentment de la publicació d’esta convocatòria en el tauler d’edictes municipal.

S'establix un sistema de convocatòria contínua, basat en un procés obert de valoració, selecció i autorització de les sol·licituds presentades. Per tant, el termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert fins a la modificació o revocació d’esta convocatòria.

Data de publicació en el Tauler d'Edictes: 07/08/2018.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Curriculum vitae de les persones promotores
 • Memòria o pla d’empresa en format PDF, en suport CD, DVD o pendrive:

  On s’acredite la viabilitat de la iniciativa des del punt de vista tècnic, econòmic i financer.

 • Qualsevol altre document que acredite els mèrits que cal baremar establits en el punt 4.3
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Persones físiques:
  • NIF o NIE
  • Certificat actualitzat de situació censal:

   Que indique la data d'alta de l'activitat i el domicili fiscal.

  • Resolució/certificació de l'alta en el RETA
 • Societat Civil/Comunitat de béns:
  • NIF de la SC o CB
  • Resolució/Certificació de l'alta en el RETA de les persones sòcies/comuneres
  • Certificat actualitzat de situació censal:

   Que indique la data d'alta de l'activitat i el domicili fiscal.

  • Contracte de constitució registrat PROP
  • NIF o NIE de les persones sòcies/comuneres que exercixen treball efectiu
 • Persones jurídiques:
  • NIF de l'empresa
  • Certificat actualitzat de situació censal:

   Que indique la data d'alta de l'activitat i el domicili fiscal.

  • Escriptura de constitució i els estatuts de l'empresa actualitzats, inscrits en el corresponent Registre
  • NIF o NIE de la persona administradora i de totes les promotores
  • Resolució/certificació de l'alta en el RETA de la persona administradora
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

1) Les sol·licituds es presentaran en els diferents registres d’entrada de l’Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l’article en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica d’estes a través del web de l'Ajuntament de València. Per a fer-ho, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania (persones físiques) admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València. En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015.

2) Esmena i millora de la sol·licitud. Si la documentació aportada és incompleta o té qualsevol altre defecte que es considere esmenable, d’acord amb el que s’establix en l'article 68.1 i 73 de la Llei 39/2015, es requerirà perquè en un termini de deu dies hàbils esmene la falta o aporte els documents preceptius, i es considerarà que ha desistit de la sol·licitud si no ho fan, de conformitat amb el que s’establix en l’article 68.1 de la Lley 39/2015.

3) Per a la valoració de les sol·licituds presentades es constituirà una comissió qualificadora que, presidida per qui siga cap del Servici d’Ocupació i Emprenedoria, estarà constituïda en qualitat de vocals per qui siga cap de la Secció d’Emprenedoria i dos tècnics/tècniques de la secció. La secretaria serà exercida per qui siga cap de la Secció Administrativa o per un/a tècnic/tècnica d’administració general del servici. Actuarà com a secretari/ària qui siga cap de la Secció Administrativa o un/a tècnic/a d’Administració General del Servici en qui delegue.

4) La comissió qualificadora es reunirà als dos mesos de l'obertura del termini de presentació per a avaluar les sol·licituds rebudes fins a eixe moment, seguint els criteris establits en el punt 4.3. En cas que posteriorment a esta selecció i adjudicació queden despatxos vacants, la comissió es reunirà cada dos mesos fins que tots els despatxos siguen adjudicats seguint el mateix procediment. A partir d'este moment, la comissió es reunirà quan es produïsca alguna vacant en els despatxos del viver, en un període màxim de dos mesos des que s'haja produït esta vacant, moment en què s'avaluaran les sol·licituds rebudes des de l'última adjudicació i fins a l'inici del nou procés selectiu.

5) Després de l’avaluació i l’examen de les sol·licituds completades, la comissió qualificadora emetrà la proposta d’adjudicació dels espais del Viver Petxina, que serà elevada a l’òrgan competent per a aprovar-la.

Les sol·licituds admeses seran adjudicatàries seguint l’orde de puntuació, sobre la base de les preferències marcades en la sol·licitud, segons l’oferta de despatxos i de llocs de treball en cada despatx que es desplega en l’annex, i segons la disponibilitat, amb el límit d’un despatx per adjudicatari/ària. En el cas que hi haja concurrència per a un mateix despatx i/o lloc de treball, s’adjudicaran per orde de puntuació. En cas d’empat en la puntuació, prevaldrà l’orde d’entrada de les sol·licituds presentades. A l’efecte de determinar l’orde d’entrada, es considerarà aquell en què la documentació completa haja sigut presentada en els diferents registres segons els termes de la base tercera.

Excepcionalment, atenent al nombre de sol·licituds, al tipus de projecte presentat i a la plantilla de l'empresa, es podrà adjudicar la utilització de més d'un despatx per a un únic projecte empresarial.

No s'establirà cap llista de reserva amb les sol·licituds presentades que, encara que siguen projectes viables, no hagen resultat adjudicatàries. No obstant açò, podran tornar a presentar la sol·licitud per a optar als servicis del viver en futures seleccions, sempre que continuen complint els requisits.

Informació Complementària

Criteris de valoració

La comissió qualificadora atendrà els criteris de valoració següents per a elaborar la proposta d’adjudicació dels espais del Viver Petxina:

 • Viabilitat i innovació del projecte: màxim 10 punts. Es valorarà mitjançant el pla d’empresa. Les sol·licituds que no apleguen a una puntuació mínima de 7 punts en este apartat seran declarades “no aptes”, i no s’entrarà a valorar la resta d’apartats.
 • Adequació acadèmica de les persones promotores a l’activitat de l’empresa: 1 punt.
 • Experiència professional de les persones promotores en l’activitat de l’empresa: 1 punt.
 • Haver participat en programes de formació en emprenedoria de l’Ajuntament de València i/o haver sigut premiats o finalistes en els Premis València Emprén: màxim 3 punts.
 • Entrevista personal: màxim 5 punts.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art.25 de la LGS
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Fins a 6 mesos.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010

Legislació

- Convocatòria per a l'autorització d'ús temporal dels despatxos situats al centre de recursos empresarials i d'emprenedoria "Petxina".
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

On dirigir-se

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici d'Emprenedoria i Innovació Econòmica, es presentaran en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament de València, sense perjuí de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica s’estes a través del web de l'Ajuntament de València (www.valencia.es). (Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.)

En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'EMPRENEDORIAPl. Ajuntament, 1-Planta primera. 46002 ValènciaTel.: 962 087 670 / 7671 / 7672 / 7777Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00emprende@valencia.es
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina