esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Pla de subvencions Ciutat Educadora curs 2018/2019
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
ED.AY.40
Descripció

Desenvolupar el procediment per a la concessió de la subvenció, en règim de concurrència competitiva, dels projectes realitzats durant el curs 2018-2019 per diferents entitats i/o persones físiques que treballen en l'àmbit de l'educació i/o de la seua promoció.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, AMPAS, equips educatius i entitats sense ànim de lucre que treballen en el àmbit educatiu i/o de su promoció.

Requisits
 • Tindre activitat en el Municipi de València.
 • En el cas de persones jurídiques. estar legalment constituïdes i formalment inscrites en els Registres corresponents i acreditar la figura de representant legal. En el cas de persones físiques, acreditar la identitat i el compliment dels requisits requerits per a realitzar l'activitat.
 • Haver justificat correctament qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat o reintegrat, si és el cas, elsfons no justificats.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb totes les administracions públiques.
 • No tindre ànim de lucre.
 • Disposar de mitjans i capacitat suficient per a l'execució del projecte o activitat per a la que se sol•licita la subvenció.
 • Cap dels beneficiaris haurà de trobar-se sotmés en qualsevol de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvencions.
Quan sol·licitar-ho

El termini per a sol·licitar aquestes subvencions serà de 20 dies naturals explicats a partir de l'endemà a aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província, és a dir, a partir del 2 d'octubre.

Publicada en el BOP 190 d'1 d'octubre de 2018.


Termini de sol·licitud: del dia 02/10/2018 fins al 22/10/2018 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Pla de subvencions Ciutat educadora:
  • Projecte:

   Cada proposta es desenvoluparà en una extensió màxima de 10 folis, escrits a una sola cara, en tipus de lletra Times New Roman, grandària 12, interlineat a 1,5 i paràgraf amb alineació justificada, fent constar:

   • Denominació del projecte.
   • Entitat, persona física o centre educatiu sol·licitant. Trajectòria i experiència prèvia.
   • Si és el cas, nom de les altres entitats i/o escoles que participen en l'activitat.
   • Si és el cas, document acreditatiu d'haver col·laborat i participat en altres activitats amb entitats que desenvolupen les seues accions en l'àmbit de la ciutat de València.
   • Finalitat educativa del projecte, interès, innovació i transcendència del mateix.
   • Objectius, nombre de xiquetes, xiquets i/o adolescents participants i edats a les quals es dirigeix l'activitat.
   • Continguts.
   • Metodologia.
   • Proposta d'activitats amb cronograma.
   • Si és el cas, document acreditatiu de la incorporació de la perspectiva de gènere.
   • Recursos de què es disposa.
   • Data d'inici, horari, i lloc de realització.
   • Pressupost econòmic desglossat, previst per al desenvolupament del projecte.
   • Cost total de l'activitat i import que se sol·licita per a la subvenció.
   • Acreditació, per mitjà de declaració responsable, de no trobar-se sotmès als supòsits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
   • Acreditació, per mitjà de declaració responsable, del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, en el cas que la subvenció sol·licitada siga d'import superior a 3.000 €, certificat de la AEAT i de la SS dels extrems assenyalats o bé autorització a l'Ajuntament perquè puga obtenir els referits certificats.
   • Acreditació, per mitjà de declaració responsable, de no tenir deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament de València.
   • Acreditació mitjançant declaració responsable d'haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.
   • Dades bancàries dels sol·licitants, segons l'imprès “d'alta en fitxer de creditors, cessionaris, personal propi i tercers”, degudament emplenat i amb la documentació requerida en el citat imprès, que pot descarregar-se en la web municipal, o bé una declaració responsable de que les dades què disposa l'Ajuntament no han sigut modificats.

   Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició o emissió. En cas de caducar abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la subvenció, l'entitat/associació beneficiària haurà de presentar, a requeriment del servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol•licitud en els llocs indicats a l'efecte.
 • Consulta dels llistats provisionals de documentació completa, falta de documentació o exclusions, una vegada publicats al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.
 • Esmenar en el termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació dels llistats provisionals, la documentació pertinent.
 • Consulta de la resolució de la convocatòria al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal
Informació Complementària

Un extracte d'esta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i quedarà exposada en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal. De conformitat amb el que preveuen els articles 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet de la convocatòria haurà de ser comunicat a la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 21.2 de la Llei 39/2015.
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en esta convocatòria s'ajustaran al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Convocatòria 2018/2019.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78 (ext. 2111 / 2146 / 2150 / 2148 / 2122)
  De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30, excepte festius
Oficines on presentar
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha