ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.CM.70
Descripció

Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme 2022

Qui ho pot sol·licitar?

- Les associacions de comerciants establides a la ciutat de València, legalment constituïdes, que complisquen els requisits següents:

a) Que tinguen un mínim de 30 comerços associats en la data de la sol·licitud i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any.

b) Que desenvolupen actuacions de promoció comercial amb la finalitat de dinamitzar el comerç i revitalitzar els establiments comercials i que el nombre d’establiments comercials participants siga com a mínim de trenta.

- Les entitats sense ànim de lucre, l’objecte de les quals estiga relacionat amb el desenvolupament del sector del comerç i la seua promoció, que estiguen legalment constituïdes i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any.

- Les associacions o agrupacions de persones venedores que representen el comerç físicament agrupat (mercats de Distrit de la ciutat de València) que estiguen legalment constituïdes i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any i amb un mínim de 8 comerços associats.

Exclusions:

a) Federacions, confederacions i agrupacions d’associacions de comerciants.

b) Persones físiques o jurídiques a títol individual encara que pertanguen al sector comercial.

c) Les associacions o agrupacions de comerciants que no es troben legalment constituïdes i/o no representen comerços situats a la ciutat de València.

d) Associacions de grans superfícies comercials.

e) Ser persona o entitat deutora per reintegrament de subvencions.

f) Els qui hi figuren com a persones o entitats inhabilitats/ades per a accedir a la condició de persona beneficiari/ària o entitat col·laboradora en la Base Nacional de Subvencions durant el període d’inhabilitació.

g) Estar sotmesa la persona o entitat a les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13, apartats 2 i 3, de la LGS.

h) No estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de l’Ajuntament de València i l’AEAT) i de Seguretat Social.

i) Tindre pendent de justificació subvenciones atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics, una vegada haja conclòs el termini establit per a la seua presentació. (art. 10.8 de la OGS).

Requisits

a) Acreditar la identitat o constitució legal de l’associació o agrupació de comerciants. Com que qui sol·licita és una persona jurídica, ha d’aportar la documentació acreditativa i identificativa de la persona per mitjà de còpia de la targeta d’identificació fiscal, còpia de l’escriptura de constitució, còpia dels estatuts actualitzats i acreditació de la inscripció en el registre corresponent.

b) Certificat vigent de situació censal expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària sobre l’impost d’activitats econòmiques o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica, si és el cas.

c) Acreditació de comerços associats en la data de sol·licitud de la subvenció, per mitjà de certificat, emés per la persona responsable de la Secretaria d l'entitat, en què conste, en la data de publicació de la convocatòria, nombre de comerços associats i àmbit de la ciutat sobre el qual l’associació realitza la seua activitat (zona/districte/barri). A este certificat s’adjuntarà acreditació bancària dels últims rebuts girats periòdicament als comerços associats per al pagament de quotes o, si no n’hi ha, document equivalent. En cas de discrepància en la documentació aportada es considerarà a l’efecte del còmput dels comerços associats la quantitat més baixa acreditada.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedixen adquirir la condició de persona o entitat beneficiària previstes en l'article 13 de la LGS, emplenat la declaració responsable de l'Annex 2.

En particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), tant en el moment de la presentació de sol·licitud, com en el de la concessió de la subvenció i el pagament d'esta.

Per a l'acreditació d'esta justificació haurà d'aportar:

En virtut del que es disposa en l'article 24 del RGS i en l'article 10.11 de la OGS, les entitats sol·licitants de l'ajuda han d’acreditar, mitjançant declaració responsable (article 69 de LPACAP), el compliment dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 22 del RGS (requerit en l'annex 2).

Per a garantir el dret de les entitats sol·licitants a no aportar documents i evitar tràmits addicionals, l'article 28 de la LPACAP permet obtindre directament les dades d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Tributària Estatal i amb la Tresoreria municipal i de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

En cas de NO autoritzar l'obtenció directa d'estes dades d’acord amb la sol·licitud , les entitats sol·licitants han d'entendre que queden obligades a aportar els documents corresponents en els termes exigits en l'article 23.4 de la LGS. Este article establix que amb anterioritat a la proposta de concessió de la subvenció, es requerirà la presentació de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la declaració responsable.

e) Estar inscrita la persona o entitat sol·licitant en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l’Ajuntament de València (requerit en l´annex 6).

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud d’estes ajudes serà de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació BOP: Divendres, 01 d'Abril de 2022 - Núm. 64


Termini de sol·licitud: del dia 02/04/2022 fins al 21/04/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

És obligatori l’ús de la instància i els seus annexos normalitzats de la “Sol·licitud de subvenció a les associacions de comerciants per a la realització d’actuacions de promoció comercial i foment de l’associacionisme”. Esta instància i els seus annexos estaran disponibles en la seu electrònica municipal, http.//sede.valencia.es. Tant la sol·licitud com els seus annexos han d’estar emplenats, signats i amb tota la documentació que es detalla en cada un.

Instància normalitzada y autoritzacions de sol·licitud de subvenció a les associacions de comerciants per a la realització d’actuacions de promoció comercial i foment de l’associacionisme.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Memòria signada d'accions o actuacions a subvencionar:

  en la qual s’especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los. Programa d’actuació que garantisca la seua execució dins de l’exercici en què se sol·licita la subvenció. Forma de participació de la ciutadania en les activitats. Estimació de participants en les accions o actuacions proposades. Ha de detallar desglossat el cost de les accions a realitzar, desglossant la base imposable i l’import d’IVA (%).

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Annex 2. Declaració responsable de no deutora per reintegrament subvenciones i sense prohibicions d'art. 13 Llei 38/2003:

  declaració responsable que la persona o entitat sol·licitant no és deutora per reintegrament de subvencions, així com no estar sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, que complix els requisits establits en la normativa reguladora, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre estes situacions fins que finalitze el procediment.

  Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions o ajudes, ingressos, recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d’entitats a les quals s’haja sol·licitat o de les quals hagen obtingut ajuda, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió i, si és el cas, normativa en què s’empara

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Annex 3. Declaració d'ajudesa a minimis:

  document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Annex 4. Declaració responsable compliment normativa integració laboral persones amb diversitat funcional:

  quan la persona sol·licitant exercisca activitat empresarial o declaració d’estar-ne exempta.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Annex 5. Compte justificatiu:

  d'acord amb el que s'estableix en la base 13.2

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Annex 6. Alta fitxer:

  estar inscrites en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l’Ajuntament de València.

  Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Targeta d'identificació fiscal definitiva (NIF) de l'entitat sol·licitant
 • Escriptura de constitució i estatuts actualitzats
 • Acreditació de la inscripció en el Registre corresponent
 • DNI, NIE o Passaport vigent del/de la representant legal
 • Poders de representació
 • Certificat emés per la persona responsable de la Secretària de l'associació:

  en el qual conste el nombre d'establiments comercials associats a data de sol·licitud de la subvenció i el nombre de comerços participants en l'activitat objecte de subvenció.

 • Certificat actualitzat situació censal de AEAT sobre IAE o declaració responsable de no realització d'activitat econòmica:

  expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica.

 • Documentació AEAT exempció o no subjecció a IVA i declaració responsable i/o documentació acreditativa:

  documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a IVA, que haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable de la persona representant de l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció i/o documentació acreditativa que l'IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació.

 • Pressupostos o factures proforma detallats per unitats:

  emesos per persona física o jurídica diferent a l'entitat sol·licitant.

 • En cas de no autoritzar, certificat no tinença de deutes amb la Seguretat Social
 • En cas de no autoritzar, certificat no tinença de deutes amb l'AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat no tinença de deutes amb l'Ajuntament de València
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentar la sol.licitud i els annexos acompanyats de la documentació anteriorment assenyalada.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24 Llei de 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins a 6 mesos.
Art. 25.4 de la Llei General de Subvencions Art. 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010-5702-4750-4743

Legislació

Bases / Convocatòria reguladora del tràmit.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

Reglament General de Subvencions, aprovat per Real-Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).

Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013).

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Bases d'Execució del Pressupost.

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Oficines del Servei de Comerç i abastiment situades en la plaça del Mercat nº 6. 46001 València. L'horari d'atenció al públic és entre les 9:00 i les 13:30 hores.

*****

La presentació electrònica és obligatòria per a les persones jurídiques (article 14.2 LPACAP).

Oficines d'informació
 • SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTPlaça del Mercat, 6-B 46001 ValènciaTel.: 96.352.54.78 Extensiones 5702, 4743, 4750Fax: 96 353 99 43Atenció al públic: de 9:00 a 13:30 hores.
Anar a inici de pàgina