esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Convocatòria de subvencions per a projectes d’educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2020
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
AD.IS.60
Descripció

Subvencionar projectes que tinguen com a objectiu difondre el concepte i praxi de la transparència i govern obert.

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (17/07/2020), TERMINI PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ I FORMULAR AL·LEGACIONS.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 20 al 31 de juliol de 2020 (tots dos inclusivament).

Qui ho pot sol·licitar?

- Associacions i entitats no lucratives, inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de València (https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_CRG_0141?lang=1) amb anterioritat al termini de presentació de sol·licituds d’esta subvenció i que complisquen l’obligació continguda en l’article 54 del Reglament Municipal de Transparència i Participació Ciutadana quant a la notificació al registre de qualsevol modificació de les dades que conté.

- Centres educatius de qualsevol nivell ubicats al terme municipal de València (Infantil, Primària i Secundària), inclosos els centres d´educació especial, d’ensenyaments post obligatoris (Batxillerat, cicles formatius de Formació Professional, Formació Professional Bàsica i estudis universitaris) i educació de persones adultes.

Requisits

A més dels requisits exigits en l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València, les entitats beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 • Desenvolupar directament les activitats subvencionables al municipi de València.
 • Haver justificat correctament qualsevol subvenció atorgada per l´Ajuntament de València que els haja sigut concedida amb anterioritat o reintegrar, si cal, els fons no justificats.
 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb totes les administracions públiques i també amb la Seguretat Social. No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
 • Disposar de mitjans i capacitat suficient per a l’execució del projecte o activitat per la qual se sol·licita la subvenció.

Les entitats beneficiàries no podran incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.

Quan sol·licitar-ho

La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en la web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de València.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

De conformitat amb els articles 14.2 i 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, les entitats sol·licitants estan obligades a presentar telemàticament les sol·licituds en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, amb el tràmit normalitzat disponible en l’esmentada seu.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servici gestor exposarà al públic en el tauler d’edictes electrònic municipal aquelles amb falta de documentació.

De cap manera serà esmenable la no existència del projecte i/o el pressupost (segons apart 5.2 d’este convocatòria).

Es disposarà d’un termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en el tauler d'edictes electrònic municipal, perquè esmenen els documents incomplets, amb indicació que si no ho feren se'ls tindrà per desistits, prèvia resolució que serà dictada en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

PUBLICAT EN EL TAULER D'EDICTES (17/07/2020), TERMINI PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ I FORMULAR AL·LEGACIONS.

PER Al TRÀMIT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ I AL·LEGACIONS: una vegada publicat el llistat de requeriments, s'haurà d'aportar la documentació sol·licitada, si és el cas, dins del termini de 10 dies hàbils indicats en la convocatòria, a través del tràmit: Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament.

TERMINI PRESENTACIÓ REQUERIMENTS: Del 20 al 31 de juliol de 2020 (tots dos inclusivament).

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà, signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • Declaració responsable (annex I):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Dossier del projecte (annex II):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

  Respecte al document de l'apartat Impresos denominat "Descripció detallada de l'activitat (de l'annex 2)", s'aportarà un per cada activitat.

 • Pressupost detallat (annex III):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Comunicació d'inici projecte (annex IV):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Compte justificatiu (annex V):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

 • Memòria d'actuació (annex VI):

  Document de l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar en aquest mateix tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • HAURÀ D'APORTAR-LOS EN EL CAS QUE NO AUTORITZE EXPRESSAMENT A L'AJUNTAMENT PER A LA SEUA CONSULTA :
  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)
  • Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

De conformitat amb els articles 14.2 i 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, les entitats sol·licitants estan obligades a presentar telemàticament les sol·licituds en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, amb el tràmit normalitzat disponible en l’esmentada seu.

Informació Complementària

TERMINI D’EXECUCIÓ I COMUNICACIÓ D’INICI D’ACTIVITAT

Les entitats beneficiàries podran desenvolupar les activitats durant l’any 2020, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que eixe inici supose la concessió de la subvenció o bé desenvolupar-les durant 1 any a comptar del moment del cobrament.

En tot cas, el termini màxim per a iniciar les activitats serà de 10 dies des de la data de cobrament de la subvenció.

Les entitats beneficiàries queden obligades a comunicar la data d’inici i finalització de l’activitat electrònicament. (Annex 4)

La data d’inici comunicada serà la que faça efecte per a l’admissió dels informes de seguiment, justificació final i imputació de les despeses justificatives.

En cas de no iniciar l’execució del projecte en el termini assenyalat, les entitats subvencionades quedaran obligades a reintegrar els fons percebuts (d’acord al punt 16 d'esta convocatòria).

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 25 i 26 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos des de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
Articles 25 i 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962 081 843

On dirigir-se

Per a informació addicional o consultes sobre la convocatòria es disposa del correu electrònic sgovernobert@valencia.es. També es pot telefonar al 962 081 843.

De conformitat amb els articles 14.2 i 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, les entitats sol·licitants estan obligades a presentar telemàticament les sol·licituds en la seu electrònica de l’Ajuntament de València, amb el tràmit normalitzat disponible en l’esmentada seu.

esquina inferior izquierda esquina inferior derecha