ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'autorització per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
SA.SV.20
Descripció

Sol·licitar l'autorització per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

Són potencialment perillosos els animals següents:

a) Gossos (amb més de 3 mesos d'edat) de les races següents:

 • AMERICAN PIT BULL TERRIER
 • AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
 • AKITA INU
 • BULLMASTIF
 • BULL TERRIER
 • DOBERMAN
 • DOGO ARGENTINO
 • DOGO DE BURDEOS
 • FILA BRASILEñO
 • MASTíN NAPOLITANO
 • PERRO DE PRESA CANARIO
 • PERRO DE PRESA MALLORQUIN
 • ROTTWEILER
 • STAFFORDSHIRE BULL TERRIER
 • TOSA INU

b) Gossos que siguen encreuament de les anteriors races entre si, o amb altres races, obtenint una tipologia semblant a alguna d'estes races, així com aquells les característiques dels quals es corresponguen amb totes o la majoria de què figuren en l'annex II del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que desenrotlla la Llei 50/99, del Règim Jurídic d'Animals Potencialment Perillosos, llevat de les excepcions referents a gossos guia o d'assistència, conforme condicions establides en el citat RD.

c) Gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu o que hagen protagonitzat agressions a persones o a altres animals. La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l'autoritat competent, amb un informe previ d'un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent autonòmica o municipal.

d) Animals de la fauna salvatge:

- Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
- Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals precise d'hospitalització de l'agredit, sent l'agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
- Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones residents a València que desitgen ser titulars de gossos potencialment perillosos, així com aquelles altres que, sense ser-los, passegen habitualment als dits animals, i que siguen residents a València.

Requisits
 • Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal.
 • No haver sigut condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Estar l'animal inscrit en el cens municipal caní.
Quan sol·licitar-ho
 • En el cas de gossos : abans que complisca tres mesos de vida o un mes des de l'adquisició.
 • En la resta de casos: abans de posseir l'animal.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol.licitud de llicència inicial:
  • DNI o targeta d'estranger de la persona que vaja a ser titular de l'animal (sempre major d'edat)
  • Declaració signada de no haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre
  • Document complet de condicions generals, particulars, especials, i qualssevol altres que li entregue la companyia asseguradora respecte a l'assegurament del risc de tinença d'aquests animals:

   en què conste una cobertura mínima de 120.000 euros (siga com siga el nombre de sinistres/any que es puguen produir). Respecte a l'assegurança de responsabilitat civil.

   El segur, siga quina siga la seua modalitat, ha de cobrir la responsabilitat civil pels danys a tercers que puga causar l'animal, sense que puga excloure's de la condició de tercers a qualsevol persona que no siga part en el contracte, propietari de l'animal i acceptant d'una banda, i companyia asseguradora per un altre.

   La pòlissa cobrirà els danys causats a tercers en els termes establits en l'articule 3r del Decret 145/2000, pel qual es desenvolupa a la Comunitat Valenciana la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, i en l'articule 1.905 del Codi Civil.

   Es presentarà aquest document per cada animal per al que se sol·licite la llicència.

  • Certificat d'aptitud psicològica i aptitud física:

   similar als que s'expedixen per a la possessió d'armes de foc.Els certificats se sol·liciten i obtenen en els Centres de Reconeixement acreditats segons Reial decret 170/2010, de 19 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de centres de reconeixement destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors. El certificat ha de ser expedit per la persona directora del centre.

  • Rebut de pagament en el qual conste el número de pòlissa, la companyia asseguradora i el període de vigència de l'assegurança
  • Inscripció de l'animal en el RIVIA (veure tràmit corresponent):

   es presentarà aquest document per cada animal per al que se sol·licite la llicència.

  • Cartilla sanitària o passaport de l'animal, actualitzats:

   es presentarà aquest document per cada animal per al que se sol·licite la llicència.

  • Sol·licitud signada d'antecedents penals, que gestionarà l'Ajuntament:

   document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • Resguard acreditatiu del pagament de la taxa, excepte en el cas de presentació a través de la Seu Electrònica:

   Si la presentació s'efectua a través de la Seu Electrònica, es liquidarà la taxa en emplenar el formulari de tràmit.

 • Sol·licituds anuals. Per a mantindre la vigència de les llicències durant els 5 anys següents a la seua concessió:
  • Actualització de la cartilla sanitària de l'animal, o del seu passaport
  • Rebut del pagament anual del segur, en què conste clarament el número de pòlissa i la companyia asseguradora:

   el canvi d'aquesta, o de les condicions pot determinar pèrdua de vigència de la llicència.

  • Carnet de llicència expedit
 • Sol·licituds de renovació cada 5 anys. Amb antelació de 3 mesos a la data de terminació de la vigència de la llicència concedida:
  • DNI o targeta d'estranger de la persona que sol·licita la renovació
  • Carnet de llicència expedit
  • Declaració signada de no haver sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre
  • Cartilla sanitària o passaport de l'animal
  • Nou document complet de condicions generals, particulars, especials, i qualssevol altres que li entregue la companyia asseguradora de l'assegurament del risc de tinença d'aquests animals:

   en què conste una cobertura mínima de 120.000 euros (siga com siga el nombre de sinistres/any que es puguen produir).

   S'aportarà només si ha canviat de companyia o tipus de pòlissa, respecte a l'assegurança de responsabilitat civil.

  • Certificat d'aptitud psicològica i aptitud física:

   similar als que s'expedixen per a la possessió d'armes de foc.Els certificats se sol·liciten i obtenen en els Centres de Reconeixement acreditats segons Reial decret 170/2010, de 19 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de centres de reconeixement destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors. El certificat ha de ser expedit per la persona directora del centre.

  • Rebut de pagament en el qual conste que el segur està en vigor
  • Sol·licitud d'antecedents penals per a la llicència de tinença d'animals potencialment perillosos (sol·licitud que serà gestionada íntegrament, per la Secció Administrativa):

   document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  • Resguard que acredite el pagament de la taxa
Taxes
Taxa

Taxa per prestació de servicis de sanitat:

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a sol.licitud de la llicència.

Quantia: 14,43 euros.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidacions.


Taxes per prestació de servicis de sanitat


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Sol·licitar i obtindre la llicència abans de posseir l'animal
 • Una vegada concedida la llicència, anualment s'haurà de presentar una instància en Registre d'entrada, adjuntant la documentació assenyalada, a fi de mantindre la vigència de la mateixa.
 • Cada cinc anys, s'haurà de renovar la llicència atorgada.

En el cas dels gossos deurà, simultàniament, sol·licitar-se la inscripció en el Cens Caní Municipal

Informació Complementària

Les llicències tenen una vigència de 5 anys, però cada any haurà de presentar-se per Registre d'entrada la documentació indicada adés, per a mantindre la vigència de l'autorització.

Les renovacions de la llicència han de sol·licitar-se amb 3 mesos d'antelació a la data de fi de la vigència quinquennal.

Els gossos potencialment perillosos han de circular sempre per vies i espais públics subjectes amb corretja curta (menys de 2 metres i no extensible), amb el boç posat i en cap cas conduïts per menors d'edat.

La possessió d'un animal sense la tinença de la corresponent Llicència donarà lloc a l'inici d'expedient sancionador i al decomís del mateix per l'Ajuntament de València, fins a la seua legalització.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Si vosté vol sol·licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa / el tribut en esta pàgina.

Legislació
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
 • Llei 2/2023, de 13 de març, de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal.
 • Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE SANITAT. SECCIÓ ADMINISTRATIVAAmadeo de Savoia, 11. Pati A, planta baixaTel.: 96.352.54.78, Ext.: 2330 2329, 2331, 2341, 2347, 2351,.
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Cita prèvia: web municipal www.valencia.es o cridant al 010
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina