ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Procediment de tramitació de les declaracions responsables per a la primera ocupació de les edificacions
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
UR.LC.190
Descripció

Presentació d'una declaració responsable per part de la persona Promotora per a la per a la posada en ús dels edificis de nova planta o dels que han sigut objecte d'ampliació o rehabilitació integral, situats en terme municipal de València, una vegada acabades les obres, per a la seua posterior comprovació que les obres han sigut executades d'acord amb el projecte al qual es va atorgar llicència d'obres.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats) i comunitats de béns o persones propiètaries, que hagen actuat com a promotors de les obres executades.

Requisits

Les obres realitzades hauran d'ajustar-se al projecte que ha obtingut llicència, així com als condicionants que en la mateixa s'hagen establit. Les modificacions de projecte que suposen alteració de les condicions de la llicència, hauran d'haver sigut objecte de prèvia modificació de llicència.
Haurà d'aportar-se la documentació general indicada en aquestes instruccions, així com l'exigida amb caràcter específic en les condicions de la llicència d'edificació concedida.
Queda subjecta a la posterior inspecció de l'edifici i verificació de tots els requisits legals establits.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a la posada en ús de les obres executades.

Documentació a presentar

Si la sol·licitud es presenta presencialment: Instància general que anirà acompanyada de l'Imprés de sol·licitud (que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina) i de la documentació que s'indica.
Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.Per a tots els casos:

 • PODERS DE REPRESENTACIÓ (NOMÉS quan s'actue en nom d'una altra persona).
 • FOTOGRAFIES en suport digital, en color i amb indicació de la data, en les quals s'aprecie la situació dels vials que confronten amb la parcel·la, que descriguen completament l'edificació.
 • ACTA DE RECEPCIÓ DE L'OBRA.
 • CERTIFICAT FINAL D'OBRA I D'INSTAL·LACIONS, concorde a la legislació aplicable en matèria d'ordenació de l'edificació, expedit per la direcció facultativa i visat pels col·legis professionals corresponents, i en el qual declare de manera expressa la conformitat de les obres executades amb el projecte autoritzat pel títol habilitant de les obres corresponents, amb les modificacions aprovades, si escau.
 • CERTIFICAT FINAL DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ, en el seu cas, quan s'hagueren escomés simultàniament amb les d'edificació.


En cas d'intervenció total en edificacions catalogades o amb protecció historicoartística o ambiental o parcials que afecten elements protegits:

 • Informes preceptius previs, conforme a la normativa d'aplicació o, si escau, certificat administratiu del silenci produït.


DOCUMENTS QUE LA PERSONA PROMOTORA MANIFESTA DISPOSAR I QUE PODRAN SER REQUERITS PER A LA SEUA COMPROVACIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ
(Aquesta documentació, per a evitar requeriments innecessaris, es recomana aportar-la en el mateix moment d'aportació de la documentació obligatòria)

 • CERTIFICAT signat per la persona promotora i l'empresa gestora autoritzada acreditatiu del destí final dels RESIDUS GENERATS EN L'OBRA.
 • Document expedit per les companyies i entitats subministradores que acredite la DISPONIBILITAT DE SUBMINISTRAMENT DEFINITIU o d'haver abonat els drets d'escomeses generals i que aquests serveis estan en disposició de ser contractats, o qualsevol altre mitjà que permeta deixar constància d'això.
 • CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de l'edifici de nova construcció (NOMÉS exigible per a edificis amb llicència d'edificació sol·licitada amb posterioritat al 1/11/2007).
 • CERTIFICAT D'AÏLLAMENT ACÚSTIC i documentació justificativa dels mesuraments d'aïllament acústic realitzades, subscrit per les següents persones: constructora, promotora i tècnics directors de l'obra.
 • CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS dels diferents elements de l'obra, exigits pel Codi Tècnic de l'Edificació, subscrit per la persona tècnica redactora del projecte i visat pel corresponent Col·legi Professional o còpia del contracte de manteniment dels equips de prevenció i extinció d'incendis.

En cas d'edificació plurifamiliar, a més:

 • INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ: butlletí d'instal·lació i protocol de proves i en cas de més de 20 habitatges, certificat signat i visat en el qual ha de constar segell de presentació davant la Prefectura Provincial de Telecomunicacions.
 • Justificant de l'ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques (1a Ocupació).
 • Còpia de la presentació davant la Delegació d'Hisenda de l'imprés normalitzat Model 900D (o aquell que ho substituïsca), de declaració cadastral de nova construcció (Còpia acarada en el Registre).
 • Informe favorable del Servei de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències, relatiu a l'Hidrant i/o Columna Seca de l'edifici.
 • Qualificació definitiva de la Conselleria d'Habitatge, per tractar-se de Protecció Pública, en el seu cas.
 • Informe Arqueològic Final, en el seu cas.Per haver-se exigit en la llicència projecte d'instal·lació de contribució solar obligatòria o instal·lació alternativa per a aigua calenta sanitària, s'haurà d'aportar certificat final d'obra en el qual es reflectisca l'adequació de la instal·lació executada al projecte i Annex de posada en funcionament, rendiment, durabilitat i manteniment, tots dos subscrits per Tècnic competent, visats pel corresponent col·legi professional (Aquest certificat i annex s'haurà de presentar en impresos normalitzats). En el cas que la potència instal·lada siga superior a 70 KW tèrmics, segons l'indicat en la ITE 08-1 del RITE, o disposicions legals que ho substituïsquen, haurà d'aportar el corresponent contracte de Manteniment de la instal·lació, art. 12 de l'Ordenança Municipal Captació Solar per a Usos Tèrmics.

A l'efecte de que no existisquen contradiccions entre la Declaració Responsable d'Ocupació que es tramite i la posterior declaració d'obra nova acabada, en virtut de l'article 28 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, es presentarà document on vinga clarament definida la descripció de les obres i de l'edificació construïda incloent el nombre d'habitatges per planta, escala i vestíbul, en el seu cas.

Taxes
Taxa

Taxa per actuacions urbanístiques(per obres a realitzar):

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la declaració responsable.
Quantia: el 10% de l'import liquidat de l'obra per la qual se sol·licita.
El pagament d'aquesta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Ha de presentar-se la documentació requerida amb el pagament de la taxa corresponent.

Informació Complementària

Es recomendable formular consulta previa escrita a través de correo electrónico, para recabar el asesoramiento de les persones tècniques municipales en cuanto a la elaboración de la documentación técnica y el asesoramiento administrativo en cuanto a la tramitación.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'aquest procediment.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest procediment, fins i tot una vegada iniciat, s'haurà de remetre un mail al compte consultaslicencias@valencia.es.

Legislació
 • Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, aprovat per Decret legislatiu 1/2021 de 18 de juny
 • Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d'habitatges.
On dirigir-se

Es recomana la presentació telemàtica de la documentació, amb la revisió prèvia tal com es disposa en l'apartat actuacions a realitzar pel sol·licitant.
Per a les persones jurídiques, persones físiques que representen a persones jurídiques, i professionals és obligatòria la presentació a través de la seu electrònica, en virtut del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Per a les persones físiques que vulguen presentar-ho de manera presencial, hauran de realitzar el tràmit de remetre al mail de consultaslicencias@valencia.es la documentació, i una vegada emés el document d'acceptació d'aqueixa documentació podrà presentar-la presencialment en qualsevol dels Registres Municipals d'Entrada.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaNo es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir correu electrònic a consultaslicencias@valencia.es.consultaslicencias@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial és amb cita que es pot demanar en el telèfon 96.363.52.49
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.390.17.47
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63Tel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.185.42.05
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.162.00.66
 • ALCALDIA DEL PERELLONETAvinguda de les Gavines, s/nTel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.177.78.89.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.183.02.95.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCarrer del Guadalquivir, 15 (cantonada amb el camí d'Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.376.09.36.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96 367 33 30
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.396.33.17.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.139.41.49.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.324.89.64.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial és amb cita, que es pot demanar en el telèfon 96.366.66.89.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMC. de Francesc Cubells, 58Tel.: 962082519/ 962084261Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DEL OESTSenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només amb cita, que es pot demanar en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la casa consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial és només per a persones físiques. Cal demanar-ne la cita a través de la web municipal www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atén presencialment les persones que n'han sol·licitat la cita a través de www.valencia.es o del telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina