ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Sol·licitud Targeta Estacionament Persones amb Mobilitat Reduïda
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
BS.DI.25
Descripció

Tramitar la concessió de la Targeta d'estacionament per nova sol·licitud, per a persones amb discapacitat/diversitat funcional, que presenten mobilitat reduïda, visió reduïda o per raons humanitàries, en els termes establerts en l'apartat de requisits, així com a les o els titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, en els termes establerts en l'apartat de requisits i documentació necessària.
Consultar els apartats d'actuacions de qui realitza el tràmit i el d'informació complementària per a obtenir informació sobre durada, vigència de les targetes, règim sancionador i procediment de lliurament d'aquestes.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran ser titulars de la targeta d'estacionament expedida per l’Ajuntament de València, les persones físiques majors de tres anys empadronades a València, així com les persones físiques o jurídiques, el centre d'atenció social de les quals radique a la ciutat de València, o si foren diferents, quan el subjecte passiu es trobe inscrit a la ciutat de València, titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que es troben en alguna de les següents situacions descrites en l'apartat de requisits.

Requisits

Targeta per a ús personal

 • Que presenten mobilitat reduïda, conforme a l'annex II del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per a reconeixement declaració i qualificació del grau de discapacitat, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat. (Apareix reflectida en el Grau de Discapacitat de manera literal MOBILITAT REDUÏDA PROCEDEIX)
 • Que mostren en el millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0.1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat. (Apareix reflectida en el Grau de Discapacitat de manera literal AFECTACIÓ VISUAL PROCEDEIX)
 • Podran obtindre la targeta d'estacionament, amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, les persones físiques empadronades a la ciutat de València que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que supose fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es considera normal per a la seua edat i altres condicions personals i que raonablement no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'estacionament
 • Així mateix podran obtindre la targeta d'estacionament provisional per dos anys, les persones físiques empadronades a la ciutat de València usuàries de cadira de rodes que, havent sol·licitat la Qualificació del Grau de Discapacitat, no disposen de la resolució d'aquesta.

Targeta per a transport col·lectiu

 • Podran així mateix obtindre la targeta d'estacionament les persones físiques o jurídiques, el centre d'atenció social de les quals radique a la ciutat de València, o si foren diferents, quan el subjecte passiu es trobe inscrit a la ciutat de València, a l'efecte de liquidació de l'impost de vehicles de tracció mecànica, titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència al fet que es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, així com els serveis socials als quals es refereix el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre.
Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

IInstància de sol•licitud de targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat, acompanyada de la documentació següent:

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Mobilitat reduïda i/o afectació visual greu:
  • Resolució Grau Discapacitat
  • Copia DNI Titular Targeta Estacionament
  • Llibre de Família i DNI Tutor.:

   En el cas de menors d'edat

 • Per raons humanitàries ( 1 any no renovable) amb caràcter excepcional i provisional:
  • Informe Mèdic Inspecció Sanitària:

   Informe mèdic on s'establisca l'esperança de vida, segellat per inspecció sanitària.

  • Copia DNI Titular Targeta Estacionament
  • Llibre de Família i DNI Tutor.:

   En el cas de menors d'edat

 • Usuari Silla de Rodes. (Temporal provisional per 2 anys):
  • Sol·licitud Grau Discapacitat :

   Hauran d'aportar copia de la sol·licitud de grau de discapacitat segellada, per a indicar que el tràmit ha sigut iniciat

  • Informe mèdic usuari cadira de rodes:

   Informe mèdic del servei públic de salut, degudament segellat i signat, que acredite que la persona sol·licitant és usuària de cadira de rodes

  • Copia DNI Titular Targeta Estacionament
  • Llibre de Família i DNI Tutor.:

   En el cas de menors d'edat

 • Targeta use transport col·lectiu:
  • Còpia del permís de circulació
  • Certificat d'inscripció de l'entitat en el Registre de Titulars d'Activitats, Centres i Serveis d'Acció Social de la Conselleria:

   Certificat d'inscripció de l'entitat en el Registre de Titulars d'Activitats, Centres i Serveis d'Acció Social de la Conselleria competent que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència, així com els serveis socials, als quals es refereix el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

  • Declaració responsable:

   Signada per la persona sol·licitant o representant legal, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, que el vehicle la matrícula del qual s'indica està destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones amb diversitat funcional.

  • Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal,:

   Si escau

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • El tràmit de sol·licitud pot ser realitzat per qualsevol persona en representació de la persona titular de la targeta.
 • El termini de resolució i comunicació és d'aproximadament 30 dies des de la data de sol·licitud
 • En tots els processos de sol·licitud i renovació de targeta d'estacionament s'hauran d'aportar dues fotografies recents (1 any màxim antiguitat) grandària carnet de la persona titular de la targeta en l'acte de lliurament d'aquesta.
 • L'acte de lliurament de la targeta és un acte presencial en l'oficina situada en Amadeu de Savoia, 11 (Antiga Tabaquera). Haurà de personar-se la persona titular d'aquesta. En el cas que la recollida de la targeta no es realitze per la persona titular, podrà acudir una altra persona, representant legal o persona autoritzada, aportant, en tot cas, còpia del seu DNI, còpia del DNI de la persona titular, i una fe de vida, acta notarial de vida, part de consulta i hospitalització (model P-10) o informe mèdic de salut expedit per metge col·legiat degudament signat i segellat i amb un màxim de 15 dies d'antiguitat, en el qual s'acrediten els requisits de vida.

Informació Complementària

VIGÈNCIA TARGETA

-Majors 18 anys

 • Amb certificat de discapacitat definitiu es tramitaran per un període de vigència de 10 anys.
 • Amb certificat de discapacitat amb data de caducitat tècnica es tramitaran fins a la finalització de la vigència d'aquest certificat ( sempre per un període menor a 10 anys)

-Menors de 18 anys

 • Amb certificat de discapacitat definitiu es tramitaran per un període de vigència de 5 anys.
 • Amb certificat de discapacitat amb data de caducitat tècnica es tramitaran fins a la finalització de la vigència d'aquest certificat ( sempre per un període menor a 5 anys)

-Targetes transport col·lectiu

 • Es tramitaran amb un període de vigència de 5 anys
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Segons el que s'estableix en l'article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Pot obtindre's més informació en la pàgina web de Benestar Social

Atenció telefònica

Sol•licitud d'informació: 962082468 o 962082472

Legislació

Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'emissió i ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat.

DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'establixen les condicions per a la seua concessió

Oficines d'informació
 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - OMADAmadeu de Savoia, 11. Pati A, planta baixaTel.: 96.208.24.68 / 96.208.24.72 Fax: 96.351.10.68De 9:00 a 14:00 hores.omad@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACamí Cases de Bàrcena número 63, CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina