ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
AE.CM.70
Descripció

Ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme 2024

*****

EDICTE ESMENA (21/02/2022). Termini de deu dies hàbils per a esmenar a comptar des del següent al de la publicació en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament. Es podrà aportar a través del tràmit Aportació de documentació a sol·licituds/expedientes ja en tràmit per l'Ajuntament o accedint a l'expedient corresponent a través de Carpeta Ciutadana.

Qui ho pot sol·licitar?

- Les associacions de comerciants establides a la ciutat de València, legalment constituïdes, que complisquen els requisits següents:

a) Que tinguen un mínim de 30 comerços associats en la data de la sol·licitud i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any.

b) Que desenvolupen actuacions de promoció comercial amb la finalitat de dinamitzar el comerç i revitalitzar els establiments comercials i que el nombre d’establiments comercials participants siga com a mínim de trenta.

- Les entitats sense ànim de lucre, l’objecte de les quals estiga relacionat amb el desenvolupament del sector del comerç i la seua promoció, que estiguen legalment constituïdes i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any.

- Les associacions o agrupacions de persones venedores que representen el comerç físicament agrupat (mercats de Distrit de la ciutat de València) que estiguen legalment constituïdes i que la inscripció en el registre corresponent tinga una antiguitat mínima d’un any i amb un mínim de 8 comerços associats.

Exclusions:

a) Federacions, confederacions i agrupacions d’associacions de comerciants.

b) Persones físiques o jurídiques a títol individual encara que pertanguen al sector comercial.

c) Les associacions o agrupacions de comerciants que no es troben legalment constituïdes i/o no representen comerços situats a la ciutat de València.

d) Associacions de grans superfícies comercials.

e) Ser persona o entitat deutora per reintegrament de subvencions.

f) Els qui hi figuren com a persones o entitats inhabilitats/ades per a accedir a la condició de persona beneficiari/ària o entitat col·laboradora en la Base Nacional de Subvencions durant el període d’inhabilitació.

g) Estar sotmesa la persona o entitat a les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13, apartats 2 i 3, de la LGS.

h) No estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de l’Ajuntament de València i l’AEAT) i de Seguretat Social.

i) Tindre pendent de justificació subvenciones atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics, una vegada haja conclòs el termini establit per a la seua presentació. (art. 10.8 de la OGS).

Quan sol·licitar-ho

El termini de sol·licitud d’estes ajudes serà de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Publicació BOP: Dimarts 23 de gener de 2024 - Butlletí Núm. 16


Termini de sol·licitud: del dia 24/01/2024 fins al 12/02/2024 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en esta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica a continuació.

És obligatori utilitzar els annexos normalitzats que figuren en l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit.

Documentació per a tots els casos:
 • Annex 1. Memòria signada d'accions o actuacions a subvencionar:

  en la qual s’especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los. Programa d’actuació que garantisca la seua execució dins de l’exercici en què se sol·licita la subvenció. Forma de participació de la ciutadania en les activitats. Estimació de participants en les accions o actuacions proposades. Ha de detallar desglossat el cost de les accions a realitzar, desglossant la base imposable i l’import d’IVA (%).

 • Annex 2. Declaració responsable:

  que la persona o entitat sol·licitant no és deutora per reintegrament de subvencions, així com no estar sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions i declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions o ajudes, ingressos, recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d’entitats a les quals s’haja sol·licitat o de les quals hagen obtingut ajuda, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió i, si és el cas, normativa en què s’empara.

 • Annex 3. Declaració d'ajudes a minimis
 • Annex 4. Declaració responsable relativa al compliment de la normativa sobre integració laboral de les persones amb diversitat funcional:

  quan la persona sol·licitant exercisca activitat empresarial o declaració d’estar-ne exempta.

 • Annex 5. Compte justificatiu:

  d'acord amb el que s'estableix en la base 13.2.

 • Annex 6. Alta fitxer:

  Per a estar inscrites en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi de l’Ajuntament de València.

 • Escriptura de constitució i estatuts actualitzats
 • Acreditació de la inscripció en el Registre corresponent
 • Certificat emés per la persona responsable de la Secretària de l'associació:

  en què conste, en la data de publicació de la convocatòria, nombre de comerços associats i àmbit de la ciutat sobre el qual l’associació realitza la seua activitat (zona/districte/barri). A este certificat s’adjuntarà acreditació bancària dels últims rebuts girats periòdicament als comerços associats per al pagament de quotes o, si no n’hi ha, document equivalent. En cas de discrepància en la documentació aportada es considerarà a l’efecte del còmput dels comerços associats la quantitat més baixa acreditada.

 • Certificat actualitzat de situació censal o declaració responsable:

  certificat actualitzat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària sobre l'Impost d'activitats Econòmiques, o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica.

 • Documentació AEAT exempció o no subjecció a IVA i declaració responsable i/o documentació acreditativa:

  documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a IVA, que haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable de la persona representant de l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció i/o documentació acreditativa que l'IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació.

 • Pressupostos o factures proforma detallats per unitats:

  emesos per persona física o jurídica diferent a l'entitat sol·licitant.

 • En cas de no autoritzar, certificat de d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social
 • En cas de no autoritzar, certificat d'inexistència de deutes amb l'AEAT
 • En cas de no autoritzar, certificat de d'inexistència de deutes amb l'Ajuntament de València
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Art. 24 Llei de 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
-
Art. 25.4 de la Llei General de Subvencions Art. 20.5 de l'Ordenança General de Subvencions
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

(Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc la persona interessada", i presentar la sol·licitud juntament amb els documents necessaris per a la realització del tràmit.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una persona jurídica i NO es disposa de certificat digital de representant de l'entitat, en iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d'utilitzar-se l'opció "Soc representant mitjançant la presentació d'apoderament" i presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que acredite la representació i la resta de documents necessaris per a la realització del tràmit.)

 • Òmpliga el formulari i adjunte la documentació indicada. En l'apartat “Documentació addicional” podrà presentar tants arxius/documents com necessite.
 • Confirme les dades, firme i presente la sol•licitud

En l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

010-962085702-962084751-962084750-962084743

Legislació
 • Acord de Junta de Govern Local de 12/01/2024, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajudes destinades a les associacions de comerciants per a la realització d'actuacions de promoció comercial i foment de l'associacionisme 2024
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • Reglament General de Subvencions, aprovat per Real-Decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS).
 • Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
 • Bases d'Execució del Pressupost.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE COMERÇ I MERCATSPlaça del Mercat, 6-B 46001 ValènciaTel.: 96.352.54.78, 96.208.57.02, 96.208.47.43, 96.208.47.50, 96.208.47.51Atenció al públic: de 9:00 a 13:30 hores.
Anar a inici de pàgina