esquina superior derecha
Detall d'un tràmit
Procediment de tramitació de les declaracions responsables per a la primera ocupació de les edificacions
Modalitat presencial
Modalitat web sense certificat
Modalitat web amb certificat
Modalitat telefònica
UR.LC.190
Descripció

Presentació d'una declaració responsable per part del Promotor per a la per a la posada en ús dels edificis de nova planta o dels que han sigut objecte d'ampliació o rehabilitació integral, situats en terme municipal de València, una vegada acabades les obres, per a la seua posterior comprovació que les obres han sigut executades d'acord amb el projecte al qual es va atorgar llicència d'obres.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats) i comunitats de béns o propietaris, que hagen actuat com a promotors de les obres executades.

Requisits

Les obres realitzades hauran d'ajustar-se al projecte que ha obtingut llicència, així com als condicionants que en la mateixa s'hagen establit. Les modificacions de projecte que suposen alteració de les condicions de la llicència, hauran d'haver sigut objecte de prèvia modificació de llicència.
Haurà d'aportar-se la documentació general indicada en aquestes instruccions, així com l'exigida amb caràcter específic en les condicions de la llicència d'edificació concedida.
Queda subjecta a la posterior inspecció de l'edifici i verificació de tots els requisits legals establits.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a la posada en ús de les obres executades.

Documentació a presentar

Si la sol·licitud es presenta presencialment: Instància general que anirà acompanyada de l'Imprés de sol·licitud (que pot descarregar en l'apartat Impresos d'aquesta mateixa pàgina) i de la documentació que s'indica.
Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica: S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica:

 • Model de Declaració responsable per a la primera ocupació de les edificacions.
 • En cas de ser una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la mateixa, i dels poders de representació de qui firma la sol·licitud.
 • En el cas que els sol·licitants estigueren constituïts en comunitat de béns, haurà d'aportar còpia del contracte constitutiu de societat, havent de subscriure la instància tots els comuners, o si és el cas, qui ostente la representació legal dels mateixos.
 • Carta de pagament de l'ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Certificat final d'obra, subscrit per tècnics titulats competents, i visat pels seus col·legis oficials, emés en els termes disposats en l'article 19 de la Llei 3/2004, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació i d'acord al format aprovat pel Decret 55/2009, de 17 d'abril del Consell, o norma que ho substituïsca.
 • Certificat específic de què les obres executades, s'ajusten a la documentació que posseïx llicència i a la normativa de prevenció i protecció contra incendis objecte d'aplicació, en compliment de l'Ordenança Municipal de Prevenció d'incendis (O.M.P.I.) i Codi Tècnic de l'Edificació (DB-SI).
 • Sobre les instal·lacions d'accessibilitat a les Telecomunicacions, haurà d'aportar-se, d'acord amb l'Orde ITC/1644/2011, de 10 de juny que desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions, aprovat per Reial Decret 346/2011 d'11 de març, la documentació següent:
  a) En els casos en què, reglamentària o voluntàriament, existisca direcció d'obra del projecte d'ICT, còpia segellada per la Direcció Provincial de Telecomunicacions del Certificat de Fi d'obra, que s'ajuste al model normalitzat de l'Annex IV de la mencionada orde, i del Butlletí d'Instal·lació de Telecomunicacions i del Protocol de proves de l'instal·lador de Telecomunicacions, d'acord amb el model normalitzat de l'Annex V de l'esmentada orde, com a garantia de la correcta execució del projecte tècnic.
  Si és el cas, còpia segellada per la Direcció Provincial de Telecomunicacions del Projecte ICT modificat, verificat per una entitat de les assenyalades en l'article 4 de l'esmentada orde ITC/1644/2011.
  b) En els casos en què no existisca direcció d'obra, còpia segellada per la Direcció Provincial de Telecomunicacions del Butlletí de la Instal·lació i del Protocol de proves realitzat i firmat per l'empresa instal·ladora de telecomunicacions, d'acord amb el model normalitzat de l'Annex V de l'esmentada orde, com a garantia de la correcta execució del projecte tècnic.
  Si és el cas, còpia segellada per la Direcció Provincial de Telecomunicacions del Projecte ICT modificat, verificat per una entitat de les assenyalades en l'article 4 de l'esmentada orde ITC/1644/2011.
 • En matèria d'aïllament acústic, s'aportaran els certificats d'assajos realitzats “in situ” en condicions normalitzades, dels elements que constituïxen els tancaments verticals de fatxades i mitgeres, tancaments horitzontals (forjat separador entre vivendes i separadors de vivendes d'altres usos), i elements de separació amb sales que continguen focus de sorolls (caixes d'ascensors, calderes, aire condicionat, grups de pressió, aparells elevadors de cotxes i portes motoritzades d'aparcaments, etc).
 • En matèria de captació solar obligatòria per a aigua calenta sanitària (en el cas d'haver-se exigit en llicència), certificat de la posada en funcionament i el seu rendiment d'acord amb projecte segons model normalitzat oficial de la Conselleria d'Indústria.
 • En el supòsit de tractar-se de vivendes subjectes a algun règim de protecció pública, Qualificació Definitiva de Vivendes de Protecció Pública, concedida per la Conselleria competent en matèria de vivenda.
 • Certificat de la direcció facultativa, sobre baranes de seguretat, i la seua resistència a l'espenta horitzontal.
 • Certificat de comportament al foc de les portes contraincendis i aportació de l'original o còpia compulsada dels assajos de laboratori homologat.
 • En el supòsit d'existir ascensors en l'edifici, serà exigible el butlletí d'instal·lació, supervisat per Conselleria d'Indústria.
 • En el supòsit d'existir en l'edifici ascensor per a cotxes i persones, que done accés als locals d'aparcament, serà exigible el butlletí d'instal·lació, supervisat per Conselleria d'Indústria, igual que succeïx amb l'ascensor de les vivendes.
 • A l'efecte de que no existisquen contradiccions entre la declaració responsable d'ocupació que es concedisca i la posterior declaració d'obra nova acabada, en virtut de l'article 20.30 del Text Refós de la Llei del Sòl, aprovat per Reial decret 2/2008, en la seua redacció atorgada per Reial decret Llei 8/2011, d'1 de juliol, es presentarà document on venja clarament definida la descripció de les obres i de l'edificació construïda, incloent el nombre d'habitatges per planta, escala i vestíbul, si escau. Havent-se d'a més, presentar emplenat l'imprès denominat “Descripción de edificio de viviendas.”.
 • Document expedit per les companyies subministradores acreditatiu d'haver abonat els drets de les connexions generals i trobar-se en condicions de contractar el subministrament.
 • Fotocòpia de la presentació davant de la Delegació d'Hisenda de l'imprés normalitzat Model 902N (o aquell que ho substituïsca), de declaració cadastral de nova construcció. (còpia cotejada en el Registre).
 • En cas de rehabilitació i/o reforma total o parcial, un certificat de l'Arquitecte o tècnic competent Director d'Obra, en el que conste que, després de la intervenció, tot l'edifici queda en condicions de Seguretat Salubritat i Ornament.
 • Si és el cas, Document de registre del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat.
 • Acreditació del compliment de totes les condicions a què es va subjectar la llicència d'edificació concedida.

Taxes
Taxa

Taxa per actuacions urbanístiques(per obres a realitzar):

Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la presentació de la declaració responsable.
Quantia: el 10% de l'import liquidat de l'obra per la qual se sol·licita.
El pagament d'aquesta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Es recomana amb caràcter previ remetre tota la documentació al mail de consultaslicencias@valencia.es per a ser revisada pels tècnics del Servei competent.
Una vegada remés el document de revisió es presentarà el document de declaració responsable revisat al costat de la documentació detallada en l'apartat “documentació a presentar”.
Pagament de la taxa i autoliquidació de l'impost que procedisca si escau.

Informació Complementària

Es recomendable formular consulta previa escrita a través de correo electrónico, para recabar el asesoramiento de los técnicos municipales en cuanto a la elaboración de la documentación técnica y el asesoramiento administrativo en cuanto a la tramitación.

Termini de resolució i recursos
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'aquest procediment.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest procediment, fins i tot una vegada iniciat, s'haurà de remetre un mail al compte consultaslicencias@valencia.es.

Legislació

Llei 5/2014 de 25 de Juliol d'Ordenació del Territori, Urbanísme y Paistage.

On dirigir-se

Es recomana la presentació telemàtica de la documentació, amb la revisió prèvia tal com es disposa en l'apartat actuacions a realitzar pel sol·licitant.
Per a les persones jurídiques, persones físiques que representen a persones jurídiques, i professionals és obligatòria la presentació a través de la seu electrònica, en virtut del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.
Per a les persones físiques que vulguen presentar-ho de manera presencial, hauran de realitzar el tràmit de remetre al mail de consultaslicencias@valencia.es la documentació, i una vegada emés el document d'acceptació d'aqueixa documentació podrà presentar-la presencialment en qualsevol dels Registres Municipals d'Entrada.

Oficines d'informació
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona planta

  No es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir correu electrònic a consultaslicencias@valencia.es.
  consultaslicencias@valencia.es
Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.6
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre)
  Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 962084046/ 962084043/ 962084052
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055
  jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023
  jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
  jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  El registre d'entrada de la OAC Tabacalera es trasllada a l'edifici de Casa Consistorial (plaça de l’Ajuntament)
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha