ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Inclusió de vivendes en PROGRAMA REVIURE
Modalitat presencial Modalitat web sense certificat Modalitat web amb certificat Modalitat telefònica
VI.VI.150
Descripció

Procediment per a incorporar una vivenda al PROGRAMA REVIURE.

Per a l'atenció presencial a fi de resoldre dubtes en relació al Programa Reviure serà necessari sol·licitar cita prèvia en el següent telèfon:

Línea 900 929 010

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques que vulguen incorporar la seua vivenda buida des de fa mes d'1 any al Programa municipal de reforma i lloguer de viviendes “Reviure”.

Requisits

La vivenda ha de reunir els requisits següents:

a) Estar ubicada al terme municipal de València.

b) No estar subjecta a cap limitació que impedisca la cessió d’ús, ni figurar càrregues inscrites que puguen comportar la pèrdua de la vivenda per execució forçosa.

S’exceptuen d’este requisit les vivendes que, tot i tindre alguna càrrega hipotecària, acrediten el pagament de totes i cadascuna de les quotes mitjançant un certificat emés per l’entitat bancària.

c) Estar buida, com a mínim UN ANY, des de la data de presentació de la sol·licitud d’inclusió.

d) No estar qualificada com a vivenda de protecció pública o estar sotmesa a qualsevol altre règim de protecció a conseqüència de l’accés a préstecs específics, ajudes o subvenció pública directa prevista en els plans de vivenda i sòl i altres instruments similars.

e) Estar donada d’alta dels subministraments d’aigua, llum i gas.

f) Disposar del certificat d’eficiència energètica en vigor.

g) Presentar un bon estat quant a neteja i conservació.

h) Estar lliure de mobles i efectes.

i) Estar proveïda de cuina moblada i dotada de placa de cuina, pica, campana extractora, espai i instal·lació per a llavadora i frigorífic, i un bany amb vàter, lavabo i dutxa o banyera, tot això en perfecte funcionament.


REQUISITS I OBLIGACIONS DE LA PERSONA PROPIETÀRIA

Poden sol·licitar la inclusió de les vivendes en el programa les persones físiques i jurídiques que siguen propietàries o gestionen vivendes buides a València, sempre que tinguen títol suficient sobre les estes que n’acredite la lliure disposició per a la cessió d’ús en arrendament.

La inclusió de la vivenda en el programa obliga la persona propietària a assumir els compromisos següents:

 • Incorporar voluntàriament la vivenda al programa “Reviure” per un termini mínim de 7 anys a comptar des de la data de la signatura del contracte d’arrendament. Este termini es podrà prorrogar a sol·licitud de la persona propietària, amb l’acord exprés d’acceptació per part de l’Ajuntament de València.
 • Acceptar de manera expressa que l’Ajuntament de València subarrende la vivenda a la persona que se seleccione d’entre les integrants del Registre de demandants de lloguer de l’Ajuntament.
 • Acceptar el preu del lloguer mensual que fixa l’Ajuntament de València.
 • No tindre deutes amb la comunitat de propietaris.
 • Depositar la fiança en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic dins del termini legalment establit.
 • Abonar l’Impost de Béns de Naturalesa Urbana (IBI).
 • Abonar les despeses ordinàries i extraordinàries de la comunitat.
 • Retirar els mobles i efectes de la vivenda.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà en qualsevol moment.

Documentació a presentar

 • Si la sol·licitud es realitza presencialment, Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica, s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació per a tots els casos:
 • DNI / NIE /CIF de la persona sol·licitant.
 • Nota simple informativa titularitat vivenda
 • Certificat de no tindre deutes amb la comunitat de propietaris
 • Factures aigua, llum i gas dels últims 12 mesos
 • Certificat d'eficiència energètica en vigor
 • Últim rebut de l’IBI
Actuacions a realitzar per la persona sol·licitant

Una vegada presentada la sol·licitud d’inclusió de la vivenda en el programa, personal tècnic municipal del Servici de Vivenda visitarà l’habitatge per a revisar-ne l’estat. En el cas que siga favorable, ha d’emetre un informe en el qual s’especifiquen l’estat de la vivenda i la renda calculada conforme al que establix en la norma huitena del programa.

Les persones propietàries de la vivenda han de presentar un escrit de conformitat a la inclusió de la vivienda, així com a la renda establida, en el termini dels 10 dies següents a la recepció de la notificació.

En cas de conformitat, han de procedir a incloure la vivenda en el programa i a formalitzar el contracte d’arrendament d’acord amb la Llei d’arrendaments urbans vigent.


No s’inclouran en el programa aquelles vivendes que, a juí del Servici de Vivenda, no reunisquen condicions d’habitabilitat o que pel seu estat, ubicació o característiques, resulten difícilment arrendables. En estos supòsits, es desestimarà la sol·licitud d’incorporació de la vivenda en el Programa municipal de lloguer de vivenda buida.

Termini de resolució i recursos
Recursos que poden interposar-se:
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Desestimatori
PROGRAMA MUNICIPAL DE LLOGUER DE VIVENDES BUIDES “REVIURE” aprovat per l’Acord de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2022.
Termini màxim de resolució: 3 mesos
Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Per a realitzar consultes sobre el tràmit o obtindre més informació, telefonar a:

Línea 900 929 010

De 9 a 14 hores.

Legislació
 • Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla Estatal de Vivenda 2018-2021
 • Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de la vivenda de la Comunitat Valenciana
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les admintraciones públiques.
 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 • Programa municipal de lloguer de vivendes buides “REVIURE”, aprovat per l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 2022.
On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Per a qualsevol consulta, la mateixa es realitzarà a través del telèfon 900 929 010

Oficines de presentació:

Registre General. Seu electrònica.

Oficines on presentar
 • ALCALDIA DE BENIFARAIGCarrer de Ferrer i Bigné, 47Tel.: 96.363.52.49Registre: dimarts de 9.00 a 14.00 hores.
 • ALCADIA DE BORBOTÓPlaça del Moreral, 8 Tel.: 96.390.17.47Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LES CASES DE BÀRCENACamí de les Cases de Bàrcena, 63; CP: 46131-ValènciaTel.: 96.185.42.05Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DEL PALMARCarrer de Cabdet, 15Tel.: 96.162.00.66Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL PERELLONETCarrer Marqués de Valterra, 35Tel.: 96.177.78.89Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL SALERAvinguda dels Pinars, 1Tel.: 96.183.02.95Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DEL FORN D´ALCEDOCamí d'Alabau, 2Tel.: 96.376.09.36Registre: divendres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE LA PUNTACamí del Canal, 74 (Xalet de Bartual)Tel.: 96 367 33 30 Fax: 96 367 33 30 Registre: dijous de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA DE LA TORRECarrer de Benidoleig, s/nTel.: 96.396.33.17Registre: dimarts 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE MASSARROJOSCarrer de Mossén Bau, 10-12Tel.: 96.139.41.49Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE PINEDOCarrera del Riu, 263Tel.: 96.324.89.64Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 hores.
 • ALCALDIA DE POBLE NOUCamí de Montcada, 205Tel.: 96.366.66.89Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 hores.
 • JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOSCarrer d'Alberic, 18Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4509-4505Fax: 96.352.66.91De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmabastos@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLAPlaça d'Alfons el Magnànim, s/n (xalet del Parterre) Tel.: 96.208.17.37 / 96.208.4174 / 96.208.4087/ 96.208.4159 Fax: 96.352.65.66De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010 jmciutatvella@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓCarrer de la Guàrdia Civil, 19 Tel.: 962084327/ 962084328/ 962084331Fax: 96.360.17.36De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmexposicion@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DEL MARÍTIMCarrer Barraca, 53Tel.: Información y Registro: 963014120 Obras: 963014008 / 963014210 Bonos EMT: 963014173 Actividades: 963014217De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmmaritim@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIXCarrer del Beat Nicolau Factor, 1 Tel.: 962084052/ 962084042/962084043De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpatraix@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORDPlaça del Poble, 4 CarpesaTel.: 96.301.30.55 96.301.31.11De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelnord@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DELS POBLES DE BENIMÀMET-BENIFERRISenda del Secanet, 43 baix; BenimàmetTel.: de Registre: 963013436 i 963013446; Secretaria: 963013411 i 963013446De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUDCarrer de la Poetessa Leonor Perales, s/n; CastellarTel.: de Registre: 963013023; Secretaría: 963013402 De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmpoblesdelsud@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFACarrer de Maties Perelló, 7 AVÍS: A causa de l'execució d'obres, els seus serveis es traslladen provisionalment des del dia 4 d'octubre de 2022 fins a un altre avís a l'Alqueria dels Peris situada al Parc urbà de Malilla (C/ Joaquín Benlloch, S/N)Tel.: 962084218 / 962084245 / 962084246 / 962084247 / 962087379Fax: 96.352.65.22De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmruzafa@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITSCarrer del Comte de Lumiares, 5 Tel.: 962084365/ 962084368Fax: 96.353.99.16De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010jmtransit@valencia.es
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AJUNTAMENTEdifici de la Casa Consistorial, entrada pel carrer de l'Arquebisbe Mayoral, 1AcTel.: REGISTRO: 96.208.10.35Fax: 96.353.99.80 De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERACarrer d'Amadeu de Savoia, 11, nau oestTel.: 96.352.54.78 - ext: 2036De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres. Si desitja sol·licitar cita prèvia pot fer-ho a través de la web municipal http://www.valencia.es o en el telèfon d'informació 010
Anar a inici de pàgina