ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Detall d'un tràmit

Inclusió vivendes en PROGRAMA REVIURE
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.VI.150
Descripció

Procediment per a incorporar una vivenda al PROGRAMA REVIURE.

Per a l'atenció presencial a fi de resoldre dubtes en relació al Programa Reviure serà necessari sol·licitar cita prèvia en el següent telèfon:

Línea 900 929 010

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques que vulguen incorporar la seua vivenda buida des de fa mes d'1 any al Programa municipal de reforma i lloguer de viviendes “Reviure”.

Requisits

La vivenda haurà de reunir els següents requisits:

a) Estar situada en el terme municipal de València.

b) No estar subjecta a limitació que impedisca la cessió d'ús, ni figurar càrregues inscrites que puguen comportar la pèrdua de la vivenda per execució forçosa. S'exceptuen d'este requisit la vivendes que tenint alguna càrrega hipotecària, s'acredite el pagament de totes i cadascuna de les quotes mitjançant certificat emés per l'entitat bancària.

c) Haver estat buida o desocupada com a mínim UN ANY a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.

d) Estar donada d'alta dels subministraments d'aigua, llum i gas.

e) Disposar del certificat d'eficiència energètica en vigor.

f) Presentar bon estat quant a neteja.

g) Estar lliure de mobles i estris.

h) Estar proveïda de cuina i de bany.

El fet de complir els requisits establits en la convocatòria d'ajudes destinades a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades a este programa no comporta per si mateix ser beneficiari de la subvenció, la qual cosa quedarà supeditada al límit pressupostari establit en la convocatòria.

REQUISITS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA PROPIETÀRIA

Podran sol·licitar la inclusió de les vivendes en el programa, les persones físiques i jurídiques que siguen propietàries o gestionen vivendes buides a València, sempre que tinguen títol suficient sobre les mateixes que acredite la seua lliure disposició per a la cessió d'ús en arrendament.

La inclusió de la vivenda en el programa obliga la persona propietària a assumir els següents compromisos:

 • Incorporar voluntàriament la vivenda al “Programa Reviure” per un termini mínim de 4 anys a comptar des de la data de la signatura del primer contracte d'arrendament. Este termini podrà ser prorrogat a sol·licitud de la persona propietària, amb acord exprés d'acceptació per part de l'Ajuntament de València. Si la vivenda està arrendada quan finalitza el termini d'inclusió en el programa, la persona arrendadora ha de mantindre a la persona inquilina fins que finalitze el contracte de lloguer, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.
 • Acceptar a les persones inquilines proposades per l'Ajuntament.
 • Acceptar el preu del lloguer mensual marcat per l'Ajuntament.
 • No tindre deutes amb la comunitat de propietaris.
 • Depositar la fiança en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic dins del termini legalment establit.
 • Tramitar el Certificat d'Eficiència Energètica.
 • Abonar l'Impost de Béns de naturalesa Urbana (IBI).
 • Abonar les despeses de comunitat ordinàries i extraordinàries.
 • Retirar els mobles o estris de la vivenda.
Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà en qualsevol moment.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI / NIE /CIF de la persona sol·licitant.
 • Nota simple informativa titularitat vivenda
 • Certificat de no tindre deutes amb la comunitat de propietaris
 • Factures aigua, llum i gas dels últims 12 mesos
 • Certificat d'eficiència energètica en vigor
Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentada la sol·licitud d'inclusió de la vivenda en el programa, pels tècnics municipals es girarà visita a la vivenda per a revisar l'estat de la mateixa, i la seua inclusió en el Programa.

No s'inclouran en el Programa aquelles vivendes que, a juí del Servici de Vivenda, no reunisquen condicions d'habitabilitat o que pel seu estat, ubicació o característiques, resulten difícilment arrendables o que requerisquen la realització d'obres que per la seua entitat siga necessària llicència d'obres. En estos supòsits, es desestimarà la sol·licitud d'incorporació de la vivenda en el Programa municipal de reforma i lloguer de vivenda buida.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
Programa municipal de reforma i lloguer d'habitatges buits “PROGRAMA REVIURE”, aprovat per acord de la Junta de Govern Local d'11 de setembre de 2020.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a realitzar consultes sobre el tràmit o obtindre més informació, telefonar a:

Línea 900 929 010

De 9 a 14 hores.

Legislació
 • Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla Estatal de Vivenda 2018-2021
 • Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de la vivenda de la Comunitat Valenciana
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les admintraciones públiques.
 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 • Programa municipal de reforma i lloguer d'habitatges buits “Programa Reviure”, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de setembre de 2020, modificat per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2021.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Per a qualsevol consulta, la mateixa es realitzarà a través del telèfon 900 929 010

Oficines de presentació:

Registre General. Seu electrònica.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA-BENIFARAIGC/ Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores. L'atenció presencial es realitzarà des del 9 de juny amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCADIA-BORBOTÓPl. Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENACarretera de Barcelona, 108Tel.: 96.185.42.05De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PALMARC/ Caudete, 15Tel.: 96.162.00.6De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL PERELLONETAv. de les Gavines s/nTel.: 96.177.78.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-EL SALERAv. dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDOC/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)Tel.: 96.376.09.36De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA PUNTACamí del Canal 74 - Xalet de BartualTel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hore sRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-LA TORREC/ Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimarts 9:00 a 14:00 horas. L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-MASSARROJOSC/ Cura Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • ALCALDIA-POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores L'atenció presencial es realitzarà amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el tel d'informació 010
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOSC/ Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça Alfons el Magnànim, s/n (Xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓC/ Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIMC/ Francesc Cubells, 58Tel.: 962084260/ 962084262/ 962084258Fax: 96.367.27.48 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXC/ Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPl. Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013055jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRIC/ Senda de Secanet, 43 bj BenimametTel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411 -963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013636jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDC/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon 963013023jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFAC/ Maties Perelló, 7 Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSC/ Comte Lumiares, 5 Tel.: 962084362/ 962084372 / 962084365Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres L'atenció presencial es realitzarà únicament amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTOEdifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - accTel.: 96.352.54.78 Ext: 1046De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. L'atenció presencial es realitzarà des del 8 de juny per a persones físiques únicament. Amb cita prèvia, en la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERAAmadeu de Savoia, 11. Nau OestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Només s'atendrà presencialment les persones que hagen sol·licitat cita prèvia a través de www.valencia.es o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010
Anar a inici de pàgina