ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a la realització d'activitats de caràcter informatiu o solidari
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.OC.75
Descripció

Sol·licitud d'ocupació del domini públic (vies públiques, espais enjardinats i terrenys d'ús públic) mitjançant la instal·lació de taules informatives i altres instal·lacions accessòries, amb la finalitat de realitzar labors divulgatives, difusores, no publicitàries, de recollida de signatures, o col·lectes amb finalitats benèfiques per a causes humanitàries d'especial significació ciutadana i d’interès general.

Així mateix, seguiran este tràmit les sol·licituds d'instal·lació temporal de mercats ambulants o benèfics i la realització d'altres activitats amb finalitats solidàries i benèfiques, sempre que el benefici de la recaptació de fons es destine íntegrament a les causes esmentades.

No subjecció a taxa.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones jurídiques: organitzacions no governamentals, partits polítics o entitats de caràcter social sense ànim de lucre legalment constituïdes.

Requisits
 • Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.
 • Tindre subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.
 • En el cas d'instal·lació de taules petitòries i mercats ambulants o solidaris, només s'autoritzaran quan les sol·licituds estiguen avalades per una administració pública amb competència en la matèria per a la qual es pretén efectuar la recaptació.
Quan sol·licitar-ho

Amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista de l'inici de l'ocupació.

Documentació a presentar

Caldrà omplir i firmar el formulari després de polsar el botó “Iniciar tràmit” i s’hi adjuntarà la documentació indicada. Vegeu l’apartat “Impresos” d’esta mateixa pàgina.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a la realització d'activitats de caràcter informatiu o solidari.:
  • Annex Memòria descriptiva de l'activitat (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   La memòria ha de contindre:

   1. Dia o dies de celebració (per ordre cronològic, si és el cas), amb horaris d’inici i fi de l’ocupació (incloent-hi muntatge i desmuntatge), així com emplaçament/s exacte/s que s’ocuparan en cada data i descripció d'activitat/s que es realitzaran.
   2. Nombre previst d’assistents a l’esdeveniment.
   3. Indicació expressa de si és necessari el tancament total o parcial del trànsit, amb especificació, si és el cas, de les vies públiques que cal buidar de vehicles (precisant-ne les dates i els horaris) i de les zones en les quals se sol·licita reserva d’estacionament o prohibició d’aparcar per motiu de l’esdeveniment.
   4. Si és el cas, proposta de mesures de senyalització de l’esdeveniment.
   5. Relació amb descripció de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar, com ara jocs infantils o atraccions inflables, escenaris, carpes, graderies, decorats, grups electrògens, barres de menjar/beguda o altres instal·lacions anàlogues. La documentació que siga procedent sobre este tema haurà d’aportar-se en l’apartat “Documentació opcional”.
   6. Quan entre les activitats sol·licitades es trobe la instal·lació de mercats ambulants, en general, de parades de venda, de caràcter no permanent, la memòria haurà de contindre, a més de l’anterior:

   6.1. Nombre de parades que es col·locaran, característiques i dimensions, emplaçant-les en un plànol acotat, i descripció del tipus de productes i mercaderies a la venda.
   6.2. Si entre les activitats sol·licitades es troba la instal·lació de parades de venda d'aliments i begudes, haurà d'incloure's almenys:

   - Descripció del tipus d'activitat alimentària que es desenvoluparà, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de masses fregides o venda amb elaboració i manipulació.

   - Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'annex III de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.

  • Plànol d’emplaçament:

   Plànol acotat i a escala dels emplaçaments, amb delimitació dels espais que s’ocuparan i indicació sobre si estaran acotats. Es diferenciaran, si és el cas, els espais que es destinaran a cada tipus d’activitat, amb representació gràfica de les instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en este (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Annex Pla d'Actuació enfront d'Emergències (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   S'aportarà en cas de sol·licituds de realització d'activitats de caràcter solidari que per les seues característiques es troben incloses en la Llei 14/2010 d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Document d’aval de l’activitat subscrit per l’Administració Pública competent.:

   En el cas d’instal·lacions de taules petitòries i de mercats ambulants o solidaris, caldrà aportar necessàriament un document que acredite que l’activitat està avalada per una administració pública amb competència en la matèria per a la qual s’efectua la recaptació.

  • Annex Declaració responsable consum aliments (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Haurà d’aportar-se quan se sol·licite el cuinat i/o el consum d’aliments en el domini públic.

  • Annex Declaració responsable d'instal·lacions provisionals d'escassa complexitat tècnica i memòria (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   S’aportarà en cas d’instal·lacions provisionals d’escassa complexitat que no requerisquen un projecte tècnic. Haurà d’estar subscrita per tècnic competent i acompanyar-se d’una memòria amb la descripció detallada i les especificacions tècniques de tots els elements i les instal·lacions que es preveja utilitzar i els plànols d’estos, segons el que disposa l’article 95 del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

  • Documentació sobre atraccions inflables:

   Quan se sol·licite la instal·lació de jocs infantils o atraccions inflables, amb la utilització d’elements mecànics o sense, haurà d’aportar-se:

   1. Document acreditatiu del fabricant de l’inflable on s’especifique el número de sèrie de l’inflable, el seu nom o denominació i l’acreditació fefaent de la seua homologació i del compliment de la normativa UNE: EN 14960/2007.
   2. Declaració responsable de l’empresa instal·ladora de l’atracció en què se certifique que la instal·lació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat exigibles i sota la supervisió de personal tècnic qualificat.
   3. Certificat anual de revisió de l’atracció.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions esmentades:

   Conclòs el muntatge i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del certificat final de muntatge corresponent subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per a aportar-lo a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten a la memòria presentada i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen la solidesa, resistència, estabilitat i flexió adequades i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, siga quina siga la potència prevista, l’entitat organitzadora haurà de disposar del certificat d’instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la conselleria amb competències en matèria d’indústria.

Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Presentació de la sol·licitud:

-A través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València: emplenar i signar el formulari de sol·licitud que apareix en punxar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar la documentació establida en l'apartat “Documentació a presentar”.

Informació Complementària
 • A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’haurà d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.
 • En qualsevol moment es podrà demanara la persona sol·licitant documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015 i 34 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal de l'Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar "CIF" i introduir-ho, i emplenar el nom de l’Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

3448 - 3444 - 2274 - 3064 - 3187 - 2324 - 3061

Legislació
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Conselleria de Territori i Habitatge, en matèria de prevenció i correcció de la contaminació acústica.
 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Anar a inici de pàgina