ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Inscripció en el Registre Municipal d'Entitats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.AE.10
Descripció

Sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats a fi de permetre a l'Ajuntament conéixer el nombre d'entitats existents en el municipi, les seues finalitats i la seua representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal i possibilitar, al seu torn, a les associacions inscrites, l'ús de mitjans municipals i la participació en les subvencions destinades a estes.

S’ha de realitzar en línea amb firma digital (art. 14.2 a) Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Qui ho pot sol·licitar?

Podran obtindre la inscripció totes aquelles entitats l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi i, en particular, les associacions veïnalss d'un barri o districte, les de pares i mares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, empresarials, professionals i qualssevol altres semblants.

Requisits
 • Que no tinguen ànim de lucre.
 • Que els seus Estatuts contemplen un funcionament democràtic.
 • Que el seu domicili social es trobe en la Ciutat de València.
 • Estar inscrites en el Registre General d'Associacions de la Comunitat Valenciana o altres registres públics.
Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, sempre després d'obtindre la inscripció en el registre autonòmic i abans de sol·licitar qualsevol subvenció municipal o ús de béns municipals.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions de la Comunitat Valenciana o altres registres públics
 • Certificat de la secretaria de l'Entitat en el qual conste la relació nominal de les persones que constitueixen la Junta Directiva
 • Certificat de la secretaria de l'Entitat en el qual conste el domicili social de l'Associació (no de la sede) en la ciutat de València o còpia del CIF
 • Estatuts de l’associació
Informació Complementària

La inscripció de les entitats en el Registre obliga a les mateixes a notificar tota modificació de les dades dins del mes següent a què es es produïsca.

El Pressupost i el programa anual d'activitats es comunicarà entre el mes d'octubre i gener de cada exercici, aportant al propi temps certificat actualitzada del nombre de persones associades.

L'incompliment d'estes obligacions així com la dissolució de l'Entitat podrà donar lloc a la baixa en el Registre.

En cas de dissolució de la entitat s´ha de sol·licitar la baixa al Registre.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 14/2008, 18 de novembre, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat València
 • Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu comú de les administracions públiques
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ

C/ Amadeu de Savoia, 11 Pati B, Primera planta.

Tlf. Servicio: 962082555 / 962082602

secdescentralización@valencia.es

Anar a inici de pàgina