ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Subvencions per a la realització de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2022
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.PN.30
Descripció

Subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar actuacions en matèria de Cooperació al Desenvolupament, per a contribuir a un major enfortiment entre el municipi de València i els països empobrits econòmicament i promoure, entre altres, els següents objectius:

- La defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat.

- El foment de la governabilitat democràtica, l'enfortiment dels Governs Locals i el suport a la participació de la societat civil.

- El reforç de les institucions públiques i del conjunt dels actors locals amb la finalitat d'assegurar la provisió de serveis socials bàsics per a la ciutadania (Educació, Salut, Aigua, Sanejament entre altres…).

- L'impuls a processos de desenvolupament econòmic i social endògens i sostenibles.

- La protecció i recuperació del medi ambient.

- La contribució a l'impuls d'accions de construcció de pau i de sensibilitat al conflicte.

Els principis que regeixen la concessió de subvencions per a l'execució d'actuacions de Cooperació al Desenvolupament són els establits en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats pel Ajuntament de València, i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, els principis establits en el Reial decret 794/2010, de 16 de juny, pel qual es regulen específicament les subvencions i ajudes en l'àmbit de la cooperació internacional, i els principis orientadors i enfocaments recollits en el Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022

Aquests principis seran d'obligada observació, de manera que el conjunt d'accions i les formes d'actuació aplicades en la AOD finançada pel Ajuntament, hauran d'alinear-se i no podran contravindre els principis orientadors ni els enfocaments aprovats en el Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.*****

REQUERIMENTS ESMENA A LES SOL·LICITUDS DE PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER Al DESENVOLUPAMENT 2022: EDICTE PUBLICAT EL DIA 08/07/2022

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: De l'11 de JULIOL al 22 de JULIOL (tots dos inclusivament).

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser beneficiàries de les subvencions, les entitats sense ànim de lucre que duguen a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat i que complisquen amb els requisits especificats.

Requisits

Podran sol·licitar les subvencions aquelles ONGD, agrupacions d’entitats i Organitzacions Internacionals de dret públic creades per tractat o acord internacional, que complisquen els següents requisits:

a) Estar legalment constituïda com a mínim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

b) Estar formalment inscrita com a mínim dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

c) Disposar de seu o delegació permanent en el municipi de València (mínim 3 anys), dotada de personal permanent, ja siga contractat o voluntari (mínim 5 persones voluntàries) en la qual es desenvolupe de forma habitual l'activitat de l'entitat.

Per al cas de les ONGD vinculades a organitzacions sindicals, la dotació de personal permanent i voluntari podrà estar composat, a més de pel personal contractat, per les persones afiliades i/o delegades sindicals, que desenvolupen de forma habitual l’activitat de l’entitat. En aquest cas, es substitueix el requisit de disposar de personal voluntari vinculat a l’entitat, per les persones afiliades i/o delegades sindicals (que aporten el 0,7% de la seua quota sindical a acciones de cooperació internacional). Amb açò, es compleix l’objectiu d’aquest requisit, que es prioritzar la concessió de subvencions a les organitzacions de desenvolupament que tinguen una àmplia base social, presència i estructura a la ciutat i contribuir a la promoció de la solidaritat internacional i a la revitalització del teixit associatiu local i la participació ciutadana.

A efectes de la consideració de personal voluntari de les organitzacions, no tindrà aquesta consideració el personal de les Juntes Directives o Patronats.

d) Mancar de finalitats de lucre.

e) Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació i la solidaritat Internacional, coincidents amb els establits en la convocatòria.

f) Gestió de projectes de cooperació al desenvolupament en els exercicis 2020 y 2021 (mínim 2 projectes).

g) Haver organitzat almenys des de l'exercici 2020, activitats públiques de sensibilització a la ciutat.

h) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de València, l'Agència Estatal d’Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

i) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

j) No seran admesos els projectes presentats per entitats que es troben en procediment de reintegrament per via executiva.

k) Els previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

l) En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats, sent necessari que aporten un conveni en el qual es reculla el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Totes les entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quan sol·licitar-ho

La convocatòria serà publicada en la Base de dades Nacional de Subvencions, que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València, i a la pàgina web municipal.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Aquests documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, en la seu electrònica del Ajuntament de València, www.valencia.es, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Publicació de l'extracte en el BOP: Divendres, 10 de Juny de 2022 - Núm. 111

Termini de sol·licitud: del dia 11/06/2022 fins al 30/06/2022 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Amb la finalitat de facilitar la tasca d’identificació a tots els documents a presentar se’ls assigna a cadascú d’ells un codi per a la seua identificació (ES_1, ES_2, etc.) tal i com es detalla a continuació. Aquests codis hauran de ser utilitzats obligatòriament per les entitats sol·licitants per a identificar els documents presentats.
 • Els documents hauran d'estar redactats en alguna de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Així mateix, s’acceptarà la documentació presentada en anglès, francès o portuguès.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Subvencions per a la realització de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:
  • ES_1. ENTITAT SOL·LICITANT. Estatuts:

   en els quals figure el domicili social d'aquesta, en el cas de no haver sigut presentada en anteriors convocatòries o d'haver patit alguna modificació. Si s'haguera presentat en anteriors convocatòries sense haver patit modificació posterior, se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique aquesta circumstància.

  • ES_2 ENTITAT SOL·LICITANT. Inscripció en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o, en defecte d'això, en el Registre de l'AECID:

   si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique i es faça constar que l'Entitat continua inscrita en dit registre.

  • ES_3 ENTITAT SOL·LICITANT. Targeta d'identificació fiscal:

   si s'haguera presentat en anteriors convocatòries se substituirà aquest document per un escrit on s'especifique. Igualment deuran presentar aquest document aquelles Entitats que hagen vist modificat el seu número d'identificació fiscal.

   Les Entitats que hagen concorregut a la convocatòria de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en anys anteriors, podran suplir els documents previstos ES_1, ES_2 i ES_3 per una Declaració Responsable.

  • ES_4 ENTITAT SOL·LICITANT. Annex III Declaració responsable i autorització de qui ostente la representació legal de l'entitat sol·licitant:

   el model per a emplenar aquest Annex III es descarregarà de l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit.

  • DT_1 ENTITAT SOL·LICITANT. Annex I Descripció Tècnica
  • DT_2 ENTITAT SOL·LICITANT. Annex II Model Econòmic
  • DT_3 ENTITAT SOL·LICITANT. Document de projecte tècnic estructurat internament d’acord als apartats que es relacionen a la convocatòria
  • DT_4 ENTITAT SOL·LICITANT. Informació econòmica: Pressupost (Modelo econòmic de distribució de la despesa):

   pressupost detallat i desglossament del projecte en format Excel o compatible.

   Per als càlculs pressupostaris s’utilitzarà el valor dels tipus de canvi entre l’euro, el dòlar i/o la moneda nacional publicats pels bancs centrals dels països on s’executaran els projectes o del Banco Central Europeu del mateix dia en que s’obriga el termini de presentació de propostes.

  • DE_1 ENTITAT SOL·LICITANT. Memòria d’Activitats de l’exercici 2021 o en el seu cas, última memòria aprovada
  • DE_2 ENTITAT SOL·LICITANT. Estat comptable i ingressos de l’exercici corresponent als últims comptes aprovats de l'entitat valenciana
  • DE_3 ENTITAT SOL·LICITANT. Organigrama de l'Entitat sol·licitant en el municipi de València:

   incloent els noms del personal responsable de la gestió del projecte i designació de la persona que actuarà de contacte davant l’Ajuntament de València per a aquests temes.

  • DE_4 ENTITAT SOL·LICITANT. Certificat de qui ostente la representació legal, on es faça constar el nombre de socis a la ciutat de València o la seua àrea metropolitana
  • DE_5 ENTITAT SOL·LICITANT. Certificat d’apertura de la seu/delegació al municipi de València
  • DE_6 ENTITAT SOL·LICITANT. Justificants que avalen la contractació d’un mínim de 2 persones:

   a la seu o delegació de l’entitat sol·licitant a la ciutat de València (o la seua àrea metropolitana), les jornades laborals de les quals han de ser equivalents a dos jornades de treball completes.

   Per tal de justificar-ho caldrà presentar, al menys, tres RLC y RNT (antics TC) de l’any anterior (gener, juliol i disembre). Criteri puntuable, no d’obligat complimento.

  • DE_7 ENTITAT SOL·LICITANT. Certificat de qui ostente la representació legal, on es faça constar la relació de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

   desenvolupats per l'Entitat sol·licitant, en els últims 5 anys, i en el qual haurà de quedar especificat: nom del projecte, cost total, entitats finançadores (públiques/privades) i quantia subvencionada, any de concessió, durada del projecte, sector i país/zona d’actuació. La documentació presentada que no contemple la totalitat de la informació indicada no serà tinguda en consideració.

  • DE_8 ENTITAT SOL·LICITANT. Certificat de qui ostente la representació legal, on es faça constar el número de persones voluntàries a la ciutat de València:

   al qual caldrà acompanyar de còpia de l'assegurança de responsabilitat civil i justificant del seu pagament.

   Per al cas de les ONGD vinculades a organitzacions sindicals, aquestes hauran de presentar una certificació de la seua Secretaria d’Organització, on acrediten el número de persones afiliades i delegades de personal que porten a terme funcions en l’àmbit de la cooperació internacional impulsades per les seues respectives fundacions a la ciutat de València

  • DE_9 ENTITAT SOL·LICITANT. Llistat d'activitats públiques de sensibilització realitzades a la ciutat de València almenys des de l'exercici 2020
  • DE_10 ENTITAT SOL·LICITANT. Certificat de qui ostente la representació legal de l'Entitat sol·licitant, on es faça constar el treball en xarxa:

   que es desenvolupa amb altres organitzacions valencianes, així como la descripció del grau de participació i implicació en elles.

  • DE_11 CONTRAPART LOCAL. Memòria d'Activitats exercici 2021, o en el seu cas, última memòria d'activitats aprovada per l'entitat local
  • DE_12 CONTRAPART LOCAL. Estat comptable i ingressos de l’exercici corresponent als últims comptes aprovats, que inclourà un balanç d’operacions
  • DE_13 CONTRAPART LOCAL. Organigrama de la Contrapart Local:

   incloent noms del personal responsable de la gestió del projecte i designació de la persona que actuarà de contacte davant l’Ajuntament per a aquests temes.

  • DE_14 CONTRAPART LOCAL. Llistat de projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, desenvolupats per la Contrapart Local, en els últims 5 anys:

   en el qual haurà de quedar especificat: el nom del projecte, sector i zona d’actuació, cost total i import subvencionat por entitat cofinançadora.

   La documentació presentada que no contemple la totalitat de la informació indicada no serà tinguda en consideració.

  • DE_15 CONTRAPART LOCAL. Certificació emesa per la representació legal en el que es detallen els anys d’experiència de treball conjunt entre entitat sol·licitant i contrapart local
  • DE_16 CONTRAPART LOCAL. Certificat de qui ostente la representació legal, on es faça constar el treball en xarxa, la descripció del grau de participació i implicació en elles:

   treball en xarxa desenvolupat per l’ONGD local amb altres organitzacions, així com la descripció del grau de participació i implicació en elles.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions, que remetrà l'extracte de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província de València i en la pàgina web municipal.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud mitjançant seu electrònica. El termini per a presentar les sol·licituds es fixa en 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà a la seua publicació en el BOP.

Aquests documents, hauran de ser presentats per mitjans electrònics, d'acord amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La convocatòria de subvenció exigirà la presentació, juntament amb la sol·licitud, dels documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en les entitats beneficiàries i els mèrits o circumstàncies a valorar en el procediment de concessió, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder d'aquesta Administració, i en aquest cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual s'indique la data i l'òrgan o dependència, en què van ser presentats o, en el seu cas, emesos, o en el qual obren, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

No obstant això el que es disposa anteriorment, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document per part d'aquesta Administració, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant la seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

Si en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud no s’han aportat els formularis tècnics i econòmics (DT_1, DT_2), així com el document del projecte i el pressupost (DT_3 y DT_4) per al projecte específic per al que es sol·licita subvenció, la sol·licitud no serà admesa a tràmit.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
Fins 6 mesos.
Art. 21.2 de la Llei 39/2015. Art. 25 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962087604

962082471

962087487

Legislació

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT 2022

Oficines d'informació
 • SERVEI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓC/ Pou s/n - 46003 ValènciaTel.: 962087604-962082471-962087487De 8.00 a 15.00, de dilluns a divendres
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina