esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Inscripció de gossos en el Cens Caní municipal, comunicació de baixes per mort o desaparició, així com canvis del seu titular
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
SA.SV.10
Descripció

Inscripció en el Cens Caní Municipal als gossos els propietaris del qual siguen residents a València.
Els propietaris també estan obligats a comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos censats, així com els canvis de titular, tant per a mantindre actualitzat el Cens, per a comunicar-los el seu troballa en cas de pèrdua i per a evitar el seguir actuacions quan el gos ja no els pertany.
Als efectes anteriors, els propietaris també estan obligats a comunicar els canvis de domicili.

Qui ho pot sol·licitar?

Tots els residents a València majors d'edat, que siguen propietaris de gossos.

Requisits
 • Ser resident a València i major d'edat
 • Si el gos pertany a un menor d'edat, haurà d'inscriure's en el Cens caní a nom d'una persona major d'edat que convisca en el domicili indicat
Quan sol·licitar-ho

L'alta en el Cens ha de sol·licitar-se en els 15 dies següents a l'adquisició del gos, o quan l'animal complisca 3 mesos d'edat.

Documentació a presentar

Altes:
Imprés de sol·licitud d'Inscripció en el Cens Caní acompanyat de còpia compulsada de la següent documentació:

 • DNI del propietari de l'animal
 • Cartilla sanitària o Passaport de l'animal.
 • Còpia Inscripció de l'animal en RIVIA; esta inscripció es realitza pel veterinari que implante el microxip a l'animal
 • Justificant de l'abonament de la taxa establida en l'Ordenança Fiscal relativa a taxes per prestació de servicis de sanitat.

Baixes:

 • Presentar instància general
 • Còpia de l'informe veterinari en què conste la causa de la baixa
 • Fotocòpia de la baixa de l'animal en el RIVIA
 • Fotocòpia de la inscripció de l'animal en el Cens Caní
 • Devolución de la xapa d'inscripció en el Cens Caní

Altres comunicacions:

 • Per a comunicar els canvis de titular, les pèrdues o els canvis de domicili, n'hi ha prou amb presentar una instància en què s'expose qualsevol d'estos fets i se sol·licite la incorporació de la informació al Cens Caní.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Inscripció de Gossos en el Cens Caní Municipal:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Còpia DNI nova persona titular
  • Còpia de la inscrpció de l'animal en RIVIA
  • Cartilla sanitària o passaport de l'animal
 • Baixa Inscripció de Gossos en el Cens Caní Municipal, comunicació de baixes per mort o desaparició, o canvis de titular del mateix:
  • Còpia de l'informe veterinari en el qual conste la causa de la baixa
  • Còpia de la baixa de l'animal en el RIVIA
  • Còpia de la inscripció de l'animal en el Cens Caní
Taxes
Taxa

Per inscripció en el cens:

Taxa per prestació de servicis de sanitat:

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud.
Quantia: 14,43 euros.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació.


Taxa per Prestació de Servicis de Sanitat
Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Pagament de la taxa, si correspon.
 • Presentació de la sol·licitud amb la documentació assenyalada en el Registre General d'entrada.
 • Si es tracta d'una alta: rebrà per correu la chapa identificativa que ha de col·locar-se en el coll de l'animal.
Informació Complementària

El fet de no inscriure un animal en el Cens Caní constituïx infracció lleu i pot ser sancionada amb multa, d'acord amb el que disposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia.

Prèviament a la inscripció de l'animal en el Cens Caní, els propietaris de gossos majors de 3 mesos han de portar-los al veterinari habilitat per a realitzar la inscripció en el RIVIA (Registre Informàtic valencià d'Identificació Animal). Veure tràmit corresponent.

Si es tractara d'un gos potencialment perillós, haurà de sol·licitar la Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

La gestió del Nucli Zoològic està encomanada a Modepran, que pot facilitar eixe servici.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa / el tribut en esta pàgina

Atenció telefònica

Telèfon 010

Legislació
 • Llei 4/1994 de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia.
 • Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE SANITAT. SECCIÓ SANITAT ANIMAL
 • Amadeu de Savoia, 11. Pati A, planta baixa.
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1804
  Fax: 96.389.50.91
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha