ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Venda no sedentària de bunyols o masses fregides en Falles
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.VE.15
Descripció

Sol·licitud d'autorització d'ocupació d'espais públics (vies públiques, espais enjardinats i terrenys d'ús públic), per a la instal·lació de llocs de venda de bunyols o masses fregides, en el període establit en el ban anual de Falles.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Les comissions de falles de la ciutat de València, integrades en Junta Central Fallera, que compten amb capacitat jurídica.
 • Persones físiques o jurídiques titulars de bars, cafeteries i establiments similars que compten amb títol habilitador per a l'obertura de l'establiment.
Requisits
 • Els interessats hauran de:

- Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.
- Tenir subscrita pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

 • El lloc de venda i les persones que exercisquen en el mateix l'activitat, hauran de complir els requisits establits en el ban anual de Falles que dicta l'Alcaldia.
Quan sol·licitar-ho

Termini improrrogable de 10 dies


Termini de sol·licitud: del dia 07/06/2021 fins al 18/06/2021 ambdós inclusivament.
Documentació a presentar

Emplenar i signar el formulari que apareix després de prémer el botó “Iniciar tràmit”, adjuntant la documentació que s'indica.

Pot descarregar els models normalitzats en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Parades a instal·lar per les Comissions de Falles en l'àmbit de la seua demarcació:
  • Pla d’emplaçament:

   Fitat i a escala, que represente la ubicació exacta de la parada i els elements preexistents en la via pública (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Declaració responsable (model normalizat):

   Subscrita pel president o per la presidenta de la Comissió respecte del compliment de la normativa.

 • Parades a instal·lar per establiments d'hostaleria i restauració quan el titular delega en una altra persona la seua representació per a presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica:
  • Plànol d'emplaçament:

   Fitat i a escala, que represente la ubicació exacta de la parada i els elements preexistents en la via pública (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Declaració responsable (model normalizat):

   Subscrita per la persona representant de l'establiment d'hostaleria respecte del compliment de la normativa.

  • Document que acredite la representació:

   SupòsIts en què el titular de l'establiment autoritze a una altra persona per a presentar la sol·licitud (model normalitzat).

Taxes
Taxa

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues:

Termini d'ingrés: Des del moment en què es remet el document d'ingrés previ per al seu pagament i abans d'obtenir l'autorització municipal.

Càlcul:

 • Per m2/mes o fracció: 17,76 euros
 • Dimensions mínimes a efectes de liquidació: 4 metres quadrats
 • En el mes de març la quota serà la resultant de multiplicar la tarifa ordinària pel coeficient 1,57.
 • Quan l'aprofitament s'efectue sobre superfícies subjectes a l'O.R.A., impedint el seu ús, la tarifa s'incrementarà en un 100 per cent.

Ordenança Reguladora d'Activitats, Instal·lacions i Ocupacions en la Via Pública de València
Ordenança Reguladora de l ´ Ocupació de Domini Públic Municipal
Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues


Actuacions a realitzar pel sol·licitant
 • Presentació de la sol·licitud:

- A través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València: Emplenar i signar el formulari de sol·licitud que apareix en punxar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar la documentació establida en l'apartat “Documentació a presentar”.

- A més, les persones físiques titulars d'establiments d'hostaleria podran optar per realitzar el tràmit presencialment en les Juntes, Registres Municipals i Alcaldies de Barri. Per a això, hauran d'emplenar i signar l'imprès de sol·licitud i presentar-ho juntament amb la documentació indicada en el mateix.

Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.

Informació Complementària

A l'efecte d'agilitar la tramitació, en la sol·licitud s'haurà d'indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 34 de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal de l'Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar CIF i introduir-ho, i emplenar el nom de l'Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 52 54 78. Extensions del Servici: 3057 - 5127 - 3444 – 3064 – 2324 – 3061 – 3448.

Legislació
 • Ban anual de Falles.
 • Reglament (CE) 852/2004del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.
 • Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.
 • Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, modificada per Llei 6/2012, de 24 d´octubre, de la Generalitat.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, reguladora del comerç minorista.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
 • Directrius per l'autorització d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2021.
On dirigir-se

Oficines de presentació (Només per a persones físiques titulars d'establiments d'hostaleria)

Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Anar a inici de pàgina