ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Autorització per a instal·lar camions-grues o camions-bomba en la via pública
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VP.OC.10
Descripció

Sol·licitar autorització per a la instal·lació de grues mòbils, camions-grues o camions-bomba a la via pública, per a instal·lar aire condicionat, grua torre, pujar materials, bombar formigó, etc.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada, però és aconsellable que ho siguen les empreses de camions-grues o camions-bomba.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització per a instal·lar camions-grues o camions-bomba en la via pública:
  • Document en el qual conste les dimensions totals del camió-grua treballant, és a dir amb els estabilitzadors estesos: llarg, ample i alt. S'especificarà el pes d'aquest
  • Document en el qual conste la càrrega per suport en la posició més desfavorable de treball i dimensions de les planxes de repartiment de càrregues a col·locar davall de cada pota estabilitzadora:

   S'haurà d'aportar si el camió grua té una MMA superior a 32 t.

  • Document en el qual conste l'horari i hora d'inici i temps previst dels treballs (en nombre de dies)
  • Croquis tancat amb l'ocupació de la via pública:

   en el que s'indique amb claredat el número i tipus de carrils del carrer, els metres lliures de calçada, l'àrea d'agranat de la ploma i la senyalització i mesures de protecció que es van a adoptar durant els treballs.

  • Rebut d'Assegurança obligatòria en vigor de la grua
  • Segur de responsabilitat civil i rebut vigent
  • Document acreditatiu d'haver efectuat les revisions tècniques legalment exigibles
  • Targeta d'Inspecció tècnica del vehicle, per ambdós cares amb ITV en vigor
Taxes
Taxa

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Termini d'ingrés: abans de retirar l'autorització municipal, quan se li comunique per part del Servici de Circulació i Transports.


Taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe


Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant
 • Presentació de sol·licitud acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de Documentació que cal presentar .
 • Abonament de la taxa corresponent.
Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No és procedent
Termini màxim de resolució: No s´hi aplica
Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Ext. 3110 - 3078

Legislació
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
Oficines d'informació
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLEAmadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta.secadmivatyc@valencia.es
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA - TABAQUERAC/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest. 46010 ValènciaTel.: 962082015, 962082016, 962082101, 962082102Fax: 96.389.50.14De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010oactabacalera@valencia.es
Anar a inici de pàgina