ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Autorització per a l'ocupació del domini públic municipal mitjançant la distribució de premsa gratuïta
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.PU.20
Descripció

Ocupació del domini públic per a exercir l'activitat de distribució de premsa gratuïta diària i publicacions periòdiques.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques titulars, editores o distribuïdores de la publicació.

Requisits

1. El repartiment de premsa gratuïta només podrà efectuar-se en horari de 07.00 a 11.00 hores.
2. La superfície ocupada no podrà excedir de 0'50 metres d'ample, 0'50 metres de llarg i 1'20 metres d'alt; i no podran utilitzar-se instal·lacions de caràcter fix.
3. L'agent de repartiment no podrà desplaçar-se més de 5 metres des del punt autoritzat, ni obstaculitzar el trànsit per als vianants o rodat.
4. No podrà dur-se a terme la distribució de premsa de forma ambulant o des de vehicles, ni efectuar el lliurament a ocupants d'automòbils o a l'interior dels transports públics.
5. Els punts de repartiment hauran de situar-se a una distància superior a 50 metres lineals, de qualsevol quiosc, establiment comercial o punt de venda de premsa diària, quan aquesta siga l'activitat principal que en el mateix es desenvolupe.
6. Els punts de repartiment no podran situar-se en emplaçaments que impedisquen el trànsit normal de vianants, ni obstaculitzen l'accés a guals, les eixides d'emergència, parades de transport públic, els accessos al metre, a habitatges, a locals comercials o a edificis públics, havent-se de respectar en tot case una banda lliure per als vianants de, almenys, 1,50 metres.

Quan sol·licitar-ho

Les sol·licituds s'hauran de presentar entre l'1 i el 31 d'octubre de l'any anterior a aquell per al qual se sol·licite l'autorització.
Com a excepció a l'anterior, aquelles publicacions que nasquen després del 31 d'octubre, podran sol·licitar-ho en qualsevol moment per a l'anualitat següent si la petició es formula abans del 31 de desembre, o per al que reste d'anualitat, si es presenta a partir de l'1 de gener. En qualsevol cas, aqueixes peticions es tramitaran una vegada resoltes les formulades dins del termini general.

Documentació a presentar

1. Instància subscrita per la persona sol·licitant o el representant legal de l'entitat sol·licitant.
2. Quan el sol·licitant siga una persona jurídica o actue mitjançant representació, haurà d'acompanyar-se document que acredite la representació que ostenta el signant de la sol·licitud.
3. Alta fiscal i en el règim de la Seguretat Social de les persones físiques o jurídiques sol·licitants.
4. Annex Memòria de l'activitat, que descriga els mitjans materials i personals amb els quals es pretenga desenvolupar l'activitat, identificant les persones que vagen a actuar com a agents de repartiment, així com els emplaçaments en els quals sol·licite situar els punts de repartiment, de manera que permeta la seua identificació exacta (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València).
5. Declaració responsable del sol·licitant que els emplaçaments triats es troben a una distància superior a 50 metres lineals, de qualsevol quiosc, establiment comercial o punt de venda de premsa diària, quan aquesta siga la seua activitat principal.
6. Annex Declaració responsable d'estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte, no tenint deutes de cap naturalesa que es troben en període executiu, amb el compromís de mantindre aqueixa condició durant tot el període d'ocupació autoritzat (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Distribució de premsa gratuïta en la via pública:
  • Alta fiscal
  • Alta en la Seguretat Social.
  • Còpia DNI nova persona titular
  • Memòria justificativa tenint en compte els requisits assenyalats en l'apartat “Requisits”.
  • Llocs en què pretén situar-se amb descripció suficient que permeta la seua identificació exacta.
  • Declaració que els emplaçaments es troben a una distància superior a 50m. d'un altre punt de venda de premsa
Taxes
Taxa

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues:

 • Termini d'ingrés: amb anterioritat a la retirada de l'autorització municipal.
 • Quantia: 119,23 € per instal·lació i any.

Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues
Ordenança Reguladora de l ´ Ocupació de Domini Públic Municipal


Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de la sol·licitud:

 • A través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València: emplenar i signar el formulari de sol·licitud que apareix en punxar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar la documentació establida en l'apartat “Documentació a presentar”.
 • A més, les persones físiques podran optar per realitzar el tràmit presencialment en les Juntes, Registres Municipals i Alcaldies de Barri. Per a això, hauran d'emplenar i signar l'imprés de sol·licitud i presentar-lo juntament amb la documentació indicada en aquest.
 • Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.
Informació Complementària

A l'efecte d'agilitar la tramitació, en la sol·licitud s'haurà d'indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedix
Termini màxim de resolució: No aplica
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'aquesta pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.
Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.
En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar CIF i introduir-ho, i emplenar el nom de l'Entitat.
Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.
Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentarRellene el formulari.Adjunte, en el seu cas, la documentació indicada.Present i ferm la sol·licitud.Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.
Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

Extensions del Servici: 5127-3444-3064-3448-2324-2151-3065-3057-3061

Legislació
 • La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i legislació bàsica de Règim Local.
 • El Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina