ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Actualització de dades al Registre Municipal d'Entitats
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
PC.AE.40
Descripció

Actualització de les dades existents al Registre Municipal d'Entitats de totes les entitats que hi figuren inscrites, a fi de donar compliment a l'obligació prevista en l'art. 54 del Reglament de transparència i participació ciutadana.

S’ha de realitzar en línea amb firma digital (art. 14.2 a) Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats inscrites al RMEC o persona física o jurídica representant en nom de l'entitat.

Requisits

Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Quan sol·licitar-ho

Dins del mes següent a què es produïsca la modificació de dades.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Modificació de dades:
  • Estatuts modificats (si és el cas)
  • Còpia de l'acta acreditativa de la modificació
  • Certificat de la secretaria de l'entitat en el qual consten les dades objecte de la modificació
  • Annex 1. Noves dades de l'entitat de la sol·licitud d'actualització del Registre municipal d'entitats:

   Document disponible en l'apartat "Impresos" per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la comunicació acompanyada de la documentació indicada.

Informació Complementària

L'incompliment de l'obligació de comunicar totes les modificacions que es produïsquen, podrà donar lloc a la baixa en el Registre.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: Estimatori
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Llei 14/2008, 18 de novembre, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat València
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ

C/ Amadeu de Savoia, 11 Pati B, Primera planta.

Tlf. Servicio: 962082555 / 962082602

secdescentralización@valencia.es

Anar a inici de pàgina