ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Comunicació d'ocupació de la via pública amb contenidor d'arreplega de runes
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.OC.30
Descripció

Procediment d'actuació comunicada per a l'ocupació de la via pública amb un contenidor d'arreplega de runa procedents d'una obra.

El contenidor haurà de sol·licitar-se en la mateixa oficina que va tramitar la llicència o ordre d'execució, declaració responsable o comunicació prèvia.

-----

Per a la realització de trámits de forma presencial en les Juntes de Districte s'atendrà amb prioritat a les persones que hagen sol·licitat CITA PRÈVIA, a través de la web municipal o trucant al telèfon 010. En les Juntes municipals de Pobles, la cita es podrà sol·licitar cridant als següents telèfons:

Pobles del Sud: 963013023

Pobles del Nord: 963013055

Pobles de Benimàmet i Beniferri: 963013436

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, jurídiques, comunitats de béns, de propietaris, i la resta d'entitats sense personalitat jurídica que, sent titulars d'una llicència d'obres, ordre d’execució, o havent presentat una declaració responsable o una comunicació prèvia d'obres, necessiten la retirada de runes, per mitjà de la col·locació d'un contenidor en la via pública del terme municipal de ValènciaRequisits

Amb caràcter general: Es col·locaran preferentment en les calçades, en les zones d'estacionament permés, de manera que no sobreïsquen de la dita zona, ni obstaculitzen trànsit de vehicles, i en el cas que el carrer no complisca eixes condicions, en les voreres, entre els escocells dels arbres, quan n'hi haja, i sempre que la vorera tinga com a mínim 3,00 metres. Així mateix, en aquells casos en què l'obra tinga autoritzada una tanca, el contenidor es col·locarà, preferentment, en la zona que quede fitada dins de la tanca.
En carrers sense zona d'estacionament permés i vorera inferior a 3,00 metres, no es permetrà la instal·lació de contenidors davant de l'immoble objecte de l'obra, per la qual cosa l'evacuació es realitzarà per mitjà de saques normalitzades d'2 m3 de capacitat màxima o, si hi ha la possibilitat, amb instal·lació de contenidor en el cantó o xamfrà més pròxim, sempre que hi haja zona d'aparcament.
En carrers per a vianants hauran de respectar-se les bandes lliures de vianants segons establix l'Ordenança d'accessibilitat en el medi urbà del municipi de València. Així mateix, haurà de mantindre's lliure d'obstacles un carril de circulació per a ús de vehicles d'emergència i accés a la propietat de particulars.
En tot cas, la instal·lació de contenidor es realitzarà en la zona permesa més pròxima a l'emplaçament de l'obra que en motive la col·locació.
Per raons de seguretat per al trànsit i sense perjuí de la senyalització restant que en cada cas siga procedent, tots els contenidors que se situen en calçades, qualsevol que en siga l'ús, hauran de disposar, en les seues parts més ixents, d'elements reflectors, amb una longitud mínima de 50 cm i una amplària de 10 cm, que incrementen la seua visibilitat en les hores nocturnes.
En voreres i carrers per a vianants, així com en la calçada si fóra necessari, tota la superfície en què recolze o puga ser arrossegat el contenidor, haurà de quedar protegit amb palastre de 10 mm de grossària, com a mínim, així com, en zones per vianants, el recorregut dels vehicles d'arreplega dels contenidors.
Quan els contenidors estiguen situats en la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20 m de la vorera, de manera que no impedisquen que les aigües superficials arriben l'embornal més pròxim. No podran sobreeixir de la línia d'aparcament, de manera que queda expressament prohibida l'ocupació parcial o total del carril de circulació.
En cap cas podran ser col·locats totalment o parcialment sobre les trapes d'accés de servicis públics, sobre boques d'incendis, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització dels quals puga ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d'emergència.
Al finalitzar la jornada laboral, el contenidor haurà de tapar-se immediatament amb algun element de tancament que impedisca la producció de pols, l'eixida de materials o el depòsit d'altres residus.
Els contenidors instal·lats en la via pública han de complir el que és preceptua en la legislació vigent sobre protecció del medi ambient, transports i abocaments de terra i runa.

Quan sol·licitar-ho

Sempre abans de la col·locació del contenidor.

Documentació a presentar

 • Instància de comunicació d'ocupació de la via pública amb contenidor de recollida d'enderrocs degudament emplenada (pot descarregar-la en l'apartat Impresos )

Identificació clara de la persona sol·licitant i de l'emplaçament de les obres, indicant la referència cadastral.

Documentació per a tots els casos:
 • Còpia de la llicència, declaració responsable o comunicació prèvia d'obres o dades identificatives de la mateixa (número d'expedient o similar):

  en cas d'aportar mitjançant seu diversos documents com a arxius separats, s'haurà de fer mitjançant "Documentació addicional", una vegada iniciat el tràmit.

 • Justificant acreditatiu d'haver realitzat l'ingrés previ de la taxa corresponent:

  (Gestor d'autoliquidacions).

 • Autoliquidació completa per al pagament de la Taxa (Ocupació de via pública per elements auxiliars)
 • Plànol o croquis:

  a mà alçada, representant gràficament l'ocupació que es pretén, i els elements de mobiliari urbà afectat.

 • Plànol d'emplaçament
 • Cas de ser una societat, escriptura de constitució
 • Cas de ser una societat, escriptura de poders:

  els poders acreditaran la representació de la persona que ferma la instància.

 • Cas de ser una comunitat de béns, constitució de la comunitat:

  hauran de subscriure la instància tots els comuneros o, si escau, qui ostente la representació legal dels mateixos.

Taxes
Taxa

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, llocs, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.

 • Termini d'ingrés: Quan s'efectue la sol·licitud del contenidor
 • Quantia: 0,31 € per m² o fracció/dia.

Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Personar-se en l'oficina que va tramitar la llicència d'obres i/o declaració responsable per a sol·licitar el contenidor com a instal·lació auxiliar de l'obra (Servei de Llicències Urbanístiques, Servei d'Activitats o Juntes Municipals de Districte).
 • Ingrés de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
 • Presentació de l'imprés de comunicació d'ocupació de la via pública amb contenidor d'arreplega de runes, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació que s'hi ha de presentar”.
Informació Complementària
 • Els contenidorstal·lació del contenidor serà preceptiu estar en possessió de la corresponent llicència d'obres o haver presentat correctament la declaració responsable o comunicació prèvia corresponent que n’habilite l'execució de les obres.
 • Amb caràcter general: Es col·locaran preferentment en les calçades, en les zones d'estacionament permés, de manera que no sobreïsquen de la dita zona, ni obstaculitzen el trànsit de vehicles, i en el cas que el carrer no complisca eixe condicions, en les voreres, entre els escocells dels arbres, quan n'hi haja, i sempre que la vorera tinga com a mínim 3,00 metres. Així mateix, en aquells casos en què l'obra tinga autoritzada una tanca per a la mateixa, el contenidor es col·locarà, preferentment, en la zona que quede fitada dins del tanca.
 • En carrers sense zona d'estacionament permés i vorera inferior a 3,00 metres, no es permetrà la instal·lació de contenidors davant de l'immoble objecte de l'obra, per la qual cosa l'evacuació es realitzarà per mitjà de saques normalitzades d'1 m3 de capacitat màxima o, si hi ha la possibilitat, amb instal·lació de contenidor en el cantó o xamfrà més pròxim, sempre que hi haja zona d'aparcament.
 • En carrers per a vianants hauran de respectar-se les bandes lliures de vianants segons establix l'Ordenança d'accessibilitat en el medi urbà del municipi de València. Així mateix, haurà de mantindre's lliure d'obstacles un carril de circulació per a ús de vehicles d'emergència i accés a la propietat de particulars.
 • En tot cas, la instal·lació de contenidor es realitzarà en la zona permesa més pròxima a l'emplaçament de l'obra que en motive la col·locació.
 • Per raons de seguretat per al trànsit i sense perjuí de la senyalització restant que en cada cas siga procedent, tots els contenidors que se situen en calçades, qualsevol que en siga l'ús, hauran de disposar, en les seues parts més ixents, d'elements reflectants, amb una longitud mínima de 50 cm i una amplària de 10 cm, que n'incrementen la visibilitat en les hores nocturnes.
 • En voreres i carrers per a vianants, així com en calçada si fóra necessari, tota la superfície en què recolze o puga ser arrossegat el contenidor haurà de quedar protegida amb palastre de 10 mm de grossària com a mínim, així com, en zones per a vianants, el recorregut dels vehicles d'arreplega dels contenidors.
 • Quan els contenidors estiguen situats en la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20 m de la vorera, de manera que no impedisquen que les aigües superficials arriben a l'embornal més pròxim. No podran sobreeixir de la línia d'aparcament, de manera que queda expressament prohibida l'ocupació parcial o total del carril de circulació.
 • En cap cas podran ser col·locats totalment o parcialment sobre les trapes d'accés de servicis públics, sobre boques d'incendis, escocells dels arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització dels quals puga ser dificultada en circumstàncies normals o en cas d'emergència.
 • Al finalitzar la jornada laboral, el contenidor haurà de tapar-se immediatament amb algun element de tancament que impedisca la producció de pols, l'eixida de materials o el depòsit d'altres residus.
 • Els contenidors instal·lats en la via pública han de complir el que es preceptua en la legislació vigent sobre protecció del medi ambient, transports i abocaments de terra i runa.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Legislació
 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
 • Llei 5/2014 de 25 de juliol d'Ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
On dirigir-se
 • Hauran de dirigir-se a l'oficina que va tramitar la llicència d'obres, declaració responsable o comunicació prèvia d'obres (Servici de Llicències Urbanístiques, Servici d'Activitats o Juntes Municipals de Districte).
Oficines d'informació
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona plantaNo es disposa d'atenció presencial. Per a qualsevol qüestió s'haurà de dirigir al correu electrònic:consultaslicencias@valencia.es
 • SERVICI D'ACTIVITATS. Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.Amb Cita prèviasactivid@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Oficines on presentar
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/ 962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 5Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUESAmadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis
 • SERVICI D'ACTIVITATS. Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixaTel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.Amb Cita prèviasactivid@valencia.es
 • SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. SECCIÓ ORDENES D'EXECUCIÓAmadeo de Savoia, 11. Pati B, primera plantaTel.: 96.352.54.78 Ext. 2243 - 2244De dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010; AVÍS: DEL 12 AL 20 DE MARÇ DE 9.00 A 13.00, EL DIA 18 ROMANDRÀ TANCADAjmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
Anar a inici de pàgina