esquina superior derecha
Verificador de documents

Esta opció permet comprovar l'autenticitat de documents en format electrònic emesos per l'Ajuntament de València. Per realitzar la comprovació, introduïsca les dades requerides i l'identificador del documento, i després faça clic el botó "Validar".Codi del document
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha