ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajudes per a material escolar 2021/2022
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
ED.AY.30
Descripció

La concessió d'ajudes econòmiques que financen l'adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d'educació infantil en col·legis públics i concertats a la ciutat de València durant el curs escolar 2021/2022

Qui ho pot sol·licitar?

Alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d'educació infantil en col·legis públics i concertats a la ciutat de València durant el curs escolar 2021/2022

Requisits

1r Tant el/la menor com totes dues persones progenitores, o representants legals, requeriran estar empadronats/des en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs.

2n Estar escolaritzat/da en l'exercici de la convocatòria en un curs del segon cicle d'Educació Infantil en un centre educatiu situat de la ciutat de València, de titularitat pública o concertada en aquest nivell educatiu. Podrà exceptuar-se el requisit de la ubicació, en els casos de l'apartat 3b) de la convocatòria.

3r Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se incursa en qualssevol de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

4t No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en els centres educatius referits en l'apartat 2n anterior, i integrat en famílies la renda anual de les quals supere determinats imports.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació extracte BOP: Dilluns, 13 de Desembre de 2021 - Núm. 238


Termini de sol·licitud: del dia 14/12/2021 fins al 12/01/2022 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

En tots els casos:

 • Model normalitzat sol·licitud amb amb annex 1 declaracions responsables i annex 2 autoritzacions (d'obligada presentació) que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, es descarregarà el model normalitzat de sol·licitud amb annex 1 declaració responsable i annex 2 autoritzacions (d'obligada presentació) de l'apartat "Impresos", s'emplenarà i signarà aportant-se amb la documentació que s'indica.
 • Si el model normalitzat de sol·licitud amb amb annex 1 declaracions responsables i annex 2 autoritzacions (d'obligada presentació) es presenta en les oficines de Correus, s'aportaran còpies de la documentació requerida i necessària segons el cas, excepte la relativa a la factura justificativa, que haurà de ser factura original o certificat expedit, signat i cunyat pel centre escolar o AMPA corresponent.

Degudament emplenat i signat per totes dues persones progenitores, en el seu cas.

En cas de no autoritzar, individualment les persones sol·licitants signants, l'obtenció directa de les dades a les quals es refereix l'ANNEX 2 AUTORITZACIONS, ha d'entendre que existix obligació d'aportar els documents corresponentsen els termes exigits en la norma reguladora del procediment.

Documentació per a tots els casos:
 • Model normalitzat de sol·licitud d'ajuda de material escolar (que comprén la sol·licitud pròpiament dita, l'Annex 1, de Declaracions Responsables, i l'Annex 2, d'Autoritzacions):

  degudament emplenat i signat per totes les persones majors de 16 anys que componen la unitat familiar (mares/pares o representants legals i germans/es). Quan no existisca vincle matrimonial, la sol·licitud haurà d'estar signada per les persones progenitores que convisquen amb l'alumne/a, ja que s’entén que hi ha convivència si estan empadronats/des en el mateix domicili. En cas de separació, divorcio cessament de la convivència, la sol·licitud se signarà pel pare o la mare que tinga atribuïda la guàrdia i custòdia del/de la menor. Quan siga compartida, totes dues persones progenitores hauran de signar la sol·licitud.

 • DNI o NIE o passaport en vigor (únicament persones estrangeres sense NIE) del pare i/o mare o els/les representants legals de l'alumne/a que figuren en la sol·licitud
 • Pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions i/o certificats de naixement:

  en cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les persones menors sol·licitants. Si existixen més fills/es dels que consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el número total.

 • Certificat del centre educatiu on conste la matriculació del/la sol·licitant en un dels cursos de segon cicle d'Educació Infantil
 • NÚMERO COMPTE CORRENT DEL PARE I/O MARE O REPRESENTANTS LEGALS DE L'ALUMNE/A QUE FIGUREN EN LA SOL·LICITUD I CERTIFICAT DE TITULARITAT D'AQUEST COMPTE, EXPEDIT PER L'ENTITAT BANCÀRIA:

  el certificat de titularitat ha d'estar degudament actualitzat a data de presentació de la sol·licitud de material escolar.

  Excepcionalment, el número de compte corrent podrà ser la dels Centres Singulars (antics Centres CAUS, Centres d'Actuació Educativa Singular), declarats com a tals per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, quan l'alumnat sol·licitant estiga escolaritzat en un dels esmentats centres, havent d'acompanyar-la igualment amb el certificat de titularitat actualitzat.

  En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Factura justificativa original o Certificat expedit, signat i cunyat pel centre escolar o AMPA corresponent:

  en la factura ha de constar la denominació del proveïdor, el seu NIF, número d'ordre, data i concepte de la despesa, inclòs l'IVA, i en el certificat ha de constar el nom complet de l'alumne/a, l'import i el concepte de la despesa. No s'admetrà tiquet de compra, llevat que es referisca a una factura simplificada.

 • Altra documentació complementària, si cal, a criteri del personal tècnic municipal:

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Documentació:
  • Sentència judicial i/o conveni regulador, document públic de mesures sobre la cura dels/les fills/es o certificat acreditatiu del Jutjat:

   en cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares del/la menor sol·licitant s'aportarà, segons siga procedent, sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura dels/les fills/es. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del jutjat.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Si escau, títol de família nombrosa en vigor:

   expedit per l'Administració corresponent.

  • Si escau, títol de família monoparental:

   expedit per l'Administració corresponent.

  • En cas de diversitat funcional, certificat oficial corresponent dels qui tinguen aquesta situació en la unitat familiar, expedit per l'Administració corresponent
  • Si escau, documentació acreditativa de la situació de dependència emesa per l'òrgan competent:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de situacions de violència de gènere, document acreditatiu:

   sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per l'informe del Ministeri fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant informe dels servicis socials, dels servicis especialitzats, o dels servicis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cadascun dels drets i recursos.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Cas d'acolliment familiar, resolució de l'òrgan de la Generalitat que exercisca la tutela o assumisca la guarda
  • Si escau, resolució estimatòria de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social corresponent:

   d'aquesta manera s'acreditarà la percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat de persones autònomes afectades per la suspensió temporal de tota activitat a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.

  • Cas d'afectació negativa per la sol·licitud d'un ERTO o pròrroga d’este, en qualsevol de les modalitats, documentació acreditativa:

   - Per a la persona empresària que ho sol·licita, mitjançant la resolució de l'autoritat laboral que constate la causa al·legada i el compliment dels requisits per a l’adopció.

   - Per a la persona treballadora de l'empresa a la qual es referix l'ERTO, s’ha d’acreditar mitjançant una comunicació de l'empresa corresponent en què conste en quina situació laboral queda, la causa de l'ERTO i data d'efectes, així com un informe de la vida laboral.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas d'afectació negativa per estar en situació legal de desocupació, informe vida laboral i certificat de ser demandant d'ocupació:

   en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • En cas de falta d'autorització expressa, a la consulta de dades d'informació obrant en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, certificat resum declaració anual de l'IRPF 2020:

   en tributació conjunta o individual de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys.

  • En cas de no haver fet declaració anual IRPF 2020, certificació Agència Tributària i declaració jurada de no rebre prestacions no contributives o, certificació acreditativa del seu import
  • En cas de falta d'autorització expressa, a la consulta de dades d'informació obrant en la TGSS, certificat d'estar al corrent dels pagaments amb el citat organisme
  • En cas de persones la documentació de les quals no els identifica front la AEAT, documentació que faça constar la situació econòmica desfavorable de la unitat familiar:

   mitjançant document facilitat pels serveis socials o un altre organisme acreditat, o bé aportant la resolució de ser persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió social.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

  • Cas de sol·licitar un centre d’educació infantil fora del terme municipal de València, documentació justificativa de la seua elecció:

   segons el que s'estableix en el punt 3, apartat b) de la present convocatòria.

   En cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

 • Presentació de la sol•licitud. Si es presenta la sol·licitud presencialment, s'ha de demanar cita prèvia a través del 010 o a través de la pàgina web de l'ajuntament de València.
 • Consulta dels llistats provisionals de persones admeses amb documentació completa i exclosos per falta de documentació o altres causes, una vegada que es publiquen en el Tauler d'edictes Electrònic i en la web municipal.
 • Esmenar o fer al·legacions si escau, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà a la publicació dels llistats provisionals en el Tauler d'edictes electrònic.
 • Consulta de la resolució de la convocatòria en el Tauler d'edictes Electrònic i en la web municipal.
Informació Complementària

Un extracte d'esta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i quedarà exposada en el Tauler d'edictes electrònic i en la web municipal. De conformitat amb el que preveu l'article 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el text complet de la convocatòria haurà de ser comunicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597757).

Els llistats provisionals i definitius es publicaran en el Tauler d´Edictes Electrònic i en la web municipal.

Poden obtindre informació de la convocatòria 2021/2022 en la pàgina web d'educació.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Article 24.1 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos
6 mesos.
Article 21.2 de la Llei 39/2015
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

962082152-962082117-962082116-962082113- 962082141

Legislació
 • Bases d'Execució del Pressupost del Excel·lentíssim Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en la present convocatòria s'ajustaran al previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Convocatòria 2021/2022


On dirigir-se

Les sol·licituds, dirigides a l'Alcaldia de l’Ajuntament de València, es presentaran en els Registres de l'Ajuntament de València mitjançant model normalitzat per a tal efecte, que haurà descarregar-se en la pàgina web de l'Ajuntament de València (https://educacio-valencia.es/es/material-escolar).

La presentació en els Registres de l'Ajuntament de València podrà fer-se:

-De manera presencial, sol·licitant necessàriament cita prèvia.

-A través de la seua seu electrònica.

Això, sense perjudici de realitzar el registre en qualssevol dels llocs assenyalats a este efecte en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, entre els quals es contemplen:

- Els registres de l'Administració de l'Estat, de la Generalitat Valenciana i de qualssevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Les oficines de Correus.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVAAmadeu de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 962082152-962082131-962082141-962082113De 8.30 a 14.30, de dilluns a divendreseducacionadm@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina