ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Sol·licitud d'autorització per a l'ocupació del domini públic amb unitats mòbils, vehicles per a reconeixements mèdics i plataformes elevadores no motoritzades ni associades a obres.
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.OC.115
Descripció

Sol·licitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic municipal amb algun dels vehicles o dispositius mecànics següents:

 • Unitats mòbils per a la retransmissió d’esdeveniments i/o per a garantir el servici de telecomunicacions durant el desenvolupament d’estos.
 • Vehicles adaptats per a la realització de reconeixements mèdics o altres activitats en el seu interior
 • Vehicles per a la instal·lació d'il·luminació ornamental als carrers.
 • Plataformes elevadores, sempre que no estiguen motoritzades (en este cas la sol·licitud ha de fer-se mitjançant el tràmit establit pel Servici de Mobilitat Sostenible) ni associades a obres o actuacions urbanístiques que requerisquen un títol habilitant (en este cas se seguirà el tràmit indicat pel servici que gestione el títol esmentat).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones jurídiques.

Requisits

-Estar al corrent en els pagaments a l’Ajuntament per qualsevol concepte.

-Tindre subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

-Vehicles per a il·luminació ornamental carrers: En cas que la instal·lació vaja subjecta a qualsevol de les façanes d'un immoble, haurà de comptar amb la corresponent autorització del/dels titular/és d'aquest.

Quan sol·licitar-ho

Amb 30 dies d’antelació a la data prevista d’inici de l’ocupació.

Documentació a presentar

-La sol·licitud es presenta en esta seu electrònica per mitjà d’un formulari emplenat i signat (botó “Iniciar tràmit”). A este cal adjuntar la documentació indicada.

-Quan s’actue mitjançant representació, haurà d’aportar-se el document que l’acredite.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud d'autorització ocupació domini públic amb unitats mòbils, així com amb vehicles per a reconeixements mèdics i per a instal·lació d'il·luminació ornamental carrers:
  • Plànol d’emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment. A excepció del cas de sol·licitud d'ocupació de múltiples emplaçaments amb vehicles per a la instal·lació d'il·luminació ornamental en vies públiques.

   Plànol acotat i a escala de l’emplaçament on conste:

   -Nombre de carrils de circulació del carrer i de les zones d’estacionament, si n’hi ha.

   -Delimitació dels espais que s’han d’ocupar (inclosa l’àrea d’influència) amb indicació de si estos estaran acotats.

   -Representació gràfica dels vehicles i altres instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en este (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Còpia del permís de circulació:

   Documentació imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

  • Còpia ITV (anvers i revers) on conste que el vehicule és adaptat per a eixe servici:

   Documentació imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

  • Tarjeta de transports:

   Documentació imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

  • Segur del vehicle:

   Documentació imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

  • Annex Memòria descriptiva de l'activitat (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   Per al supòsit de sol·licituds de múltiples emplaçaments: Haurà de constar expressament una relació de tots els emplaçaments a ocupar i el període d'ocupació on consten els dies o períodes de muntatge i desmuntatge.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

 • Sol·licitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic municipal amb plataformes elevadores no motoritzades ni associades a obres:
  • Plànol d’emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Plànol acotat i a escala de l’emplaçament on conste:

   -Nombre de carrils de circulació del carrer i de les zones d’estacionament, si n’hi ha.

   -Delimitació dels espais que s’han d’ocupar (inclosa l’àrea d’influència) amb indicació de si estos estaran acotats.

   -Representació gràfica dels vehicles i altres instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en este (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Annex Memòria descriptiva de l'activitat (imprés normalitzat per l'Ajuntament de València):

   S'aportarà en cas que resulte necessària l'ampliació de la informació emplenada en el formulari.

   Document disponible en l'apartat "Impresos" d'aquest mateix tràmit per a descarregar, emplenar i adjuntar.

Taxes
Taxa

La fixada en l'ordenança fiscal corresponent.
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

-Presentació de la sol·licitud:

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València: cal omplir i firmar el formulari de sol·licitud que apareix en clicar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar la documentació establida en l’apartat “Documentació a presentar”.

-Pagament de la taxa corresponent abans de retirar l’autorització.

Informació Complementària

-A l’efecte d’agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s’haurà d’indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic.

-En qualsevol moment es podrà demanar a la persona sol·licitant documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Articles 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i 34 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal de l’Ajuntament de València.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

3448 - 3444 - 2274 - 3064 - 3187 - 2324 - 3061

Legislació

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

-Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.

-RD 1215/1997, de 18 de juliol, (BOE de 7 d’agost de 1997), pel qual s’establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Oficines d'informació
 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLICAmadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.Tel.: 963 525 478. Extensiones: 2274-3061-2324-3064-3444-3448-3057.Fax: 96.352.58.128:30-14:00
Anar a inici de pàgina